SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
שיעורים בהלכות שבת
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ג) – חובל בשיעור זה נמשיך ונעסוק בגדי מלאכת חובל. הראשונים העלו יסודות נוספים לחיוב חובל (דש, צובע). מה הדין בחובל לצורך רפואה, כגון עוקר שן או מקיז דם וכיו`ב? מה דין מתן זריקה בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כיבוי גז ביום טוב בשיעור זה נדון בהלכות כיבוי הגז הביתי ביום טוב. האם מותר לכבות על ידי הפסקת הברז הראשי, והאם המערכת כולה נחשבת כמערכת אחת? האם מותר להוריד את גובה הלהבות? בנוסף, נדון בתנאים לכיבוי על ידי גלישת מים, ועל ידי "חגז" (פיתוח של מכון צומת).
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת משרטט – חלק א' מדוע מלאכת משרטט לא מוזכרת במשנה אלא מובאת רק בגמרא? האם היא חלק מעיבוד העור, או הכנה לכתיבה? בשיעור נראה את מחלוקת הרמב"ם ורש"י בזה, ונעמוד על ההשלכות למחלוקת. כמו כן, נעסוק במשרטט בקרקע וכדומה שלא על מנת לכתוב או לחתוך.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת משרטט – חלק ב' בשיעור זה נמשיך לדון בשאלה האם משרטט חייב רק כאשר מכין למלאכות אחרות, או גם כאשר יש למלאכת משרטט חשיבות בפני עצמה. בהקשר זה, נעיין בחיוב השרטוט במזוזה, ובספקו של רבי עקיבא במשרטט לאחר הכתיבה. בנוסף, נדון בהקלטות היוצרות חריטות וברלוונטיות דין זה לימינו, וכן במשרטט באוכלין.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק א' בשיעור זה נפתח את הלימוד על מלאכת מחתך. כפי שנראה, ההגדרה הקלאסית היא מחתך לפי מידה קבועה, ואנו גם כאשר חותך במקום מסוים לצורך דבר מה, כגון להפריד בין הרך לקשה. בנוסף, נעסוק בהסברים השונים בשיטת הר"י מגאש, על ההבדל בין מסתת לבין קוצץ כלונסאות ובין מחתך למתקן מנא. לאור דיון זה נעלה שתי יסודות במלאכת מחתך, המשליכות גם על פותח בית הצוואר והמכין כוורת של קנים.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק ב' בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו במלאכת מחתך - עד כמה הכוונה הנדרשת במלאכת מחתך צריכה להיות מוסבת על המידה שבה רוצה לחתוך? מה קורה כאשר חותך לפי מידה אך אין חשיבות למידה זו בעיניו? נדון גם בשיטת הירושלמי, שלא מזכיר מידה אלא את ההבדל בין בגד לעור, ובין מלאכת מחתך למלאכת קורע. לסיום, נעסוק במקרים מעשיים: חיתוך נייר טואלט, פתיחת פחית שתיה, והאפשרות שחיתוך קול ייחשב כמחתך.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת מחתך – חלק ג' בעבר עסקנו ביחס בין מלאכת תיקון כלי (מתקן מנא) לבין מלאכות הספציפיות. ננתח יחס זה גם בשאלת מלאכת מחתך, לאור גישת הרמב"ם. בנוסף, נעסוק בדין מחתך באוכלים, ובדוגמאות מעשיות שונות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת מפשיט – חלק א' בשיעור זה נתחיל את העיסוק במלאכת המפשיט. גדר המלאכה, כך נראה, הוא בהכנה לשימוש העור לתעשייה. לאור יסוד זה, וסוגיית הגמרא הדנה בהיתר חכמים להפשיט את הקרבן בשבת, נדון בדבר שאינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה, במלאכת מפשיט.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלאכת מחשבת – מבוא (ב') איכות המעשה ב"מלאכת מחשבת" בשיעור זה נפתח את דיוננו בחלק השני של הביטוי מלאכת מחשבת - מחשבת. נראה, שביטוי זה משפיע על הדרישה לאיכות המעשה. מצד אחד, ישנן מקרים שנפטור כיוון שאין מחשבה מאחורי הפעולה (לא מלאכת אומנות), אך מצד שני ישנן מקרים שבהם נחייב כיוון שהמחשבה משלימה את הפעולה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי שוחט (ד) - בעלי חיים שיש בהם דין נטילת נשמה באילו בעלי חיים יש דין נטילת נשמה? מהי הגדרת הכינה אותה מותר להרוג בשבת? מה דין התולעים הגדלים בפרות? מה דין בעלי חיים המתהווים מן הזיעה? האם מותר להרוג פרעושים משום צער?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תופר (א) - 'והוא שקשרן' מהו הגדר של מלאכת תופר? מהו היחס בין מלאכה זו למלאכת קושר? האם גם במלאכה זו ישנו גדר של בר קיימא? האם ניתן להתחייב על אותה מלאכה גם משום קושר וגם משום תופר?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תופר (ב) - בין תופר בשבת לתופר בכלאים מהו היחס בין הגדרת מלאכת תופר באיסורי שבת להגדרתה באיסור כלאי בגדים? האם גם בשבת ישנו גדר של שתי תכיפות? מה דין המותח חוט של תפירה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תופר (ג) שיעור זה יוקדש לסיטואציות שונות שעלו בפוסקים בדיני תופר. מה ניתן ללמוד מסוגית הידוק חוט של תפירה, לגדר מלאכת תופר? האם מותר לתחוב מחט בבגד? האם מותר להדביק מדבקות, סקוצ'ים וכיו`ב? מה דין הדבקת חיתולים?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תופר (ד) - תפירה במוצרים שונים האם ישנו איסור תפירה בהדבקת עצים זה לזה? האם ישנו איסור תפירה באדם? באוכלין?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קורע (א) מהו גדר מלאכת קורע? במשנה נאמר כי נדרש שהקריעה תהיה על מנת לתפור. מה טיבה של דרישה זו? האם העיקר היא הקריעה, והדרישה על מנת לתפור היא רק כדי שלא יהיה מקלקל, או שמא גדרה של המלאכה הוא דווקא בקורע על מנת לתפור, אבל קריעה בעלמא, אף כזו שיש בה תיקון אינה מלאכה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קורע (ב) בשיעור הקודם התחלנו לעסוק במלאכת קורע, ובחנו את מהות הדרישה כי הקריעה תהיה על מנת לתפור. כיצד דרישה זו מסתדרת עם הסוגיה המחייבת בקורע על מתו ובחמתו, אף על פי שאינו על מנת לתפור?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קורע (ג) בשיעור זה נדון בחידושו של 'שלחן ערוך הרב' בנוגע לקריעה בדבר שהוא גוף אחד. מה דין קריעת חוטים, חבלים, עורות ונייר? מה דין קריעת מעטפת נייר?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קורע (ד) בתחילת שיעור זה נדון בחידושו של ה'ביאור הלכה' כי לא שייך איסור קורע אלא כשקורע באמצע והוא זקוק לשניהם. בהמשך השיעור, נדון במספר מקרים מעשיים: האם מותר לקרוע לצורך עונג שבת? מה דין קריעת שקיות אוכל? האם מותר לקרוע נייר עטיפה של מתנה בשבת? מה דין פתיחת ההדבקה בטיטולים ובפלסטרים? האם מותר לתלות מודעה בלוח מודעות על ידי נעיצת נעץ? מה דין הפרדת דפי פנקס?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ממחק (א) מהו גדרה של מלאכת ממחק? מה בינה לבין מלאכת גוזז? האם ממחק הינו רק כאשר ממחק ליופי? מהו המגרר ראשי כלונסאות? מה דין המסתת את האבן?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ממחק (ב) הגמרא קובעת כי הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק. מהו המקרה ומהו האיסור? האם ישנו איסור למרוח משחה הנבלעת בבשר?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ממחק (ג) מה דין צחצוח נעליים בשבת? האם מותר להסיר שעווה שנפלה על משטח מסוים או על קלף? מהדין שימוש בסבון נוזלי או מוצק בשבת? האם מותר לצחצח שיניים במשחה בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מעבד (א) מהי מלאכת מעבד? מה גדרה? מהי כמות המלח הדרושה לעיבוד, וכמה זמן צריך המלח לשהות על העור כדי שייחשב מעובד? האם יש בריכוך עדשות מגע משום מעבד?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מעבד (ב) בשיעור זה נדון בסוגיית מעבד באוכלין. האם מותר להכין מי מלח בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מעבד (ג) בשיעורים קודמים ראינו כי בגמרא נאמר בפירוש שאין עיבוד באוכלין, והפוסקים אף הרחיבו זאת לעניין ממחק, צביעה ומכה בפטיש באוכלין. האם יש עיקרון אחד לכל המלאכות הנ`ל, או שיש לדון בזה בכל מלאכה בנפרד?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (א) מהו גדר מלאכת כותב? מה פירוש הדרישה לכתיבת שתי אותיות? מה פירוש ההבחנה בין גופן שלנו לגופן שלהם? האם מלאכת כותב בשבת היא יצירת אותיות, או העברת מסרים ותכנים?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (ב) האם דווקא אותיות מתויגות נחשבות ככתב לעניין מלאכת כותב? מהו כתב משיטא? כיצד דיון זה מתקשר לדין כתיבה בחול המועד?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (ג)- רושם מה הדין ברושם סימנים? האם מתחייב משום כותב? כיצד היו רושמים על גבי קרשי המשכן? מה דין הרושם רישומים וצורות על הכותל?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (ד)- כתיבה המתקיימת המשנה פוטרת את הכותב בכתב שאינו מתקיים. מהי הגדרת כתב המתקיים? האם צריך שיכתוב גם על גבי דבר של קיימא? למשך כמה זמן הדבר צריך להתקיים (שבת, שבוע, לעולם)? מה דין הכותב על בשרו? מה דין כתיבה במחשב?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (ה) – פרטי דינים בכותב מה דין הכותב אות אחת ומשלימה לספר? האם מתחייב משום מכה בפטיש? האם ישנו איסור לחבר בגדים לבגד? האם כתיבה בראשי תיבות נחשבת כתיבה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי כותב (ו) – חק תוכות וכתב על גבי כתב בכל מקום בו נדרשת כתיבה (כדוגמת ספר תורה), ישנו כלל כי חק תוכות אינה נחשבת כתיבה. האם כך הוא גם לגבי שבת? האם ניתן לחלק בין שאר המקרים לכתיבה האסורה בשבת? מה דין כתב על גבי כתב? האם יש כאם מעשה כתיבה?

עמודים