בשבתך בביתך סוכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מסכת סוכה - שיעור פתיחה השיעור הינו שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה. בשיעור זה נסקור בקצרה את מבנה המסכת, ונדון בכמה נושאים מהותיים בנוגע לסוכה. האם ישנה מצווה לבנות סוכה, או שמא המצווה היא רק לשבת בסוכה? מהי משמעותה של בניית הסוכה ברובד המחשבתי?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל ב. - סוכה גבוהה מעשרים אמה - הגדרת סוכה הגמרא הראשונה במסכת קובעת כי סוכה הגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. האמוראים בגמרא העלו מספר הסברים לפסול זה. בשיעור זה, ננסה לבאר את הטעמים השונים.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ז. - דפנות סוכה ושבת את המושג של 'דופן' אנו מוצאים במספר מקומות בש"ס, אולם עם הגדרות שונות בכל פעם. ממה נובעים הבדלים אלו? מה הדין במקרה בו מתנגשות ההגדרות אחת עם השנייה? למה משמשת הדופן בשבת ולמה בסוכה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ב. - נשים במצוות סוכה כידוע, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, ולכן פשוט שיהיו פטורות ממצוות סוכה. ואולם, הדבר אינו כה פשוט והתוספות מעלים אפשרות לחייב אותן במצווה מצד 'אף הן היו באותו הנס'. מהו אופי דין זה? ומה עונים התוספות לשאלה זו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ד. - דירה סרוחה נחלקו אביי ורבא בדין סוכה שסככה חודר לתוך חללה, האם כניסת הסכך משפיעה על אופייה של הסוכה או לא, ולדעת אביי סוכה כזו נקראת 'סוכה סרוחה'. מהו פירוש מושג זה? האם מדובר במקום בו לא נעים לגור, או שמא מדובר בפסול חיצוני? הלכה למעשה, ננסה לבאר מהו דין סוכה שלא נעים לגור בה עקב סכך מעופש וכיוצא בזה.
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל ב. - סוכת פרגולה בשיעור זה נחרוג ממנהגינו לעסוק ביסודות הלמדניים של המסכת, ונעסוק בסוגיה הלכתית בהלכות סוכה. בימינו, הרבה אנשים בונים פרגולות במרפסותיהם, וזאת מתוך רצון לנצל את הפרגולה גם כבסיס לסוכה. האם זה אפשרי? אילו בעיות הלכתיות יכולות לצוץ בעניין זה? בנקודות אלו ננסה לדון בשיעור זה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כב: - חמתה מרובה מצילתה דיון במדידת הצל כדי לדעת אם חמתה מרובה מצילתה. מחלוקת הראשונים בנושא הקשורה לכיוון ממנו מודדים את הצל וניסיונות להסביר את המחלוקת.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תעשה ולא מן העשוי דיון ב'תעשה ולא מן העשוי' לגבי סוכה והמצוות האחרות: ארבעת המינים, ציצית ומזוזה. דיון במחלוקת ראשונים על פתיחת גג שנמצא מעל הסוכה. את המחלוקת ניתן לתלות בשאלה האם פסול 'תעשה ולא מן העשוי' הינו פסול בחפצא של המצווה או פסול בגברא.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ט. - הנאה מעצי סוכה למה הדין של איסורי סוכה מושווה בגמרא לאיסורי קרבן חגיגה? האם האיסור ליהנות מעצי הסוכה חל רק על הסכך או גם על הדפנות? מהו היחס בין הדפנות לסכך? מה טיבו של האיסור ליהנות מעצי הסוכה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נ. - מנגינת החליל מהו המוקד של שמחת החג? מחלוקת בגמרא אם שמחת בחת השואבה הוא בית החשובה. על מהות נגינת החליל במקדש בכלל ובשמחת בית השואבה בפרט. שמחת בית השואבה מלמדת על השמחה בעבודת ה' לכל אורך השנה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נא: - התיקון הגדול של שמחת בית השואבה - על הפרדה בין נשים לגברים כחלק מההכנות במקדש לשמחת בית השואבה היו בונים במקדש תוספת מיוחדת לצורך עזרת נשים. מדוע נבנתה מחיצה זו ומה הייתה מטרתה? האם אותה הדרישה קיימת גם בימינו בבית הכנסת? ובצורה כללית, האם על האדם לבנות לעצמו מחיצות מן העולם או להיות מעורב בעולם?