גמרא סוכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לא: - כתותי מיכתת שיעוריה
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין לב: - וענף עץ עבת
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יא: - אגד בלולב והיחס בין המינים
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כו. - 'תשבו' - כעין תדורו ודין מצטער
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כו. - העוסק במצווה פטור מן המצווה
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כז. - אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה לשיטת חכמים
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כז: - סוכה גזולה (א)
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כז: - סוכה גזולה (ב)
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כח. - חיוב נשים וקטנים בסוכה
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כח: - מצוות ישיבה בסוכה
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כט: - מצווה הבאה בעבירה (א)
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כט: - מצווה הבאה בעבירה (ב)
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני כט: - פסול לולב ביום הראשון וכל שבעה
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ל. - אוונכרי
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני לא. - בל תוסיף בלולב
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני לא. - הדר, הידור ופסול יבש
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני לב. - נחלקה התיומת
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני לג: - מיעוט ענבי הדס ביום טוב
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני לו: - מצוות ארבעת המינים
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לז:-לח. - נענוע לולב
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לח.-לט. - שומע כעונה
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב לט: - ברכת המצוות
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מ. - הנאתו וביעורו שווין
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה – שיטת רבי אליעזר
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק לג. - יש דיחוי במצוות הסוגיה בדף לג.-לג: מעוררת את השאלה אם דין דיחוי, שמקורו בקודשים, נוהג גם במצוות. בשיעורנו ננסה לעמוד על הבנת מושג הדיחוי בכלל, ודיחוי במצוות בפרט, מתוך ליבון שיטתם המסובכת של התוספות, על החילוקים השונים העולים בדברי הגמרא ובדבריהם (קרבן לעומת מצווה, בידו לתקן לעומת אין בידו לתקן, נראה מעיקרא לעומת נראה ונדחה).
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק לה. - היתר אכילה ודין ממון הגמרא מעלה שתי אפשרויות בהבנת פסול ערלה: "חד אמר: לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר: לפי שאין בה דין ממון". שיעורנו יתמקד בבירור שני מושגים אלו.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק לה:-לו: - פסולי הגוף באתרוג החלק השני של המשנה בדף לד: עוסק בפסולי הגוף של האתרוג. אנו, בעקבות הגמרא, נעסוק בפסולים אלו, כל אחד בנפרד.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק לו:-לז: - חציצה בלולב הגמרא (לז.-לז:) מביאה שלוש מחלוקות בין רבה ורבא בעניין חציצה בין הלולב ויד הנוטל. רבה מונה שלושה מצבים שבהם נוצרת לדעתו חציצה – האגד עצמו, סודר ועלים באגד – ובכולם דוחה רבא את החשש. באגד ובעלים שבו מנמק רבה את הפסול מטעם חציצה ורבא משיב בהגבלת דין זה, בעוד שבעניין סודר ממוקדת המחלוקת בגדרי לקיחה. השיעור יעסוק בשיטות הראשונים השונות בהבנת פסול חציצה ובגדרי לקיחה ולקיחה תמה.