SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
שיעורים בהלכות שבת
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מוחק (א) האם מלאכת מוחק הינה מחיקת האותיות או הכשרת מקום לכתיבה חדשה? מה דין המוחק אותיות מכיוון שזקוק לנייר חלק? האם מתחייב על מחיקת טשטוש דיו?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מוחק (ב) - שעווה שנפלה על הדיו התוספתא קובעת כי המוחק שעווה ממקום שיש בו כדי לכתוב שתי אותיות – חייב. האם מדובר על מקרה בו נפלה השעווה על מקום חלק או על גבי אותיות? מה הדין כאשר צובע משטח על מנת להכשירו לכתיבה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מוחק (ג) – היחס בין כותב למוחק  האם יתכן כי במעשה אחד יתחייב הם משום כותב והן משום מוחק? מהו חידושו של החיי אדם בנוגע לנטילת ידיים בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מוחק (ד) – העלמת כתב ע"י אכילה, קריעה  ושריפה  מה דין אכילת עוגה שעליה כתובות מילים? האם אכילה נחשבת מחיקה? האם ישנו הבדל בדין אם הכתה הוא ממין העוגה או ממין אחר? מה יש לעשות הלכה למעשה עם עוגת יום הולדת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קושר (א) מהו יסוד מלאכת קושר? מהי מחלוקת רש`י והרמב`ם? האם הקשר נבחן במידת קיומו בלבד, או שמא גם באופן עשייתו? אילו קשרים נאסר לקשור בשבת? מה דין קשר עניבה? האם ניתן לאגוד את הלולב ביו`ט?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קושר (ב) לדעת רש`י והרא`ש מלאכת קושר בנויה על יסוד אחד בלבד, והוא שאלת מידת קיומו של הקשר. מכיוון שיש לנו שלוש דרגות בקושר: חייב, אסור ומותר, עלינו להגדיר את משך הזמן של עמידות הקשר לדרגות השונות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קושר (ג) לדעת הרי`ף ישנם שני מאפיינים לקשר עליו מתחייבים בשבת – אומן ובר קיימא. מהו קשר אומן? האם קשר אומן נקבע על פי חוזקו או שמא על פי דרך קשירתו? מהו היחס בין שני המאפיינים? האם שניהם נדרשים במידה שווה על מנת להתחייב?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קושר (ד)- פסק הלכה בשיעורים הקודמים עמדנו על שיטות הראשונים העיקריות בדין קושר, ובשיעור זה נבוא לעמוד על פסק ההלכה בסוגיה. האם מותר לקשור קשר אחד אף לכתחילה? האם מותר לקשור קשר בראש חבל? מהם תולדות מלאכת קושר?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מתיר מהם גדרי מלאכת מתיר? האם חייבים עליה רק כאשר היא באה לתקן בדומה למלאכת קורע? האם חייב רק כאשר מתיר על מנת לקשור? האם ישנה עדיפות בהתרת קשר על פני ניתוקו?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (א) אב המלאכה של מלאכת מלבן הוא ליבון הצמר שנגזז מן הבהמה, כשהמגמה היא לנקותו ולהצהיל את צבעו. האם המוקד הוא ניקוי הצמר מן הלכלוך או הצהלת הצבע. במילים אחרות: האם מלאכת מלבן היא מלאכת ניקוי הצמר גרידא, או שמא יש זיקה בין מלאכה זו לצביעה, ומגמתה בהשגת הצבע הטבעי של הצמר?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ב) בשיעור שעבר ראינו את שיטת ר`ת שקבע כי ליבון שייך רק בבגדים ובמים, ולא בשאר משקים. בשיעור זה נציע הסבר נוסף בשיטתו, ונבאר גם את שיטת הרמב`ן החולק עליו. מהו פסק ההלכה בנוגע לליבון שאינו במים?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ג) – שרייתו זהו כיבוסו האם שרייתו של בגד במים נחשבת כבר לכיבוס שנאסר בשבת? הם יש לחלק בין בגדים מחומרים שונים? האם נאמר כלל 'שרייתו זהו כיבוסו' אף כאשר כלל איננו מתכוין לנקות את הבגד? מהי פסיקת ההלכה בנושא?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ד) בשיעור זה נשלים כמה נקודות מהשיעור הקודם אודות 'שרייתו זהו כיבוסו'. בהמשך, נעסוק באיסור סחיטת בגדים, על רקע איסור מלבן. האם ישנו איסור סחיטה בכל המשקין או רק במשקין המלבנים?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ה) – כיבוס בעור האם יש איסור כיבוס בעור? במה הדבר דומה לסחיטת שער? בשיעור זה נבאר את דעת הראשונים בנושא ואת פסיקת ההלכה בסוגיה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ו) – ניעור טלית האם שייך איסור ליבון בניעור בגד מעפר? אילו הגבלות קיימות על איסור זה? מהו המקרה של ניעור טלית מן הטל שעליה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ז) מתי מותר ומתי אסור לנער בגד מלכלוך טיט שעליו בשבת? האם מותר לשפשף בגדים לצורך ניקוים בשבת? האם שייך איסור ליבון בחמה? מה דין הנחת בגדים רטובים בסמוך לאש?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ח)- קיפול בגדים באילו תנאים מותר / אסור לקפל בגדים בשבת? מה דין קיפול שלא כסדר קיפולו הראשון? מה דין קיפול טלית בשבת במקום הקפלים? האם ישנה נפקא מינה לשאלה האם זו טלית המיוחדת לשבתות או שהיא משמשת אותו גם בימות החול?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מלבן (ט) מה דין כיבוס בגדי ניילון, מפות ניילון ופלסטיק? האם ניתן להשוותם לכיבוס עור? מה דין שטיפת כלים בסקוטש בעל סיבי ניילון דקים וצפופים? מה דין שריית עדשות מגע בחומר חיטוי? האם ניתן לנקות נעליים מהאבק שעליהם בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (א) מה נכלל בהגדרת מלאכת בונה? האם כל יפוי של הבנין נאסר גם כן? האם גם הבונה משהו בלבד נאסר? מה ניתן ללמוד ממלאכת מגבן על הכלול באיסור בונה? מהו פסק ההלכה בסוגיה זו?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ב) - נדבכי בניין, והמשך גדרי בונה האם ניתן להתחייב על בניית בנין ללא טיט? האם סיתות אבנים הינו חלק מאיסור בונה? מה דין העושה חלון בבית? האם חייב על כך משום מכה בפטיש?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ג) – בונה באדם האם ניתן לדבר על איסור בונה בפעולות הנעשות בגוף האדם? מה הקשר בין קליעת צמות לאיסור בונה? האם ישנו הבדל אם אישה קולעת לעצמה או שחברתה קולעת לה את שערה? מה דין סלסול הפירות בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ד) – בונה באדם
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ה) – המשך בניין לשעה ובניין המתקיים בשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בבניין שמצד עצמו הוא מתקיים, אלא שיש תוכניות לפרקו, אם יש לחייב עליו בשבת או לא, ובשיעור זה נבחן נקודה זו מזוית נוספת. מה דין הכנת קוביות קרח והנחת שינים תותבות בשבת? האם יש בכך איסור בונה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ו) – בנין בכלים האם יש איסור בנין בכלים? האם בכך נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה? לדעת רש`י ודעימיה אכן אין בניין בכלים, מהו היקף קביעה זו?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ז) – בנין בכלים בשיעור זה נבחן את שיטות הראשונים הסוברים שישנם מצבים בהם יש בנין בכלים. מהם מצבים אלו? האם דווקא בבנין גמור? האם דוקא תיקון כלי מותר ועשיית כלי מעיקרו נאסרה?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ח) – בנין בכלים מהו היחס בין בנין בכלים לאיסור מכה בפטיש? האם החילוק הוא בין עשית כלי מחלק אחד או ממספר חלקים? האם הדבר תלוי בדרך עשיית הכלי?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ט) – אוהל מהם גדרי עשיית אוהל האסור מדאורייתא ומדרבנן? האם האיסור הוא בעשיית הבמנה או בעשיית הצל? האם הדגש הינו על עשיית הגג או גם בעשיית המחיצות?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת רש"י עמדת רש`י היא שאין איסור אוהל אלא בעשיית גג ולא בעשיית מחיצות. כיצד מתיישבת שיטה זו עם סוגיות אחרות המדגישות את האיסור בעשיית הדפנות? האם יש חילוק בין מחיצה הנעשית סתם, למחיצה הנעשית כחלק מבנין?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (י) – עשיית מחיצות בשבת - שיטת התוספות התוס' סוברים שאיסור עשיית אוהל שייך גם במחיצות ולא רק בגג. לדבריהם, עשיית מחיצה נחשבת כתוספת אוהל עראי המותרת בשבת, אלא אם המחיצה עשוייה להתיר, שיש לאסור עשייתה. מהם גדרי מחיצה המתרת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (יא) – טפח פרוס וחוט משיחה מהו דין טפח פרוס וחוט משיחה? מהו היחס בין הדינים? כיצד טפח פרוס או חוט משיחה מתירים עשיית המחיצה כולה בשבת? האם על הטפח צריך להיות שם מחיצה?

עמודים