SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
שיעורים בהלכות שבת
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 29 - קוצר (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת קוצר, בסוגיית "זומר וצריך לעצים", ובשאלה של קוצר בנוגע לגידולי קרקע.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 30 - קוצר (2) השיעור עוסק בסוגיית עציץ נקוב ושאינו נקוב ובשאלות הנספחות לסוגיות אלו. כמו כן, נידון האיסור להשתמש 'במחובר' בשבת ולרכב על בהמה בשל כך.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 31 - מעמר (1) השיעור פותח בשאלה איזו פעולה בדיוק באיסוף התבואה נחשבת מעמר. לאחר מכן נידונה השאלה של מעמר בגידולי קרקע.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 32 - מעמר (2) השיעור מתמקד בשיטת הרמב"ם במלאכת מעמר ובפרשנויות השונות שניתנו לה. כמו כן, מובאת פסיקת השו"ע והאחרונים בשאלות שהועלו בשני השיעורים.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 33 - מלאכות הברירה - מבוא השיעור מתמודד עם השאלה מדוע יש צורך בשלוש מלאכות הברירה: זורה, בורר ומרקד, ומה בדיוק קו הגבול המבחין ומפריד ביניהן.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 34 - זורה השיעור דן במלאכת זורה ובמחלוקת האחרונים במהותה וביחסה למלאכת בורר. סוגיית "זורה ורוח מסייעתו" נידונת באריכות על השלכותיה, בנוסף לשיטת הירושלמי בעניין.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 35 - בורר (1) השיעור דן בחקירה האם מוקד מלאכת בורר הוא בפעולה או בתוצאה. כמו כן, מועלית שאלת שיעור האיסור וכיצד מודדים אותו, בזיקה למקרה של זבוב שנפל למרק.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 36 - בורר (2) השיעור מתמקד בשאלה האם ומתי יש איסור ברירה בין שני מיני אוכלים ולבסוף האם יש איסור ברירה במין אחד.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 37 - בורר (3) מה הם התנאים להתיר ברירה? הדבר תלוי במחלוקת הראשונים. השיעור עוסק בשיטת רמב"ן מחד ורש"י ותוספות מאידך.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 38 - בורר (4) השיעור מביא דעות החולקות על הבנת רבינו חננאל בסוגיית היתרי ברירה ומציעות היתרים נוספים. לבסוף מובאת פסיקת ההלכה בעניין שלושת היתרי הברירה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 39 - בורר (5) השיעור מברר את הגדרת שניים מתוך שלושת היתרי הברירה: לאלתר ואוכל מתוך פסולת. מחלוקות הראשונים והפסיקה בעניין.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 40 - בורר (6) השיעור ממשיך ומברר את הגדרת היתרי הברירה והפעם השלישי: ביד ולא בכלי. מהי ברירה בכלי? נידונות גם שאלות נוספות בדיני ברירה בעל משמעות הלכתית אקטואלית.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 41 - דש (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת דש: רש"י מול שאר הראשונים. הרב מראה כי ישנם שני סוגים של מלאכת דש.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 42 - דש (2) השיעור עוסק בכלל העקרוני "אין דישה אלא בגידולי קרקע" ובהבנות השונות שנאמרו בו. כמו כן, מובאת פסיקת ההלכה בסוגיית חולב.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 43 - דש (3) השיעור עוסק בשאלה האם יש איסור לקלף פירות בשבת. לשם כך נידונה השאלה מה היחס בין מלאכת בורר ודש, לעניין היתר "לאלתר" למשל.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 44 - דש (4) השיעור עוסק בדין סחיטת פירות בשבת. סחיטת פירות נידונה כתולדת דש, ומתוך כך מתבארת ההבחנה בין סוגי הפירות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 45 - דש (5) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות, תוך עיסוק בשתי שאלות עיקריות: סחיטת כבשים ושלקות, וסחיטת משקה ההולך לאיבוד.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 46 - דש (6) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות ונידונים בו השלמת עניינים נוספים בעניין זה: סחיטת פירות לתוך אוכלים ודין סחיטת פירות בוסר.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 47 - דש (7) בשיעור זה נידונים היבטים נוספים במלאכת דש: סחיטת לימונים, חליבה בשבת, וחליבה לתוך אוכל.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 48 - דש (8) בשיעור זה מושלם הדיון במלאכת דש. השיעור דן בשלושה נושאים: ריסוק חלות דבש, ריסוק שלג וברד ודינו של החובל בבהמה, חיה ועוף.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 49 - טוחן (1) בשיעור זה נידונים גדרי מלאכת טוחן. האם טוחן הוא רק עשיית אבקה וקמח או גם חיתוך דק? צורת מלאכת טוחן: מלאכת כתישה או מלאכת חיתוך?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 50 - טוחן (2) האם איסור טוחן שייך בכל סוגי המאכלים? בכך נאמרו חמש שיטות בראשונים. בשיעור נידונות השיטות ופסיקת ההלכה בנידון.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 51 - טוחן (3) בשיעור נדונים שני היתרים המוזכרים בראשונים לגבי מלאכת טוחן: טחינה 'לאלתר' וכן "אין טוחן אלא בגידולי קרקע".
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 52 - טוחן (4) השיעור פותח בהיתר אפשרי נוסף במלאכת טוחן: "אין טוחן אחר טוחן". כמו כן, נידונות סוגיות מעשיות במלאכת טוחן: מעיכת בננה ואבוקדו ו'שחיקת סממנים' - רפואה בשבת.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 53 - לש (1) השיעור דן בהגדרת מלאכת דש. השיעור מבאר את מחלוקות התנאים (רבי ורבי יוסי), האמוראים והראשונים בעניין לישה בקמח ובעפר.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 54 - לש (2) בשיעור זה נידונה מחלוקת האמוראים בעניין לישה בדיו. כמו כן, מובאת מחלוקת הפוסקים בעניין לישה במי פירות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 55 - לש (3) בשיעור זה נידונים היתרי מלאכת דש. בעניין זה נעשית הבחנה בין קמח קלי ושתית. כמו כן, מובאת מחלוקת הראשונים והפסיקה בעניין בלילה עבה ובלילה רכה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 56 - לש (4)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 57 - גוזז (1)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שיעור 58 - גוזז (2)

עמודים