בשבתך בביתך פסחים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב צט: - הגם לכבוש את המלכה עמי בבית על איסור אכילה בערב פסח ושבת כידוע, ישנו איסור לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בתחילת פרק ערבי פסחים דנה באיסור זהה בערב הפסח. האם מדובר באותו איסור? מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו הבדל בין סעודות שונות? האם איסור זה קיים גם בכל ערב יום טוב?
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל קו. - קידוש במסגרת הדיונים על ליל הסדר, עוסקת הגמרא בדיני הקידוש של כל שבת ושבת. מהו בדיוק אופיו של הקידוש? מהי מטרתו? בשיעור זה נבחן מספר הבנות אפשריות, ונעלה כמה נפקא מינות אפשריות שעולות בפוסקים (נוסח הקידוש, עמידה בקידוש, קידוש על פת).
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ק: - קידוש במקום סעודה האם ניתן לעשות את הקידוש במקום אחד ואת הסעודה במקום אחר? בשאלה זו נחלקו האמוראים בגמרא, ובשיעור זה ננסה לבאר את גדרי מחלוקתם. מה נקרא מקום סעודה? מה נקראת סעודה? האם דין קידוש הערב והבוקר זהים בסוגיה זו?
שיעורי טקסט איתן אדרעי קיד: - קטו. - מצוות אכילת מרור הגמרא קובעת כי ניתן לצאת ידי אכילת מרור גם באכילת חסא. נחלקו האמוראים מתי יש לברר את ברכת 'על אכילת מרור' במקרה זה שהרי החסא נאכלת גם ככרפס. כיצד ניתן לאכול את המרור ולברך עליו רק בשלב מאוחר יותר? שיעור זה סוקר את הסבריהם של כמה מהראשונים והאחרונים, ומציע הסברים נוספים לשיטות אלו.
שיעורי טקסט הרב כתריאל זשוראוועל קג: - הבדלה שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור בנושא הקידוש. מהו מקור דין הבדלה? מהי מטרת ההבדלה? האם ישנו קשר בין ההבדלה לקידוש? בשיעור זה נבחן שתי גישות בנוגע להבדלה ונעלה מספר נפקא מינות אפשריות ביניהן.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קח. - מצוות הסבה בזמנים עברו היו נוהגים להסב במהלך הסעודה, ונוהג זה קבע כמה הלכות שהידועה שבהם היא ההסבה בליל הסדר. מה היא בדיוק ההסבה? מה הדין כיום במצב בו איננו נוהגים להסב כלל? באילו חלקים מליל הסדר יש להסב ומתי היא מעכבת ודורשת חזרה? האם נשים צריכות להסב