SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
בשבתך בביתך ברכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כז. - תוספת שבת מהו מקור דין תוספת שבת, ומהו אופייו? מהו היחס בין תוספת שבת לבין זמן "בין השמשות"?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מגילה ז. - ומשלוח מנות איש לרעהו הראשונים מנמקים בשתי צורות את מצו?ת משלוח מנות. האם אדם יכול למחול על משלוח המנות שלו? האם ניתן לשלוח מנות בתורת "מתנה על מנת להחזיר"? מדוע אין מברכים על מצווה זו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי בעניין פרסומי ניסא מדוע תלו את בני המן על עץ גבוה חמישים אמה? מה היחס בין דיני פרסום הנס לבין דיני הרחקות הנזיקין? האם יש הידור מצווה במצו?ת מחיית עמלק? עיון פורימי בעונשם של בני המן.
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מג. - שואלין ודורשין "שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג" - האם זוהי חובה, או מתן רשות לשנות את סדר הלימוד הקבוע? מהי ברכת האילנות? מתי מברכים אותה? האם אפשר לברך ברכת האילנות על הפרי? והאם אפשר לברך בשבת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי פסחים קח. - ארבע כוסות מהו טעמה של מצו?ת שתיית ארבע כוסות? מדוע דווקא ארבע? האם שתיית כל כוס היא מצווה בפני עצמה? האם ההסבה בזמן השתייה מעכבת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ירושלמי ברכות פ`ו ה`א - והגדת לבנך דיון בכמה מדיני ליל הסדר: מדוע לא ניתקנה ברכה על מצו?ת ההגדה? האם צריך להמחיז את סיפור יציאת מצרים? מדוע המצה נקראת "לחם עוני"? מדוע אין מברכים על נטילת הידיים של "רחץ"? ומדוע אין מברכים על ההלל שבסוף ההגדה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מנחות סו. - ספירת העומר מהו אופייה של מצו?ת ספירת העומר? ומהי הגדרתם של מנהגי האבלות בתקופת הספירה - האם אלו הם מנהגי אבלות, או מנהגים עצמאיים?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כז: - כבוד ציבור וטורח ציבור מה ההבדל בין "טרחא דציבורא" לבין "כבוד הציבור"? האם כבוד הציבור יכול לדחות איסורים דאורייתא? האם מותר לעבור לפני מתפלל העומד באחד המעברים שבבית הכנסת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כז: - הבדלה מהו מקורו ותוקפו של חיוב ההבדלה? האם יש להבדיל על הכוס, או שדי בהבדלה בדברים?האם נשים חייבות בהבדלה? כיצד ניתן להבדיל לפני צאת השבת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כח. - מזה בן מזה - יזה האם משרה רבנית יכולה לעבור בירושה? האם השררה הרבנים היא זכות ממונית של היורש, והוא יכול להחליט למי להעביר את המינוי, או שהיורש רק זכאי לקבל את השררה, ואינו יכול להעבירה הלאה? מדוע הדיחו את רבן גמליאל מנשיאותו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כח: - תפילת שמונה עשרה האם כל הברכות של תפילת העמידה הן מצווה אחת, או שכל ברכה היא מצווה בפני עצמה? מהו היחס בין תפילת העמידה לבין תפילת "הביננו", ובין שתיהן לבין 'תפילה קצרה'?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יבמות עט: - על הגאולה ועל התמורה מהי מהותה של מצו?ת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כט: - יעלה ויבוא מה היחס בין ברכת "יעלה ויבוא" לבין שאר ברכות שמונה עשרה? מדוע מי ששכח "יעלה ויבוא" צריך לחזור ולהתפלל? מדוע צריך להשלים תפילת ערבית, הלא זוהי תפילת רשות בלבד?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי כט: - שתוליכנו לשלום הגמרא מביאה שתי נוסחאות לתפילת הדרך: מהו היחס ביניהן? האם יש להתפלל תפילת הדרך בשעת טיסה? ומתי יש לאומרה? איזו דרך מחייבת תפילת הדרך? מהי 'סכנה' לעניין זה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ל: - אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ידוע כי הכוונה בתפילה הינה חלק מהותי מהתפילה, אולם מה העיקר: אמירת המילים או הכוונה? מהי הכוונה הנדרשת? איזו כוונה מעכבת בתפילה ואיזו לא?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לג: - הזכרת גשמים ושאילת גשמים האם בקשת גשמים הינה חלק נפרד מהתפילה או חלק מהותי ממנה? מדוע קיים הבדל בין שאילת גשמים לבין הזכרת גשמים? האם יש דין מיוחד להזכרת גשמים בליל שבת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לג: - קידוש השם מה הם גדרי קידוש השם? מתי מותר לאדם למסור את נפשו על קיום המצוות, ומתי הדבר אסור עליו? ממה נובע ההבדל בין ביצוע עבירה בצנעא לבין ביצועה בפרהסיא? האם על מנהיג ציבור ישנן הגבלות מיוחדות?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לא: - דין 'עונג שבת' ותענית בשבת כידוע, בשבת קיים מושג של 'עונג שבת'. מה משמעות מושג זה? האם זוהי מצווה? מה ההבדל בינו לבין 'כבוד שבת'? האם ייתכן מצב שבו תענית בשבת תהווה 'עונג שבת'?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לג: - משתקין אותו המשנה אומרת כי האומר 'על קן ציפור יגיעו רחמיך' - משתקין אותו. מדוע? האם הדבר מוסכם על כל האמוראים? האם קיימים טעמים למצוות, או שמא הן גזרות חסרות טעם?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ספיקות במצוות כיצד יש לנהוג כאשר נוצר ספק אם האדם מחוייב במצווה מסויימת? האם יש הבדל לעניין זה בין מצוות דאורייתא לדרבנן? מדוע 'ספיקא דאורייתא לחומרא'? האם כלל זה הוא חומרא בלבד, או כלל הנוהג מעיקר הדין?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מזיק בנר חנוכה מה דינו של אדם שהזיק את חבירו תוך כדי עשיית מצווה? מה קורה אם נרות חנוכה שרפו רכוש של אדם אחר? האם אפשר לחלק בין מצוות שונות? האם ניתן לפטור מלמד שהזיק את תלמידיו, מכיוון שהוא עושה זאת לצורך חינוכם?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לד. - אמצעיות אין להן סדר מה דינו של אדם ששכח ברכה אחת מברכות תפילת העמידה? האם עליו לחזור לברכה ששכח, לאומרה במקום שנזכר או להמשיך כרגיל? האם ישנה חשיבות לסדר הברכות בתפילת שמונה-עשרה? האם תפילות השבת והמועדים ניתקנו ביחד עם תפילות ימות החול?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לד. - כל המחמיר - תבוא עליו ברכה?! האם חומרות הן תמיד חיוביות, או שמא ישנם מקומות שאסור להחמיר בהם? האם מותר לאדם 'להגדיל ראש' ולעשות דברים שהוא אינו מצווה עליהם? מה יכולות להיות הבעיות בהחמרה במצוות?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לה. - מאה ברכות השיעור עוסק בחיוב לברך מאה ברכות בכל יום. מהו תוקף דין זה? האם ניתן "ליצור" ברכות על מנת להשלים את המניין? כיצד פתרון זה יסתדר עם איסור ברכה שאינה צריכה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ברכה על דבר איסור השיעור עוסק במחלוקת הרמב"ם והראב"ד, האם ניתן לברך על דבר איסור. האם מחלוקתם עוסקת רק בברכות הנהנין, או גם בברכות המצוות? ממה נובע הפטור לדעת הרמב"ם? האם ניתן להשוות בין אכילת דבר איסור לבין אכילה ביום כיפור?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לה. - אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה מהו אופיין של ברכות הנהנין? האם אלו ברכות שבח או ברכות מסוג אחר? האם חובתן היא מדאורייתא או מדרבנן? האם אופי ברכות המצוות זהה לאופי ברכות הנהנין, או שמא הן שונות זו מזו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לה: - שינויים בהלכה?! הגמרא קובעת שאין מברכים על שמן זית מפני שהוא מזיק לבריאות. האם לאור הידוע כיום יש לשנות הלכה זו? מה הדין כאשר המציאות המוכרת לנו שונה מזו שהייתה מוכרת לחז"ל? האם עלינו להמשיך ולפסוק כנהוג, או שמא יש באפשרותנו לשנות את ההלכה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לה. - נטע רבעי השיעור עוסק באיסור ערלה ובמצו?ת נטע רבעי. מהו היחס בין שתי המצוות? האם אלו מצוות נפרדות, או שמא המשך של אותה מצווה? האם מצוות אלו נוהגות גם בחו"ל?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לו: - מה מברכים על שוקולד פרה עם עוגיות? השיעור עוסק בנושא בו אנו נתקלים רבות: מה לברך על שוקולד עם חתיכות של עוגיות. במסגרת זאת עוסק השיעור בסוגיית 'כל שיש בו מחמשת מיני דגן', ומציע שתי הבנות להבנת דין זה.
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לה: - לעבודה ולמלאכה ידוע כי התורה רואה חשיבות רבה בשילוב חיי המעשה עם לימוד התורה, אולם כיצד יש לשלב אותם? מה צריך להיות העיקר - הלימוד או המעשה? וכיצד כל זה מתחבר לבית המדרש הוירטואלי?

עמודים