סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 1 - רבי יהודה הלוי וספר הכוזרי המאמר מהווה פתיחה לעיסוק בספר הכוזרי. מי היה ר' יהודה הלוי? מהיכן נטל את המתודה של הדו-שיח? מהו מקור עלילת ה"כוזרי", ומה פשר החלום בכלל וחלומו של מלך כוזר בפרט? מדוע ר' יהודה הלוי מספר שמלך כוזר התגייר כבר בסוף המאמר הראשון, ולא בסוף הספר - בסופו של הויכוח?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 2 - הפילוסוף בספר הכוזרי (א) המאמר מהווה פתיחה לדיון בדברי הפילוסוף, ועוסק בתיאור האלוהים של הפילוסוף, ביחסו של האלוהים עם העולם, במטרת האדם להידבק בשכל הפועל ובמעמדה של הנבואה. מתברר, כי קיימים קשרים בולטים בין תפיסת הפילוסוף לבין תפיסות חסידיות מסויימות.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 3 - הפילוסוף בספר הכוזרי (ב) מהו היחס בין האדם לבין האלוהים לדעת הפילוסוף? מה משמעות המעשה הדתי? הנקודה המרכזית בשיטתו של הפילוסוף היא שהמעשים הדתיים הם חיוביים כל עוד הם משרתים את המטרה המרכזית - הדבקות בשכל הפועל.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 4 - יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (א) רבי יהודה הלוי תוקף את הפילוסופיה פעמיים: בפעם הראשונה בתגובתו האמוציונלית של המלך בדבר חוסר הרלוונטיות של דברי הפילוסוף לצרכיו, ובפעם השנייה - בתשובה הלוגית, לאורך כל הספר, הדנה בשאלה האם ניתן להסתמך על ההיגיון בלבד.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 5 - יחסו של רבי יהודה הלוי לפילוסופיה (ב) ריה"ל אינו פוסל לחלוטין את הפילוסופיה ואת נחיצותה, אך הוא מגביל את מיקומה ומצמצם את גבולה. המאמר מנסה להגדיר את גבולות הפילוסופיה לדעת ריה"ל. לעיתים האדם צריך להתנתק מהשכל, כדי שיוכל להתעלות אל מעל לעצמו.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 6 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (א) כיצד מגיע האדם למדרגה המעניקה לו קיום על-הטבעי, ופותחת בפניו אפשרות של מפגש עם העניין הא-לוהי? לדעת ריה"ל, ההתגלות היא המפתח להתעלות האדם. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע מחלוקתם של ריה"ל ורס"ג בדבר ביסוס האמונה ותפקידה של התורה.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 7 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ב) כיצד צריך אדם לבנות את בנין האמונה שלו? עד כמה עליו לתת מקום לשכל - לפילוסופיה, ועד כמה עליו להישען על המסורת? האם יש ביהדות עקרונות הסותרים את ההיקש ההגיוני? מה נעשה אם ניתקל בסתירה כזו?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 8 - דת ומדע אצל רבי יהודה הלוי (ג) שיטתו של ריה"ל בדבר מקומו של השכל בעבודת ה' מעלה מספר שאלות בנושאים שונים: בריאת העולם, השבת והגשמת הא-לוה.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 9 - סיכום סוגיית דת ומדע במאמר זה, נסקור את סוגיית דת ומדע בפרספקטיבה רחבה יותר של הוגים: רס"ג, ריה"ל, ר' נחמן מברסלב, הראי"ה קוק והגרי"ד סולובייצ'יק.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 10 - דחיית הנצרות מדוע היחס לנצרות ולאיסלאם בספר הכוזרי הוא קצר ותמציתי? האם דחיית הנצרות נעשתה רק מטעמים 'הגיוניים', כמו שלילת ההגשמה והכרתה של הנצרות ביהדות, או שיש גם טעם קיומי חוויתי לדחייה זו?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 11 - דחיית האיסלאם כמו יחסו לנצרות, ריה"ל דוחה גם את האיסלאם בעיקר בשל העובדה שהמוסלמי נזקק לתורת ישראל ולעדותו כדי להוכיח את המופתים. סיבה נוספת לדחיית האיסלאם היא כתיבת הקוראן בשפה שאינה מדוברת בכל העולם, בעוד שספר זה פונה לכל אנשי העולם. למעשה, אלו הן הנקודות המבחינות בין הדתות שהתחילו מהשכל לבין היהדות שתחילתה בהתגלות.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 12 - סגולת ישראל (א) ביסוס האמונה היהודית על ודאות ההתגלות מביא לכך שאמונה זו היא של היהודים בלבד. אחת ההשלכות של תפיסה זו היא ההשקפה על ייחודיות עם ישראל - סגולת עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 13 - סגולת ישראל (ב) ממקורות שונים בספר הכוזרי נשמעת, לכאורה, נימה שונה מהנימה הנשמעת מתחילת הספר. מסקנת המאמר היא שאין סתירה בין המקורות, והנבואה מתבססת על שלושה עקרונות: הסגולה הטבעית, ההתגלות והמצוות.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 14 - סגולת ישראל (ג) האם "סגולת ישראל" של ריה"ל היא תורה 'גזעית'? מהי משמעות הסגולה הזו? מדוע נוצרו אנשים ללא הסגולה הזו? מהי המשמעות המוסרית של סגולת ישראל?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 15 - סגולת ישראל (ד) - סיכום המאמר עוסק בהשוואה בין שיטת ריה"ל לבין שיטתם של המהר"ל והראי"ה קוק בנושא סגולת ישראל.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 16 - העניין האלוקי (א) כמבוא לבירור נושא העניין האלוקי, עוסק המאמר בכמה נושאים: ההוויות הרוחניות הקיימות במציאות, השפעת העניין האלוקי על האדם הזוכה לו, ובעיקר במהות הנבואה. האם הנבואה ושאר החוויות הדתיות הן חוויות פנימיות, המגיעות מתוך האדם, או שמקורן בהשראה המגיעה לאדם ממקור חיצוני?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 17 - העניין האלוקי (ב) ההידבקות בעניין האלוקי גורמת להשגחה ולהנהגה שמעל הטבע, ולהתעלות האדם מעבר לחייו הטבעיים.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 18 - ארץ ישראל בירור מקומה של ארץ ישראל בעבודת ה' בהגותו של ר' יהודה הלוי.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 19 - המצוות (א) כיצד מעשה פיזי - קיום מצווה - יכול להשפיע השפעה רוחנית? המאמר עוסק בשאלה זו, ובוחן את התשובות שניתנו לה על ידי ההוגים השונים בימי הביניים.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 20 - המצוות (ב) ריה"ל מחלק את המצוות למצוות שכליות ולמצוות שמעיות. גם רס"ג מחלק חלוקה דומה, אולם יש כמה הבדלים חשובים בין שיטותיהם.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 21 - המצוות (ג) מהי השקפתו של ריה"ל על טעמי המצוות, השכליות והשמעיות?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 22 - הקראים והתורה שבעל פה (א) מי היו הקראים? מה היו טענותיהם? כיצד מתמודד ריה"ל עם טענות אלו? מהי השקפתו בנוגע למהות התורה שבעל פה? האם יש הבדל בין סמכותם הרוחנית של חכמי ישראל בתקופת הנבואה לבין סמכותם לאחר שפסקה הנבואה?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 23 - הקראים והתורה שבעל פה (ב) מה מקומו של ההיקש השכלי בעבודת ה'? מהו היחס בין מדרשי ההלכה לבין פשטי המקראות? מה מקומן של התקנות והגזירות של חז"ל? ומה מקומה של ההשתדלות האנושית הדתית?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 24 - היחס לפרישות ולהתבודדות בעבודת ה' האם האדם השלם צריך לנהוג בסיגופים? האם עליו להתבודד, או שמא עליו לחיות בתוך החברה? המאמר עוסק בשאלות אלו על פי הגותם של ריה"ל והראי"ה קוק.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 25 - ההשתדלות דתית והחסיד מיהו חסיד? האם החסיד בתקופת ריה"ל הוא אותו החסיד מהזמן שבית המקדש היה קיים? מהו היחס הראוי בין ההשתדלות בעשייה הדתית לבין העיון ההלכתי?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 26 - העולם הבא והיחס למוות כיצד ייתכן שהתורה איננה מזכירה כלל את העולם הבא? האם העולם הזה הוא רק כלי לעולם הבא, או שמא יש לו משמעות בפני עצמו? מהו היחס הראוי למוות?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 27 - שמות ה' מה ההבדל בין שם אלוקים לשם הוי"ה? מהו ההבדל המהותי בין התפיסה האלילית לבין תפיסת של היהדות בדבר אחדות הא-ל? כיצד יכול היהודי לפנות לקב"ה ב'שמו הפרטי'?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 28 - התארים האלוקיים והגשמת האל המאמר בוחן את גישתו של ריה"ל לבעיית התארים האלוקיים, המחייבים - לכאורה - הגשמה של הקב"ה. בעיה זו נבחנת על רקע שתי סוגיות: הרצון האלוקי ומקומו של הא-ל.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 29 - השפה והשירה העברית מה היה יחסו של ריה"ל לשפה העברית ולשירתה? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע משמעותה של השפה בזמנו ובזמננו.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר שיעור 30 - התפילה (א) - תפקידה מה היה יחסו של ריה"ל לתפילה? ומהו היחס בין שיטתו לבין שיטתם של הרמב"ם, הרמב"ן, הגרי"ד והראי"ה קוק?

עמודים