שיעורים ביסודות המוסר
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 1 - חייבת להיות דרך! לימוד מוסר הוא ללמוד כיצד יש לחיות וכיצד יש להנחות את דרכינו. הבנת רוח התורה שהיא מעבר לחוקי ההלכה. תיקון האופי ועולם הרגש. זהירות מחטא 'לשם שמים'. בשיעורים נעסוק מצד אחדבמחסומים העומדים בדרכו של התיקון העצמי של האדם בן-זמננו. ומצד שני נתור אחרי גישות היסוד וכיווני החשיבה המשפיעות על יכולתו של האדם להתמודד עם תחום המוסר.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 2 - עולם הזה, עולם הבא (א) שאלת היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא היא אחת השאלות המעצבות את חיינו הרוחניים, וישנן גישות החלוקות באופן תהומי ביחס לשאלה זו. גם לגבי שאלה זו באופן פרטי וגם לגבי העולם הרוחני כולו, כל אדם יכול וצריך לגלות את הגישה המתאימה לו, אם הוא רוצה להתקדם מבחינה מוסרית-דתית.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 3 - עולם הזה, עולם הבא (ב) בשיעור זה נראה את דעת הגר''א והרב חרל"פ בנוגע ליחס שבין העולם הזה לבין העולם הבא. זה האחרון יוביל אותנו לדיון בגורמים שונים - שאינם קשורים לנושא הנלמד - המשפיעים על הלומד, כגון סגנון הטקסט הנלמד, מצב רוחו של הלומד, ועוד.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 4 - ענווה (א) למידת הענווה חשיבות מיוחדת: אם האדם ירגיש כי הכל אצלו בסדר, הוא לעולם לא ינסה לתקן את עצמו ולהשתפר. אולם, ההרגשה כי "אני אפס" איננה רצויה, שכן היא תביא את האדם למצב של פאסיביות ובטלנות; דווקא הערכה עצמית גבוהה תומכת בענווה ותביא לידי תוצאות מעשיות.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 5 - ענווה (ב) בשיעור הקודם ראינו כי תחושת הביטול העצמי עומדת בבסיסה של הגאווה ומונעת את הענווה. בשיעור הנוכחי נראה כי הערכה עצמית נמוכה פוגעת גם בתחושת האשמה - אחת התחושות החיוניות לתשובה ולתיקון עצמי. נקודות אלו יכולות גם להסביר את כשלונו של שאול ואת הסיבה לקטיעת שלטונו.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 6 - המוסר והאיזון הנפשי (א) האם ההרמוניה הנפשית והשלווה הרוחנית הם יעד ראוי, או שמא עלינו להעדיף דווקא קונפליקטים וההתמודדות עם קשיים? ר' נחמן, ר' יוסף-יוזל הורביץ מנובהרדוק והרב קוק חלקו בנושא זה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 7 - המוסר והאיזון הנפשי (ב) לעיתים נראה כי יש סתירה מהותית בין האידיאל של חיי תורה לבין המטרות והשאיפות של האדם המודרני. בשיעור זה נראה כי למעשה אין הדבר כך, וגם התורה מכירה בחשיבותם של ערכים כגון הגשמה עצמית ותחרותיות. זאת, במסגרת שני טיפוסים שונים של אדם - 'איש החוזה' השאפתן ו'איש הברית' הרוחני.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 8 - המוסר והאיזון הנפשי (ג) למרות שמבחינה מהותית ניתן ליישב את הסתירה שבין החיים המודרניים לבין חיי מוסר, בפועל המצב שונה: עולם החול המודרני אינו מכיר בטרנסצנדנטיות, ומנסה להשתלט באופן טוטאלי על חייו ועל תרבותו של האדם. בשיעור זה נבחן שתי נקודות מבט ביחס לעובדה זו, ונבדוק האם ניתן להציע פתרון לסתירה החריפה שבין העולם המודרני לבין העולם האמוני.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 9 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (א) החיים המודרניים מכריזים מלחמה בשתי חזיתות על חיי המוסר: האחת היא קצב החיים העירוני הרצחני והניסיון התמידי למשוך את תשומת ליבנו; אלו גורמים לאטימת חיי הרגש - מרכיב חיוני בהתפתחות רוחנית. השנייה היא תפיסתו הפרוידיאנית המעוותת של האדם המערבי, כי השאיפה והנטייה לטוב לא קיימת כלל באדם - ועל כן לא ניתן לפתח אותה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (ב) האדם המערבי חסם בפני עצמו את האפשרות להתפתחות רוחנית, בהכריזו כי כל רבדי האישיות של האדם מונעים על ידי צרכים ואינסטינקטים, ואין 'טוב' מוסרי טבעי באדם. ההתמודדות עם טענה שגויה זו צריכה להיות לא רק ברובד העיוני-תיאורטי, אלא גם ברובד החווייתי.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 11 - שיטת ר' ישראל סלנטר (א) בשיעור זה נתחיל בסקירת מתודות מעשיות של בעלי המוסר. נפתח בגישת ר' ישראל סלנטר, שגרס כי שינון מרובה, המלווה בהתלהבות והנעשה בלהט רב, יגרום להפנמת החומר הנלמד ולהפיכתו מידיעה אינטלקטואלית ל"אורות" המשפיעים על הנפש. נראה גם תת-זרם בגישה זו, שיטת נובהרדוק, שהעניקה משקל רב יותר לחוויה ולרגש.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 12 - שיטת ר' ישראל סלנטר (ב) בשיעור זה נמשיך לבדוק תת-זרמים בתורת ר' ישראל סלנטר. שיטת נובהרדוק גורסת כי האדם יכול באופן יזום ומלאכותי לעורר בעצמו רגשות וחוויות, ובכך להפנים מסרים ורעיונות; זהו יתרונן הגדול על פני האינטלקט. לעומת זאת, בעל ה'שיעורי דעת', הרב בלוך, סבור כי נסיון מלאכותי לעורר רגש וחוויה מועד לכשלון חרוץ; לדעתו, יש ללמוד בצורה נינוחה ורצינית, וההתלהבות תתרחש מאליה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 13 - חשיבה לעומק הגישות אותן ראינו עד כה משלבות בין השכל לבין הרגש והחוויה, כאשר עיקר העבודה נעשית על ידי השניים האחרונים. בשיעור זה נבחן גישות הממקדות את עיקר הפעילות באינטלקט: גישת הרב בר-שאול וגישת חסידות חב"ד.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 14 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (א) בשיעור זה נתחיל ללמוד על התפילה על פי ר' נחמן. לשיטתו, האדם אינו יכול להתקדם מבחינה רוחנית בכוחות עצמו, ורק ה' יכול לסייע בעדו לעשות כן, בעקבות תפילתו של האדם. ישנם כמה מאפיינים ייחודיים לתפילה על פי ר' נחמן, עליהם נעמוד בשיעור.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 15 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (ב) ההתבודדות, התפילה האינטימית והאינטנסיבית - היא נקודת המפתח לשינוי רוחני על פי ר' נחמן. נקודה אחת חשובה על פי שיטתו היא כי עצם היכולת להתפלל היא מתנה מאת ה', והיא איננה מובנת מאליה. נקודה נוספת היא כי השתיקה בה נתקל האדם בראשית פנייתו אל ה' היא חלק מהותי מן התפילה, ולמעשה מהווה תפילה בפני עצמה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 16 - קוגניציה במקביל לגישות החווייתיות, קיימות גם גישות מוסריות המתמקדות בפעילות השכלית של האדם. הרמב"ם ור' נחמן, לדוגמא, קבעו שצריך האדם לכוון את כל פעולותיו להשגת ה', ונראה שזוהי הגישה שהנחתה את השקפתו של הרא"ז, מחבר ספר "יסוד ושורש העבודה". פעילות בדרך זו תיתכן במגוון דרכים: ריכוז המחשבה במטרה מסויימת, חזרה מרובה על מסר אחד, הערכת הרע כדבר שיש לברוח ממנו, ואף אימוץ טכניקות המעודדות את הכוונה בתפילה.
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין שיעור 17 - סיכום: ומה הלאה? כיצד נוכל להמשיך ללמוד מוסר, לאחר תום סדרת השיעורים?