SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
בשבתך בביתך ברכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ב.; כא. - חיוב קריאת שמע מה תוקף חיוב קריאת שמע - מדאורייתא או מדרבנן? מה דינו של אדם המסופק אם קרא קריאת שמע?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ירושלמי ברכות פ`א ה`א; בבלי כז: - תפילת ערבית קודם זמנה התנאים נחלקו אודות סוף זמן תפילת מנחה. האם ניתן לבחור כיצד לפסוק במחלוקת זו? האם ניתן להתפלל ערבית לפני השקיעה? ומתי קורים קריאת שמע במקרה כזה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי שבת לד: - בין השמשות האם מותר להתפלל מנחה לאחר השקיעה? מתי חל זמן "בין השמשות" ומה שיעורו? כיצד מוגדר "בין השמשות"?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי י: - אכילה לפני קריאת שמע וערבית האם מותר לאדם המחוייב במצווה מסויימת לעשות פעולה אחרת לפני קיומה? האם צריך להפסיק עשיית פעולה (או אכילת סעודה) כדי לקיים מצווה? ומי שהתחיל לעשות מלאכה באיסור - האם עליו להפסיק לשם קיום המצווה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ד:; ט: - סמיכת גאולה לתפילה מה טעם דין סמיכת גאולה לתפילה? האם זהו דין בתפילה או דין בקריאת שמע? האם יש לסמוך גאולה לתפילה גם בתפילת ערבית?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ח. - שניים מקרא ואחד תרגום מהו זמן חיוב "שניים מקרא ואחד תרגום"? מהי מהותו של דין זה? האם קריאת פירוש מסויים יכולה לשמש כתחליף לתרגום?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יב. - פתח בשיכרא מי שכיוון לברך, וטעה ובירך נוסח לא נכון - האם יצא ידי חובת הברכה? האם כוונה שלילית או הפוכה מעכבת בברכות?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ב.; ד.; ח:; כז. - סוף זמן קריאת שמע של ערבית מתי הוא סוף זמן קריאת שמע של ערבית?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יג. - כוונה בקריאת שמע ובקיום מצוות איזו כוונה דרושה בקריאת שמע? איזו כוונה דרושה בכל המצוות? האם יש מצוות שבהן הכוונה אינה מעכבת? האם יש צורך לכוון על קיום מצוות דרבנן? האם ניתן להתנות על הכוונה במצוות?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יג. - שיעור קריאת שמע מן התורה לשיטת רוב הראשונים, שחיוב קריאת שמע הוא מדאוריתא, אילו פרשות נכללות במסגרת מצווה זו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יד. - הלל מדוע אין גומרים את ההלל בראש חודש ובחול המועד של פסח? האם מצו?ת קריאת ההלל היא מדאורייתא או מדרבנן? האם מותר לברך על מנהג?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יד. - העוסק במצווה פטור מן המצווה מדוע העוסק במצווה פטור מן המצווה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי טז. - טעימה בתענית מה ההבדל בין אכילה לבין טעימה? האם מי שטועם תבשיל חייב לברך ברכה ראשונה? האם אדם שקיבל על עצמו תענית מותר לטעום תבשיל?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כא. - ברכות התורה מהו המקור והתוקף של ברכות התורה? מדוע נשים מברכות ברכות התורה, הרי הן לא נצטוו על לימוד תורה? מדוע אין צורך ללמוד תורה מייד בסמוך לברכות התורה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כ: - הרהור כדיבור מהו היחס בין דיבור לבין הרהור בלב? מהו היחס בין קריאה בשקט לבין הרהור? אם "הרהור כדיבור" - האם מחשבות זרות בזמן התפילה נחשבות להפסק? מה היחס בין דין "שומע כעונה" לבין "הרהור כדיבור"?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כ. - חינוך קטנים (א) על מי מוטלת מצו?ת החינוך? מהו תוקף מצווה זו - מדאורייתא או מדרבנן? האם יש חיוב על האב להפריש את בנו מאיסורים?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כ. - חינוך קטנים (ב) השיעור עוסק בדינים ספציפיים של מצו?ת החינוך: מצו?ת והגדת לבנך (האם היא חלק ממצו?ת זכירת יציאת מצרים, או מצווה עצמאית) ומצו?ת הראיה ("יראה כל זכורך").
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יט: - למעמדן של מצוות דרבנן מה תוקפן של תקנות חז"ל? האם מי שעובר על דברי חז"ל עובר על איסור דאורייתא או על איסור דרבנן? מהו היחס בין המצוות דאורייתא לבין המצוות דרבנן? מהו היקף סמכותם של חכמים?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כ: - חיוב נשים בקידוש האם נשים יכולות להוציא גברים בקידוש היום? מה היחס בין מצו?ת התוכחה לבין מצו?ת הערבות? מהו טעמה של מצו?ת הקידוש? האם קיים הבדל בין קידוש הערב לבין קידוש הבוקר?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי שבת כא: - הידור במצוַת נר חנוכה כיצד מדליקים נרות חנוכה המהדרין מן המהדרין? האם יש צורך בהיכר למספר הימים בהדלקת הנרות? מדוע מדליקים כנגד מספר הנפשות שבבית? מהו היחס בין עיקר המצווה לבין הידור המצווה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי שבת כא. - חיללו כל השמנים מדוע נזקקו החשמונאים לנס? כיצד פקעה קדושת המקדש? האם היוונים טימאו את המקדש או חיללו אותו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי שבת כא. - תנו לשמש לעלות מדוע אנו נוהגים להדליק שמש בחנוכייה? האם זהו מנהג או חובה? מדוע יש שנהגו להדליק שני שמשים? האם גם היום יש צורך בשמש? מדוע לדעת המהרי"ל, קדושת השמש גדולה מקדושת נרות החנוכה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כא. - איזו היא עבודה שבלב? האם חובת התפילה היא מדאורייתא או מדרבנן? מהו ההבדל בין מעשה מצווה לבין קיומה? מהו היחס בין תפילת היחיד לבין תפילת הציבור? מדוע נשים חייבות בתפילה - הרי זו מצו?ת עשה שהזמן גרמא?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ז:; כא:; מז: - ה' ניצב בעדת א-ל. מהו המקור לצורך בעשרה יהודים לאמירת כל דבר שבקדושה? האם די בעשרה נוכחים, או שצריך עשרה מתפללים? האם יש חובה להתפלל בציבור?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כא. - נדיב לב עולות מהו אופייה של תפילת נדבה? מדוע המתפלל תפילת נדבה צריך לחדש בה דבר? מה דינו של מי שמסתפק אם התפלל את אחת מתפילות החובה שלו? האם גם כיום ניתן להתפלל תפילת נדבה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי טו. - ברכת המצוות מדוע צריך לברך קודם קיום מצוות? האם הברכה היא חלק מקיום המצוה, או חובה נפרדת? מתי יש לברך - לפני קיום המצווה או אחריה? מדוע המסתפק אם קיים את המצוה צריך לחזור ולקיימה בברכה, הרי ספק ברכות להקל?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כב. - טבילת עזרא ידוע לכל שעזרא תיקן טבילה לבעלי קרי. מה טעמה של תקנה זו? מדוע אין אנו נוהגים כך כיום למעשה? כיצד מתאר הרמב"ם את גלגולה ההיסטורי של התקנה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כו. - תפילת תשלומין מהי מהותה של תפילת התשלומין? האם זהו קנס, אפשרות לתיקון, או הגדרה אחרת? מדוע יש להקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומין?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כז: - ויפגע במקום מהו מעמדה של תפילת הערבית: האם היא רשות, מצווה או חובה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי סנהדרין מב. - ברכת הלבנה מהו אופייה של מצו?ת קידוש הלבנה? מהו נוסח הברכה, והאם נשים חייבות בה? כיצד ניתן ליהנות מהלבנה?

עמודים