SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
שיעורים בהלכות שבת
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי צובע (ח') – פרטי דינים בעניין צובע פרטי דינים בעניין צובע
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מנפץ (א') – יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מנפץ (ב') – ניפוץ פשתן ניפוץ פשתן
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי טווה (א') – יסוד המלאכה יסוד המלאכה
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי טווה (ב') – עשיית לבדים עשיית לבדים
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי טווה (ג') – טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי מבעיר (א') - הבערה ללאו יצאה או לחלק בתורה נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ונחלקו התנאים בסיבה לייחוד פסוק בפני עצמו למלאכת מבעיר: לדעת רבי יוסי הבערה ללאו יצאה, היינו שהכתוב בא להמעיט מחומרת מלאכת מבעיר ולהעמידה על איסור לאו בלבד, ולא כרת או סקילה. לדעת רבי נתן, לעומת זאת, הבערה לחלק יצאה, היינו שהכתוב, על ידי מלאכת מבעיר, לימד אותנו שניתן לחייב על כל מלאכה בפני עצמה. בשיעור נעסוק בשאלה האם יש השלכה למחלוקת זו על דיני "נר של אבטלה" ביום טוב, הבערת אש ללא צורך. בנוסף, נדון האם יש מקום להקל גם בנר של יום הכיפורים.

עמודים