SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
שיעורים בהלכות שבת
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (י"ב) – גדרי אוהל עראי ואוהל קבע מהו הגדר של אוהל עראי? מה מבדיל בינו לבין אוהל קבע? האם ישנה דרישה לרוחב טפח בגג האוהל? מה דין אוהל שאין בגגו טפח אך עשאו לקבע?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (י"ג) – אוהל בשיעורים עד כה, עסקנו באוהלי קבע ועראי העשויים לצל. אולם, חז`ל גזרו גם על העמדת מבנים וצורות הדומות לאוהל אף שאינן עשויות לצל. מהם הגדרים המדוייקים של איסור זה? מתי נאסרה עשיית כסא טרסקל? מתי יש לחשוש משום אוהל בחבישת כובע?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בונה (ט"ו) – דיון בשאלות פרטניות בענייני אוהל
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ב)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  (ג) - כדרך שהאומנין עושין
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ד) - עשיית כלי תיקון מנא
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש  – תיקון מנא (ב')
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ו')  – עשיית פתח בשבת
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ז')  - מכה בפטיש מדרבנן
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ח') - תיקונים הלכתיים
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (ט') - האם יש מקום להתיר הפרשת תרומות ומעשרות בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מכה בפטיש (י') - טבילת כלים חדשים והגעלתם בשבת ויום טוב
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (א)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ב) – סתירה בכלים
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ג) – סתירה בכלים (ב)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ד) - כיסויי כלים וקרקעות
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ה) – תשמישי קרקע ופתחים (א)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ו) – תשמישי קרקע ופתחים (ב)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי סותר (ז) – גדרי איסור תקיעה והחשש שמא יתקע
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים  בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ב) בשנה זו נמשיך לעסוק במלאכות שבת. בשבועות הקרובים [3-4 שבועות] נשלים הדיון בהיבטים מעשיים של ענייני בונה, בעיקר סביב פתיחת קופסאות ושקיות מאכל. לאחר מכן, נשוב לעסוק במלאכות שונות שטרם טיפלנו בהן.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב) מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי הצובע (א) מלאכת הצובע ממוקמת ברשימת יג המלאכות של עשיית הבגד, המוזכרות במשנה בשבת עג.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי הצובע (ב) – מגמת הצובע כמגדיר המלאכה מגמת הצובע כמגדיר המלאכה
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי הצובע (ג) – צביעה של קיימא צביעה של קיימא
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי צובע (ד) – עושה "עין הצבע" עושה "עין הצבע"
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי צובע (ה) – צביעה באוכלין צביעה באוכלין
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי צובע (ו') – כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי צובע (ז') – צובע אחר צובע צובע אחר צובע

עמודים