גמרא פסחים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ראובן טרגין ב. - בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה מסכת פסחים פותחת בחיוב המבשר את הגעתו של חג הפסח - בדיקת חמץ. לדעת רוב הראשונים, במקרים מסוימים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ב: - איסור עשיית מלאכה בערב פסח מה המקור לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות? מהו אופי האיסור? האם איסור זה קיים גם בימינו? מה הדין לפני חצות היום?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי נוסח ברכות (פסחים ז. – ז:) מתי נוסח הברכה הוא "על", ומתי משתמשים בנוסח "ל-"?
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין ז: - ברכת המצוות עובר לעשייתן האם יש לברך את ברכת המצוות לפני עשייתן, או תוך כדי עשייתן? מהו היחס שבין ברכת המצווה למצווה עצמה? האם הברכה היא הקדמה למצווה, מעין מתיר למצווה, או שהיא מהווה הרחבה של המצווה עצמה? האם ניתן לברך גם אחרי קיום המצווה?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן מקומות הפטורים מבדיקה (ח.) מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין אין ספק מוציא מידי ודאי (ט.) הגמרא דנה האם צריך לחשוש שמא הכניסה חולדה חמץ לתוך הבית לאחר בדיקתו, וקובעת כי "אין ספק מוציא מידי ודאי". מדוע אין זה ספק דרבנן רגיל? מה המשמעות של "אין ספק מוציא מידי ודאי"? האם דיני הספיקות בחמץ זהים לשאר דיני הספק?
שיעורי טקסט ד"ר משה קופל דין קבוע (ט:) מקובל לחשוב שהדינים של "קבוע" ו"פריש" הם דינים ללא הסבר. מאמר זה מנסה לתת הסברים הגיוניים לדינים אלו, באמצעות ניתוח הסוגיות השונות העוסקות בהם.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק ט: - ספק בבדיקת חמץ השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי יא. - קשר עניבה רבי יהודה וחכמים נחלקו בשאלה האם מותר לקשור קשר עניבה בשבת. מה פשר המחלוקת? מהי הגדרת מלאכת קושר?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן יא: - איסור חמץ בערב פסח מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כא. - תחלית פרק ב' המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פסחים בפרק ב' כא: - איסורי הנאה (א) הגמרא מביאה את דעת רבי אבהו, שכל מקום שאסרה תורה אכילה בלשון "אוכל" - נאסרה גם ההנאה. המאמר עוסק בהסבר שיטה זו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם בנושא זה.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כב. - איסורי הנאה (ב) הרמב"ם מקבל את דינו של רבי אבהו בכל התורה, אבל מביא לימוד מיוחד לאיסור הנאה מחמץ ומגיד הנשה.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פסחים פרק ב' כב:-כג. - נושאים שונים המאמר עוסק בכמה נושאים העולים בסוגייתנו: מכירה, קנייה והפקת רווח מאיסורי הנאה, דין "לפני עיוור" בגוי והלימוד המיוחד האוסר להשתמש בפירות ערלה לצביעה ולמאור.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כג.-כג: - איסורי הנאה (ג) המאמר עוסק בהמשך הסוגייה של איסורי הנאה, ובוחן את איסורי ההנאה לאור מחלוקתם של רבי אבהו וחזקיה.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כד. - איסורי הנאה (ד) המאמר עוסק בסוף סוגיית איסורי הנאה, ובעיקר בסוגיית "ריבוי לאווין" ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: שלא כדרך הנאתו הגמרא בדף כ"ד: מביאה שתי לשונות למימרא של רבי אבהו המגבילה את חיוב האדם בעת עברה על איסור. קודם נעיין בהבנתו של רש"י בשתי לשונות אלה (במיוחד לאור הפירוש של רבנו דוד), ולאחר מכן ננתח את שיטת הרמב"ם.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: - כה. פיקוח נפש באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק כה. - מתרפא באיסורים האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ה: הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק א' השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא".
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ו. הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק ב' המאמר עוסק בסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ובחלוקה בין הנאה מכוונת לבין הנאה לא מכוונת, ובין הנאה שאפשר להימנע ממנה לבין הנאה שאי אפשר להימנע ממנה.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון המשכיר בית לחברו שיעור 3: בפשטות עולה שיום ארבעה עשר הוא המחייב בבדיקת חמץ, ועל כן חלה חובה זו על מי שאחראי על הדירה (כלומר: מי שבידיו המפתחות) באותו זמן.
שיעורי טקסט הרב משה אברמן ד. - נאמנות אישה בתחומים הלכתיים שונים באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ד: - חמץ בערב פסח האם יש איסור תורה על אכילת חמץ ועל השהייתו בבית בערב פסח? האם ייתכן שאיסורי "בל יראה ובל ימצא" חלים כבר בערב פסח?
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן ד: - אופיו וזמן חלותו של חיוב תשביתו האם מצוות "תשביתו" היא ציווי על מעשה אקטיבי, או רק חובה לדאוג לכך שלא יהיה חמץ? לשאלה זו נפקא-מינות רבות. לאיזה תאריך התכוונה התורה באומרה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"?
שיעורי טקסט הרב מאיר שפיגלמן ה: - בל ייראה ובל יימצא - ניתוח הפסוקים האם איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" הם איסור אחד או שני איסורים? מהו ההבדל ביניהם? השיעור מעיין בציוויים אלו על רקע הפרשות השונות שבהם הם נאמרו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ה: - חמץ של הקדש האם מותר לקבל כפיקדון בימי הפסח חמץ של הקדש? דיון זה עשוי ללמדנו על מעמדו של ההקדש. האם יש הבדל מהותי, לעניין איסור חמץ, בין חמץ של נכרי לבין חמץ של הקדש?
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק ה: - ו. - קבלת אחריות הגמרא קובעת שאדם עובר על איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" על חמץ של נכרי שנמצא אצלו, אם הוא קיבל עליו אחריות. מהו יסוד האיסור - הקשר הפסיכולוגי לחמץ, או בעלות חלקית עליו? מה הדין כאשר האדם "ייחד לו בית"?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין ו. - בדיקת חמץ לפני י"ד ניסן הגמרא כותבת שאדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח - חייב לבדוק את החמץ. האם זוהי חובה עצמאית, או נגזרת של חובת בדיקת חמץ בי"ד בניסן? מתי מתחילה חובת הבדיקה? האם י"ד בניסן נקבע כתאריך הבדיקה בשל סיבה מהותית, או רק בשל סיבות מעשיות?

עמודים