גמרא קידושין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - שיעור פתיחה האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 2 - קידושין כקניין האם תהליך קידושי אישה זהה לכל תהליך קנייני אחר, או שמא ישנו מרכיב מיוחד בקידושין, שאינו קיים בקניין רגיל? מהו המרכיב העיקרי של הקידושין: הקניין, או יצירת המעמד האישי?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - בעניין שווה כסף האם היכולת לקדש בשווה כסף צריכה להילמד ממקור מסויים, או שהיא נובעת מעצם היכולת לקדש בכסף? מה ניתן ללמוד מכך על אופי הקידושין?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 4 - קניין חליפין בקידושין הגמרא מדייקת מהמשנה שאי אפשר לקדש אישה באמצעות קניין חליפין. מדוע לא ניתן לעשות זאת? האם קניין חליפין דומה באופיו לקניין כסף, או שיש לו מעמד עצמאי?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי שיעור 5 - קידושי קטנה כיצד יכול האב לקדש את בתו לאיש? האם האב נכנס במקום בתו, או שמא הוא רק מוסמך לקדש אותה בזמן שהיא אינה יכולה להסכים לקידושין?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 6 - איילונית מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית?
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן שיעור 7 - חופה הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם חופה קונה. השיעור עוסק במחלוקת זו, על רקע חילוקו של ר' חיים בין מעשים המצריכים 'דעת' לבין מעשים המצריכים 'כוונה'.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון שיעור 8 - אמירה בקידושין מהי משמעות האמירה בתהליך הקידושין? האם יש לאמירה זו תפקיד מהותי, או שהיא רק מוודאת שהכסף ניתן לשם קידושין?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 9 - קידושין במלווה האם ניתן לקדש אישה במלווה? הגמרא מקשרת בין שאלה זו לבין המחלוקת בשאלת "מלווה להוצאה ניתנה". מדוע יש הסוברים שהלוואה לא ניתנה להוצאה? האם ניתן לקדש אישה בחוב? האם ניתן לקדש אותה במחילת חוב? ובמתנה על מנת להחזיר?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - דין ערב בקידושין כיצד פועל מוסד הערבות? מהו מעשה הקניין היוצר גמירות דעת אצל הערב, להשתעבד לפירעון חובו של מישהו אחר? האם התחייבותו של הערב היא התחייבות מוסרית או משפטית? כיצד ניתן לקדש אישה באמצעות ערבות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 11 - קידושין מדין עבד כנעני - נתינה על ידי אחר בקידושין הגמרא כותבת שאיש שנתן כסף לאישה על מנת שתתקדש לאחר - מקודשת. דין זה נלמד מדיני השחרור של עבד כנעני. מהו אופיו של דין זה? האם הוא נגזר מדיני שליחות, מדיני "זכין לאדם שלא בפניו" או מדינים אחרים? מה הקשר בין שחרור עבד כנעני לבין קידושי אישה בכסף?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 12 - שיראי האם צריך לשום את החפץ שהאישה מתקדשת בו לפני הקידושין? הגמרא מביאה מחלוקת בנושא זה. ייתכן שמחלוקת זו משקפת מחלוקת יסודית אודות אופיים של קידושי כסף, קניין כסף או הסכמת האישה לקידושין.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק שיעור 13 - מקדש במשכון מהו מעמדו של המשכון בהלוואה רגילה? מדוע אי אפשר לקדש אישה במשכון? כיצד אפשר לקדש אישה במשכון של אחרים?
שיעורי טקסט הרב ראובן טרגין שיעור 14 - "תנם על גבי סלע" (ח:) מהו ההבדל בין מקרה בו האישה אומרת "תנם על גבי סלע" שלה לסלע שאינו שייך לה? מהי ההשלכה לדיני הערבות?
שיעורי טקסט הרב יעקב פרנצוס שיעור 15 - קידושי שטר לאופיים של קידושין בשטר. האם שטר מחובר, שטר שנכתב על איסורי הנאה, ושטר שנכתב שלא בכתב ידו כשרים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 16 - קידושי ביאה מהו אופיים של קידושי ביאה? מהם התנאים לחלות של קידושין כאלו? האם יש הבדל מהותי בין קידושי ביאה לבין קידושי כסף ושטר?
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק שיעור 17 - מצווה בו יותר מבשלוחו הבנת יסוד הדין ומתוך כך גם היקפו, האם הוא שייך בכל המצוות. אופי הדין ביחס לאופיים של הקידושין.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 18 - שליחות
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 19 - "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית" נכרי מופקע מדין שליחות. מה דינו של מומר? נדון בכך דרך הבנת מעמדו של מומר ושתי משמעויות בגרות.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 20 - זכין לאדם שלא בפניו זכין לאדם שלא בפניו - עד כמה דין זה קשור למושג שליחות? אפוטרופסות - עד כמה היא קשורה לדין "זכין"?
שיעורי טקסט הרב מרדכי וויליג שיעור 21 - אין שליחות לדבר עבירה והיתר מכירה האם הכלל נלמד מסברה או מפסוק, ובהתאם לכך היקפו - לגבי שגגה, תוקף השליחות וביטוי בשאלת היתר מכירה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור 22 - שליחות לדבר עבירה הסבר למקרים שיש בהם שליח לדבר עבירה (מעילה, טביחה ומכירה ושליחת יד) אב עיון בהלכותיהם ובדין שליחות
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן שיעור 23 - ייחוד עדי קידושין האם צריך לייחד את עדי הקידושין? מדוע? מה ההשלכה של הדבר על שאלת פסול עדות בקרובים הנוכחים בחתונה?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 24 - מעמד נערה לעניין גיטין וקידושין מצד אחד הנערה חייבת במצוות, ומצד אחר היא נמצאת ברשות אביה: האם היא יכולה לקבל גט ולהתקדש בעצמה?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 25 - האם נערה יכולה למנות שליח? המשך הדיון במעמד נערה: האם היא יכולה למנות שליח? ההשלכות על הבנת מעמדה של הנערה ביחס לאביה.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 26 - קטנה שהתקדשה על דעת עצמה בגמרא מובאת מחלוקת אמוראים בשאלת חלות קידושי קטנה אשר התקדשה על דעת עצמה ומה הדין כאשר האב מסכים?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי שיעור 27 - `עני המהפך בחררה` מהו דין "עני המהפך בחררה"? האם דין זה קיים רק במכר, או גם בזכייה מן ההפקר?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין שיעור 28 - קידושין לאחר שלושים כאשר אדם מקדש אישה "לאחר שלושים יום" - האם קידושין אלו חלים? מה יקרה אם מישהו אחר יקדש אותה בתוך שלושים היום? הייתכן לנתק בין מעשה הקידושין לבין חלותם?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שיעור 29 - קידושי מאה תופסין בה לדעת רבי יוחנן, אישה יכולה להיות מקודשת לכמה אנשים שונים. כיצד ייתכן הדבר? האם הקידושין הם מעשה חד-פעמי, או תהליך ההולך ומתפתח? בהקשר זה, הגרי"ד סולובייצ'יק חילק בין ספק חיובי לבין ספק שלילי.
שיעורי טקסט הרב צבי שכטר שיעור 30 - בעניין תנאי מה ההבדל בין קידושי טעות לבין קידושין בתנאי שלא התקיים? כאשר תנאי בקידושין לא מתקיים - האם אי-ההתקיימות עוקר את מעשה הקידושין, או רק את חלוקתם?

עמודים