הגות ומוסר בפירוש ה`משך חכמה`
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת נח - על המבול ועל נח
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת לך-לך - בין אדם הראשון לאברהם אבינו
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת וירא - בין אברהם לאיוב
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת חיי שרה - הסוד שאברהם מגלה לעבד טרם צאתו להביא את רבקה
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת תולדות - בין אברהם ליצחק בבניית המזבח - על פשר בניית המזבחות על ידי האבות למה יצחק לא מרבה בבנית מזבחות כמו אברהם? המזבח הראשון נבנה לאחר הבטחת הארץ ליצחק. המשך חכמה מחדש שהעיקר הוא המזבח ולא הקרבן., ומטרתו לפרסם את הנס או הנבואה. הוא מביא שתי תשובות: השיקול הפוליטי - יצחק פחד ממלחמה בעקבות פרסום הבטחת הארץ. השיקול המוסרי - לא רצה לפגוע ביחסים הטובים עם השכנים על רקע הבטחה לארץ.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת ויצא - בין זרעו של יצחק לזרעו של אברהם מדוע 'מפלה' התורה לרעה את אבהותו של יצחק לעקב לעומת אברהם? המשך חכמה מביא שני הסברים: א. ליצחק היה קשר אמיץ עם עשיו בעוד שלאברהם לא היה. ב. יעקב חטא בכיבוד הורים בכל שנותיו בחו`ל. מדוע רק בלידת יהודה מצאה לאה מקום להודות לקב`ה? יהודה משול לחוש הריח ורק על הריח תיקנו חז`ל ברכה.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת וישלח - ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה על קדושת קניינו של יעקב אבינו
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת וישב - בין נס הניצחון לנס פך השמן, בין הצלת יוסף מן הבור לנס החנוכה על מה תיקנו את החנוכה? על נס הניצחון או על נס פך השמן? בעל המשך חכמה טוען שנס הניצחון והזחרת המלכות הוא העיקר, והדלקת הנרות באה כנגד שני הדברים. הם מאירים לזיכרון הנס, וצריך שיוכלו לראותם בכדי להזכיר את נס פך השמן. מדוע מובאת דרשת הבור של יוסף באמצע דיני חנוכה? כמו בחנוכה, עיקר הנס ותכליתו נעוץ במשמעות המדינית ההיסטורית שלו - העלייה של יוסף לכס המשנה למלך מצרים.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת מקץ - רק הכסא אגדל ממך בין שלטונו של יוסף לשלטונו של פרעה בעל המשך חכמה מציע סיבה נוספת להגעת יוסף לכס השלטון במצרים. לטענתו, סגנון מלכותו של יוסף במצרים בא להציע תפיסת שלטון אלטרנטיבית לתפיסת המלכות של פרעה. בניגוד לפרעה, ששלטונו היה מבוסס על הענקת סמכויות נרחבות לפקידים ושרים על גביהם, יוסף מציע למנות איש חכם ונבון אשר מעלתו תהיינה בדרכי שלטונו האנושיות והמוסריות.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת ויגש - יעקב במראות הלילה - על הכנת השכינה לגלות מדוע ההתגלויות ליעקב הן דווקא בנבואות חלום בלילה? המשך חכמה מציע, שבשתי הפעמים זו היתה התגלות לפני ירידה לשנים ארוכות בגלות, ולכן זה דווקא בלילה - הגלות חסרונותיה וצרותיה משולים לחשכת הלילה, ו'מראות הלילה' הם אור השכינה המאיר במקצת את החשכה. המשך חכמה משווה בין ההתגלות ליעקב לזו של שלמה המלך, לאחר חנוכת המקדש. גם שם הוא מביא עקרון זה שההשגחה מכינה את ישראל לגלות שתבוא עליהם בעתיד.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת ויחי - צדיק יסוד עולם - על משמעות נוספת במותו של יעקב מדוע התאבלו המצרים על יעקב? מהו ההבדל בין בקשה לתפילה, ובין החרב לקשת? מדוע השביע יוסף את אחיו על העלאת עצמותיו ולא את בניו מנשה ואפרים?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת שמות - על כבוד העם, ענוותנותו של משה, הנהגה גלויה ונסתרת ועל קדושת מקום המקדש בזמן הזה למה במעמד הסנה מדבר הקב`ה פעם בלשון יחיד ופעם בלשון רבים ביחסו לעמ`י? הקב`ה משכנע את משה להוציא את בנ`י ממצרים בטיעון שביציאתם ממצרים הם יעבדו אותו בהר סיני. מדוע משכנע טיעון זה את משה? אילו מצוות והנהגות של הקב`ה מתגלות למשה בסנה? האם אסור להקריב קורבנות במקום המקדש, ואם כן מדוע?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת וארא - על הלאומיות המדינית במשנת המש`ח, ועל מנהיגותם של משה ואהרון מה משמעות לשון הגאולה האחרונה 'ולקחתי'? כיצד זה מתקשר לגאולה הלאומית של עמ`י? מה הקשר בין שמירה על שפתם של בנ`י לגאולה לתקוות הגאולה? האם גילם המופלג של משה ואהרון משפיע לטובה או לרעה על מנהיגותם? האם הביקורת שמושמעת מצד בנ`י לאורך שנות המדבר, היא לטובת משה או לרעתו? מדוע מונה התורה את תולדותיהם של מבקריו החריפים ביותר של משה?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת בא - על גדולתו של משה ועל קרבן פסח מה היה התהליך בו קיבל העם את גדולתו של משה? למה משה נקרא כאן `איש`, ובספר דברים הוא נקרא `איש האלקים`? מדוע יש לקחת את שה קרבן פסח ארבעה ימים לפני הקרבתו? משתי סיבות: ללמד את בנ`י איפוק ושליטה עצמית, שהם ערך לאומי חשוב, ולגרום לבנ`י לעסוק במצוות צדקה, בין העשירים לעניים.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת בשלח - על ההבדל בין מצוות למידות - מהן המצוות הקובעות לגבי היחיד ומהן לגבי החברה? המצוות הקובעות לגבי יחיד הן המצוות הדתיות - ביו אדם למקום, ועליהן נחרץ גורלו. לגבי חברה, המצוות הקובעות הן המוסריות והיחס בין אנשיה. הדוגמאות לכך הן: ההבדל בין דורו של דוד לזה של אחאב בכך שביציאה למלחמה דורו של אחאב ניצח, על אף שהיו בו חוטאים, העובדה שבית ראשון נחרב על מצוות ייהרג ואל יעבור, ואילו בית שני נחרב על שנאת חינם, העובדה שדור המבול נענש דווקא על הגזל ולא על העריות, העובדה שחטא המרגלים נמחל ואילו חטא העגל לא נמחל, ועל היחס בין יציאת מצרים לכניסה למי ים סוף לגבי קטרוגו של סמאל. בסוף השיעור מובאת זעקתו של בעל המשך חכמה על חילול השבת שבדורו, אך עוד יותר על הפגיעה במצוות הנימוסיות.
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת יתרו - על מעלתו של משה רבינו, על מנחילי המסורת, על ההבדל בין קלות לחמורות, וההבדל בין זכור לשמור מדוע משה לא קרא לבנו הראשון אליעזר, וכי לא היה חדור בתחושת ההצלה מחרב פרעה ועזרו מעם ה' בשעה שנולד בנו הבכור? בלידת בנו הראשון מבטא משה את זיקתו לעמו, ואת צערו על כך שאינו נושא איתם בעול השעבוד. רק אחרי כן, עם לידת בנו השני, נותן משה רבנו ביטוי להצלתו האישית. מדוע אנו מאמינים לנבואתו של משה? האם יש הבדל בין מצוות שמוגדרות כדעות למצוות שמוגדרות כמעשים בכל הנוגע לחלוקה בין חמור לקל ובין עשה ללא תעשה? למה בדברות ראשונות כתוב `זכור` ובדברות שניות כתוב `שמור`?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת משפטים - על שלוש רגלים, ועל מצוות קידוש השם ועל כך שכל ישראל ערבים זה בזה מדוע בחרה התורה להזהיר על עבודה זרה לפני הציווי של עלייה לרגל? מהו ההבדל בין יחיד לרבים ביחס לדבקות בקב`ה? כיצד משפיעה מצוות עלייה לרגל על הבדל זה? מתוך היחס בין הפרט לכלל בישראל, מסביר המשך חכמה מדוע מצוות קידוש השם ניתנה רק לישראל ולא לבני נח. מהו מהקור הסמכות לכפות את גדרי תורה על יחידים בישראל? ומדוע זה לא קיים בבני נח?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת תרומה - פרשת תרומה
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת כי-תשא - משה שובר את הלוחות על קדושת האיש המקום והחפץ
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשיות ויקהל-פקודי - בצלאל וחוכמתו מהי נקודת המחלוקת בין משה לבצלאל בכל הנוגיע לסדר בניית המשכן והכלים? מדוע דווקא בארון מטביעה התורה את חותם עשייתו הבלעדית של בצלאל? כיצד השפיעו מעשיהם של אבותיו של בצלאל, חור ונחשון, על הבחירה של הקב"ה בו?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת זכור - עניינים שונים במחיית עמלק ובפורים מתי חובה למחות את עמלק? על מה מבוססת שנאת ישראל לאורך הדורות? מהי שנאת ישראל כאשר הם בדתם, ומהי כאשר הם עוזבים את דתם? רב טוען בגמרא שהתך הוא דניאל. מה הקשר של דניאל לסיפור מגילת אסתר? במה נשתנתה מסירות הנפש בדורו של מרדכי מדורו של דניאל? מה השתנה בימי אחשורוש שבהם ניאותו ישראל לקבל את התורה ברצון, בעוד שבימי הניסים של יציאת מצרים ומעמד הר סיני, קבלו את התורה באונס?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת ויקרא - קרבנות גילוי השכינה, וההבדל בין כהן משיח לנשיא לאיזו טעות עלולה להוביל עבודת הקרבנות? מה פשר ההתניה בין דלתות ההיכל הפתוחות לשחיטה וזריקה ועבודות הקרבן? מדוע קיים שוני ביחסה של התורה אל שגגת הנשיא ואל שגגת הכהן המשיח?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשיות תזריע-מצורע - ראיית הנגעים ע`י הכהן, יום העצמאות לאיזו טעות עלולה להוביל עבודת הקרבנות? מה פשר ההתניה בין דלתות ההיכל הפתוחות לשחיטה וזריקה ועבודות הקרבן? מדוע קיים שוני ביחסה של התורה אל שגגת הנשיא ואל שגגת הכהן המשיח?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת אחרי מות - על עבודת יום הכיפורים במקדש, ועל ההבדל בין חוקים למשפטים במה דומה וידויו של הכהן הגדול לזה של משה רבינו לאחר חטא העגל, ובמה הם שונים מוידויים של הזקנים אשר בנחל בפרשת עגלה ערופה? למה עבודת יום הכיפורים מוזכרת בנביאים לא מוזכרת אפילו פעם אחת בימי הנביאים של בית ראשון, ואילו עבודת קרבן הפסח מוזכרת בדברי הנביאים יותר מפעם אחת? איזה שינוי חל בבית שני שגורם לעבודת יום הכיפורים לתפוס מקום מרכזי יותר? מה בין חוקים למשפטים, ומדוע יש הבדל בפסוקים לגביהם?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת אמור - על אכזריות ורחמים, מסירות נפש וחילול השם, ועל עבודת השדה והתקרבות לה' לפני פרשת המועדות, מופיעה בפרשתינו פרשה בת שמונה פסוקים, המכילה מצוות שונות והמסתיימת בחתימה כללית. מה הקשר בין מצוות אלו? בפרשה זו ובסדר המצוות הנכללות בה מסכת אחת של עקרון יסודי בתורת ישראל המבדיל בין ישראל לעמים. לעומת זאת, התורה והמצוות אינן לשלמות המצווה אותן, כי אם לשלמות המצטווה בהן. מהו העקרון שחורז בעל המשך חכמה דרך סדרת הפסוקים הזו? למה חוזרת התורה בסוף תיאור מצוות הנפת העומר, ומקדישה פסוק אחד למצוות התלויות בארץ שאין הזמן גרמן?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשיות בהר-בחוקותי - השיבה לאחוזה ואחדות המשפחה, `כנגד יצר הרע,האם בהמש`ח חזה את השואה? מהי כוונת התורה בהוראתה: "ואיש אל משפחתו תשובו"? מה הקשר בין איסור עבודת השדה ביובל, להחזרת הקרקעות? האם חזה בעל המשך חכמה את השואה, בניתוחו לקללות המופיעות בפרשה ובדברו על הגלות והרדיפות?
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת במדבר - על מסע המחנות וחנייתם ועל האופי המיוחד של חג השבועות
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת נשא - פרשת נשא
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת בהעלותך - קרבן פסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה, על מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל על קרבן הפסח, השגחה פרטית ומאבק בעבודה זרה ועל מעלת היחידים והשראת שכינה לפני חטא העגל
שיעורי טקסט הרב שלמה ברין פרשת שלח - על חטא המרגלים ועל הטעות בדבר מעלת משה רבנו מה היה חששם הגדול של המרגלים ושולחיהם? במה באה לידי ביטוי חששו של העם ממותו של משה? במה טעו ישראל בהבנת היחס בין משה לקב`ה? מה הקשר בין ציצית לתיקון העולם?

עמודים