בשבתך בביתך מנחות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סח. - העומר בזמן הבית כידוע, בזמן שהיה בית המקדש קיים, היה קרבן העומר מתיר את אכילת התבואה החדשה. מה קורה בזמן שבית המקדש חרב? מאמתי מותר לאכול מהתבואה החדשה? מדוע השתמשה התורה בביטוי 'לרצונכם' בקרבן העומר? מהו היחס בין קרבן העומר לביכורים?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר סה. - ממחרת השבת מאמר זה מתעסק בעיקר במחלוקתם של הצדוקים והפרושים סביב פירוש דברי התורה על 'ממחרת השבת'. השיעור מתרכז בהסבר דעותיהם של חכמים והוכחותיהם בנוגע לצדקת פירושם. בנוסף, המגרא קושרת בין מחלוקת זו למחלוקת אחרת שהיתה לגבי העומר. המאמר עוסק גם בקשר בין נושאים אלו.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מא. - מצוות עשיית ציצית באופן פשוט, עיקר מצוות ציצית הינה לבישת בגד עם ציציות. אולם, ממספר מקומות עולה כי ישנה מצווה בעשיית הציצית. האם מדובר במחלוקת בין התלמודים?  מהו היחס בין הדברים? מהן ההשלכות ההלכתיות של הבנות אלו?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר סח: - חדש בחוץ לארץ האם יש להחמיר בחו"ל גם בדין חדש, כפי שנוהגים להחמיר שם מספק בכל המועדים? האם דין חדש בחו"ל הינו מדאורייתא או מדרבנן? איזו בעיה מתעוררת במקומות מסוימים בחו"ל לגבי דין חדש, שאינה קיימת בארץ? כיצד יתכן ויהודים אכלו בחו"ל מהתבואה החדשה כשהיא עוד אסורה, וכיצד לימדו עליהם זכות גדולי האחרונים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ל. - מצוות כתיבת ספר תורה התורה מצווה אותנו לכתוב ספר תורה, מהו בדיוק אופיה של מצווה זו? מהו טעם המצווה? האם היא שייכת גם כיום כאשר יש לנו הרבה ספרים מודפסים? האם יש עניין לכתוב ספר תורה דווקא?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לב: - שרטוט אחת מן הלכות כתיבת סת"ם הפחות מוכרות נוגעת לדין שרטוט. האם מטרת השרטוט היא לדאוג לקווים ישרים או שמא יש לכך משמעות אחרת? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ושאלה זו משפיעה גם על הלכות שונות. האם דין זה שווה בכל כתבי הקודש, או שיש חילוקים בין הכתיבות השונות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שבת קח. - מסגרת הספר בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות "טכניות" בנוגע לכתיבת ספר תורה, ומתוכם ננסה ללמוד עקרונות שונים. הברייתא במסכת סופרים קובעת כי עורות בהמה שאסורה לאכילה פסולים לכתיבת ספר תורה. מדוע?  האם ניתן לכתוב על גבי עורות של דגים ועופות? כיצד יש להכין את הדיו?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לג: - זמן החיוב במזוזה מאימתי חלה חובת קביעת המזוזה - האם היא חלה בזמן קניית הבית או שמא רק כאשר האדם נכנס לגור בו? מה קורה לאחר שקבעו את המזוזה - האם מקיימים מצווה בכל רגע שנמצאים בבית או שמא רק בזמן קביעתה? מה דינו של השוכר דירה? האם ניתן לכתוב שמות של מלאכים על המזוזה? בכל השאלות הללו נחלקו הראשונים והאחרונים ומתוכם ניתן להעלות מספר מחלוקות עקרוניות בהבנת מצוות המזוזה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לא. - פתוחות וסתומות בימינו, כולנו מכירים את החלוקה לפרקים בתורה, אולם חלוקה זו הינה חלוקה מאוחרת וחיצונית, ועל פי המסורה החלוקה מתבצעת על ידי פרשיות פתוחות וסתומות. מהו בדיוק ההבדל בין פרשיה פתוחה וסתומה? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ובשיעור זה ננסה לעמוד על השיטות השונות.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לב: - חותמת כשרות למזוזה האם ישנה בעיה לכתוב על קלף המזוזה כי היא נבדקה ונמצאה כשרה? האחרונים נגעו בשאלה זו מצד כמה שאלות: דין חסרות ויתרות במזוזה ואיסור בל תוסיף.  האם איסורים אלו שייכים במזוזה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פסחים ד. - מזוזה חובת הדר האם מזוזה הינה חובת הבית או חובת האדם? לשאלה זו מספר נפקא מינות הנדונות בגמרות ובפוסקים. מהי סברת המחלוקת? האם ישנו איסור לגור בבית ללא מזוזה? האם ישנה חובה לקבוע מזוזה במקומות ציבוריים? 
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לד: - תפילין של רש`י ור`ת כידוע, נחלקו רש"י ור"ת מהו סדר הנחת הפרשיות בתוך התפילין, וכתוצאה מכך קיימים כיום "תפילין של רש"י" ו"תפילין של ר"ת". ממה נובעת בדיוק מחלקותם? האם הם הראשונים שנחלקו במחלוקת זו, או שמא מדובר במחלוקת קדומה יותר? כיצד ניתן להסביר את היווצרותם של שתי מסורות אלו? האם יש צורך לחשוש לשתי השיטות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יומא יא. - מרחב החייב במזוזה אילו מקומות חייבים במזוזה? האם כל פתח בבית חייב במזוזה או שמא רק פתח למקום מגורים? מה דין חדר הסקה ומחסנים לעניין מזוזה? מה הדין במעליות וחדרי מדריגות?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לו: - איטר בתפילין כידוע, מקום הנחת תפילין של יד שונה בין אנשים ימניים לשמאליים. ממה נוןבע הבדל זה? מה דינו של איטר בשאר המצוות? מדוע דווקא בתפילין קיים הבדל זה בניגוד למצוות אחרות בהם דינו של איטר זהה לדין כל העולם? מהו דינו של מי שעושה את כל המלאכות ביד אחת ווכתב ביד האחרת? ממה נובעת החשיבות של מצוות הקשירה בתפילין?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שבת קל. - תפילין של ראש ותפילין של יד מה מייחד את התפילין של ראש, ומה את תפילין של יד? מה נאמר על מי שלא הניח תפילין כל חייו? האם ישנה חובה להניח תפילין כל היום, והאם ניתן להניח רק תפילין של יד במשך כל היום? ממה נובעת מחלוקת רש"י ור"ת בנוגע לסדר הפרשיות?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לח. - מניין המצוות - תפילין וציצית הן מצוות תפילין והן מצוות ציצית הינן מצוות המורכבות משני חלקים - תפילין שליד ותפילין של ראש, ובציצית - חוטי לבן וחוטי תכלת. מהו היחס בין שני חלקי המצווה? מדוע יחס זה שונה בין מצוות תפילין למצוות ציצית? בשיערו זה ננסה לענות על שאלות אלו, תוך כדי בחינת כמה הלכות ממצוות אלו
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מא. - החובה המוטלת על האדם ללבוש ציצית אחד מהדיונים המרכזיים לגבי מצוות ציצית הינו האם ישנה חובה ללבוש בגד עם ציצית (מצווה חיובית), או שמא רק אם אדם לובש בגד עם ארבע כנפות הוא מחויב במצווה (מצווה קיומית). מהם הטענות לכל אחד מהכיוונים? מה דין לגבי הטלת התכלת? האם שם האדם מחויב בהטלתו
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר לט: - סוג הבגד בציצית אילו בגדים חייבים בציצית מן התורה? האם כל בגד אשר לו ארבע כנפות חייב בציצית? אילו בגדים חייבים בציצית מדרבנן? מהי הגדרת בגד על פי התורה? האם ההגדרה הינה בת שינוי? מהו הייחוד של בגד צמר או פשתים? מהו דינה של 'ציצית רשת' (=ציצית שבגדה עשוי מסיבי ניילון
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לו: - תפילין בשבת ובחול המועד ממה נובע הדין כי אין להניח תפילין בשבתות ובימים טובים? מה הדין בחול המועד, ומדוע ישנם מנהגים שונים בסוגיה זו? האם ישנה פגיעה במועד כאשר מניחים בו תפילין?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לה: - חציצה בתפילין במקרים מסוימים האדם איננו יכול להניח את התפילין ישירות על גופו. האם חציצה בין הבשר לתפילין מעכבת? מה קורה כאשר אדם מגלה כי חולצתו נשארה תקועה בין התפילין לבשר, האם עליו לחזור ולקשור? מה הדין במקרה של גבס על היד, האם הגבס מהווה חציצה?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מג. - חיוב נשים בציצית כידוע, למרות שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, הן יכולות לקיים את המצוות, ואשכנזיות אף מברכות. אם כך, מדוע אין אנו רואים נשים הלובשות ציצית? יש שנימקו זאת מצד יוהרה? מה פשר יוהרה זו? האם טיעון זה מופיע גם במצוות אחרות? מה היו הטיעונים בפרשיית 'נשות הכותל'?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לה. - צורת הבתים וקשירת הרצועות בשיעור זה נעסוק בכמה הלכות מהלכות תפילין, המוגדרות כ'הלכה למשה מסיני'. מהי ההגדרה של תפילין מרובעות? מה דינן של תפילין שנפגעו קצת בקצוות? היכן אנו מוצאים את השם שד-י על התפילין?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מב. - ברכות הציצית הגמרא במספר מקומות דנה בברכות הציצית, ובשיעור זה ננסה ללמוד מספר נקודות עקרוניות על הציצית מתוך סוגיות אלו. האם יש לברך על עשיית הציצית? מדוע שונה הציצית מכל שאר המצוות? האם ציצית הינה מצוות עשה שהזמן גרמא? מדוע ישנה אפשרות לאסור ללכת עם ציצית בליל שבת?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מא. - לועג לרש - ציצית למת אנו מוצאים במספר מקומות בגמרא כי אין להלביש את המת בציצית, וכן אין ללבוש ציצית בסמיכות אליו, משום הטעם של לועג לרש. מהו הסברו של טעם זה? האם הדבר אכן פוגע במת? כיצד פתרו הראשונים את הסתירה בין גמרות שונות בעניין זה? מהו המנהג כיום בארץ ישראל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לח: - קשירת התכלת מהו היחס בין חוטי הלבן שבציצית לחוטי התכלת? האחרונים נחלקו כיצד יש לקשור את התכלת עם הלבן. מה מבטאת מחלוקת זו? מהו מניין הקשרים בציצית, ומה מטרתם