SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
בשבתך בביתך ברכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מה מברכים על סוכר? השיעור עוסק בברכתם של פירות שעברו שינויים שונים מרגע קטיפתם. מה יש לברך על סוכר? האם ישנה חשיבות למטרה לשמה שתלו אותו? מה יש לברך על עוגיות הקוקוס בפסח?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לז. - ברכת מעין שלוש על מה מברכים ברכת 'על המחיה'? מהו אופייה של ברכה זו? האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן? האם אדם שבירך ברכת המזון במקום 'על המחיה' - יצא ידי חובה או לא?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לח. - לפעמים המרק הוא רק תירוץ! מה דינם של מיצים והפרשות היוצאים מפירות וירקות? האם ברכתם כברכת הפרי או "שהכל"? מה יש לברך על המרקים השונים?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי לג. - ברכה שאינה צריכה ידוע חומרו של איסור ברכה שאינה צריכה, אך מהו אופי איסור זה? האם האיסור הינו מדאורייתא או מדרבנן? מה נקרא ברכה לעניין זה, ומה נכנס לגדר שלא לצורך? כיצד ניתן לתקן ברכה שאינה צריכה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי יין מה דינו של יין מבושל? האם ברכתו נשארת כפי שהייתה, או שמא היא משתנה בעקבות בישולו? מה דינם של היינות בימינו? מה דינו של הפסטור?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מיחייב איניש לביסומי בפוריא - האמנם? ידועה אמרתו של רבא כי 'חייב איניש לבסומי בפוריא', אולם האם קביעה זו מוסכמת על כולם? האם יש שחשבו שקיים איסור להשתכר בפורים? מה הכוונה ב"עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מצוַת מחיית עמלק האם ניתן לקבל גרים מזרע עמלק? האם שאלה זו רלוונטית לימינו? כיצד ניתן ליישב את הרגש והמוסר הטבעי עם מצו?ת מחיית עמלק? וכיצד תפסו בחסידות את המצווה הזו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי בדיקת חמץ כיצד יש לבצע את ביעור החמץ? האם ישנה חובה לרכוש חמץ על-מנת לבערו מן העולם? מדוע יש צורך גם בבדיקת הבית וגם בביטול החמץ? כיצד יש להתייחס למנהג של החבאת חתיכות החמץ לצורך הבדיקה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי סוף זמן אפיקומן ידועים דברי המשנה כי "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אולם האם הדברים חד-משמעיים? האם ישנה אפשרות להמשיך ולאכול גם לאחר סוף זמן אפיקומן? מה היה ה'פטנט' של בעל ה'אבני נזר', ובמה חלקו עליו שאר האחרונים?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מצה עשירה מה דינה של מצה עשירה? האם מי פירות יכולים בכלל להחמיץ את העיסה? האם מותר ללוש לכתחילה עיסה במי פירות בפסח? מה נפסק להלכה בנוגע למצה עשירה?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי ברכת הריח מהו המחייב של ברכת הריח? האם זו ברכת הנהנין או ברכת השבח? מה הנפקא-מינה בין ההסברים? מי ששכח ולא בירך לפני שהריח - האם יכול לברך לאחר מכן? האם ישנם דינים מיוחדים לברכת הריח בהבדלה שבמוצאי שבת?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי זריזין מקדימין למצוות ידוע הכלל כי זריזים מקדימים למצוות, אולם מהו מקור כלל זה? האם חובה זו הינה מדאורייתא או מדרבנן? מה הדין במקרה שכלל זה מתנגש עם הידור מצווה אחר?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מב: - שיעור קביעות סעודה כידוע, במידה ואדם קבע סעודה על 'פת הבאה בכיסנין' - עליו לברך ברכת המוציא וברכת המזון. כיצד נמדדת קביעות זו? האם ישנו שיעור אובייקטיבי או שמא הדבר תלוי בכל אדם ואדם? מה חידש ה'מגן אברהם' בעניין זה, ומהי הנפקא-מינה הגדולה שיש לדבריו?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מד. - פת הבאה בכיסנין מהו המחייב של ברכת המזון? האם אלו המרכיבים של הסעודה, או שמא קביעות הסעודה על מאכלים מסוימים? כיצד יש לקבוע את שיעור קביעות סעודה? מהי פת הבאה בכיסנין ומה מברכים עליה? מה מברכים על פיצה ובורקס?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי שבועות - הרחקה בין בשר לחלב מה הקשר בין חג השבועות להרחקה בין בשר לחלב? מהן השיטות השונות בנוגע לזמן שצריך לחכות בין אכילת בשר לחלב ומה טעמן? האם יש צורך להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר?
שיעורי טקסט הרב נעם מלכי מה. - ברכת הזימון מהו הטעם לברכת הזימון? האם חובת הזימון הינה מדאורייתא או שמא רק תקנת חכמים? האם מדובר בחלק מברכת המזון או רק בתוספת? מהי רמת החיוב של נשים בברכת הזימון? האם הן יכולות להצטרף לזימון של גברים?

עמודים