שיעורים על ההפטרות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בראשית - כל הנברא בשמי ההפטרה מוסיפה כמה נדבכים לפרשה על מהותה של הבריאה ועל מהותו של העולם.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבת ראש חודש - השמיים כסאי - חודש ושבת רצויים ההפטרה סוגרת מעגל עם תחילת ספר ישעיהו בתיאור השבת והחודש הרצויים בעיני ה'. ראש החודש הרצוי הוא יום המקודש והמיוחד לעבודת ה' של כל העולם, במיוחד במקדש. השיעור מתייחס גם לכך שראש חודש הוא יומן של הנשים בישראל, ויומה של רחל אמנו בפרט.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת נח - רני עקרה - לא עוד חורבן ההפטרה מדגישה את הכוח שניתן לבני האדם להעביר את רוע הגזירה של הגלות, כמו זו של המבול. כמו כן, היא עוסקת בהתפשטות ישראל לכל קצווי העולם, כמשקל נגד לרצונם של בני דור הפלגה להתאחד ולמרוד בקב`ה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת לך-לך - קוי ה' ילכו ולא ייגעו דמותו של אברהם מלמדת את כל הדורות שאחריו מהי אהבת ה', כיצד הקב`ה בוחר באוהביו ועל היחס הרצוי שבין המלחמה באומות העולם לבין הבאתם אל תחת כנפי השכינה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת וירא - הבן יקיר סיפורם של אלישע והאישה השונמית מהווה, במובנים מסוימים, תמונת ראי לפרשה. הוא מלמד אותנו על כוחו של האדם לשנות גזרות ועל יחסו השלילי של הקב`ה לקרבנות אדם.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת חיי-שרה - והמלך דוד זקן - טוב אחרית דבר מראשיתו מההפטרה עולה השוואה מעניינת בין אברהם אבינו לבין דוד המלך. שניהם בונים ומייסדים, שניהם מנהיגים את עם ה', אך בעוד העברת הירושה בביתו של אברהם היא פשוטה וחלקה, בביתו של דוד היא רוויה בתככים ובבעיות.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב מחר חודש מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת תולדות - בין יעקב לעשו נבואתו של מלאכי מלמדת אותנו על ההבדל המהותי שבין יעקב לעשו. הדבר מתגלה דווקא בנבואתו של מלאכי, אחרון הנביאים, המתנבא על חורבנה של אדום ועל גאולתם של ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת ויצא - ויברח יעקב שדה ארם - יצוא ושוב סיפוריו של יעקב עם רחל ולאה מקבילים ליחסו של הקב`ה לעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת וישלח - חזון עובדיה - ואלכה לנגדך נבואתו של עובדיה מהווה סיום והשלמה לפגישתם של יעקב ועשו. לאורה, עולות דרכי הפעולה העומדות בפני אדום - צאצאיו של עשו - ביחסם עם עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת וישב - על שלושה פשעי ישראל - ראשית ואחרית לנגד עיניו של עמוס, בנבאו את הנבואה שבהפטרה, ודאי עמדה פרשתנו. הוא רומז ליחסים שבין יוסף לאחיו, בין יהודה לתמר ובין יוסף לאשת פוטיפר, ומדגיש כי הקב`ה אורג את תוכנית הגאולה מתוך הצרות והבעיות הנגלות לעינינו. כך גם הגאולה הולכת ונבנית מתוך זרעי הגלות.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבת חנוכה - רני ושמחי - הפטרת שבת חנוכה לנגד עיניו של עמוס, בנבאו את הנבואה שבהפטרה, ודאי עמדה פרשתנו. הוא רומז ליחסים שבין יוסף לאחיו, בין יהודה לתמר ובין יוסף לאשת פוטיפר, ומדגיש כי הקב`ה אורג את תוכנית הגאולה מתוך הצרות והבעיות הנגלות לעינינו. כך גם הגאולה הולכת ונבנית מתוך זרעי הגלות.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת מקץ - לב מלכים ולב הורים ההפטרה יוצרת הנגדה בין חלומו של פרעה, התמוה והבלתי-ברור, לבין חלומו של שלמה, הפשוט וגלוי. כמו כן, נוצרת הקבלה בין יוסף, הפותר בחכמתו את חלום פרעה, לבין שלמה, המכריע בחכמתו במשפט שלמה בין האם האמיתית לבין האם המזוייפת.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת ויגש - והיו לאחד אחדות עם ישראל היא מוטיב העובר דרך פרשיות ספר בראשית ודרך נבואת יחזקאל שבהפטרה. צירוף הפרשה וההפטרה מלמד אותנו על היחס שבין שבטי ישראל בכלל, ובין יהודה לבין יוסף בפרט.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת ויחי - ויקרבו ימי דוד למות - שתי צוואות יעקב אבינו ודוד המלך מוסרים שניהם צוואה לפני מותם. מטרת שתי הצוואות היא דומה: לקבוע ולייצב את ההנהגה ביד הראוי לה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת שמות - הבאים ישרש יעקב - הגלות סיבה לגאולה מדוע בפרשה העוסקת בענייני הגלות אנו מפטירים בנבואת ישעיהו העוסקת בגאולה? אין זאת, כי אם הגלות והגאולה כרוכים זה בזה. הגלות היא אמצעי לעיצוב העם לצורך גאולתו, אך גם דרך לפזר את העם בין הגויים כדי לאפשר את גאולת תבל כולה לעתיד לבוא.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת וארא - גאולת מצרים ההפטרה עוסקת בנושא הגאולה העתידית, במקביל לגאולת מצרים שבפרשה. שתי הגאולות מהוות קידוש השם בעולם, שתיהן מביאות כל עם ועם למעמד הראוי לו ושתיהן כרוכות בהשבת הרכוש שנלקח על ידי העמים המעבידים שלא-בצדק.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בא - בין ישראל לעמים כמו הפרשה, גם נבואת ירמיהו על גורל מצרים עוסקת במפנה חשוב המתרחש בעולם, הכרוך בהעמקת היכרות האומות עם הקב`ה ובשמירה על ייחודיותו של עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בשלח - מלחמה ושירה ההשוואה בין שירת הים לבין שירת דבורה היא השוואה בין מלחמה שערך ה' לבדו עבור ישראל לבין מלחמה שהשתתפו בה ישראל השתתפות פעילה. מהי המלחמה הראויה? בעקבות איזו מלחמה פורצת שירה? היכן יש לסווג את שירת דוד?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת יתרו - פרשת השלום הפרשה מספרת על התגלות ה' בהר סיני, ואילו ההפטרה עוסקת בהתגלות ה' לישעיהו בהיכל. שתי ההתגלויות אינן זהות: זו נעשתה לכל העם וזו נעשתה לנביא יחיד, בזו מעמדו הרוחני של העם היה בשיאו ובזו הוא היה בשפל; אך יש קשר נרחב בין שתיהן: בשתיהן יש מימד מסויים של כפייה, ואת שתיהן חורז המכנה המשותף של השלום.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת שקלים - ויכרות יהוידע - הפטרת פרשת שקלים על הקשר שבין פרשת שקלים לבין פורים, ועל האופן שבו ההפטרה משלימה את האמור בפרשה. כפי שזו עוסקת בחובה המינימלית שהכל שווים לגביה, זו עוסקת בנדבה, המאפשרת ביטוי אישי לכל אחד ואחד, לפי כוחו ולפי נדבת לבו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת משפטים - ראש לכל המשפטים - מצוַת החירות לא לחינם בחרו מסדרי ההפטרות להתמקד דווקא בפתיחת פרשת משפטים - בדיני עבד עברי, משום חשיבותה הרבה ליחסו של האדם מישראל לריבונו של עולם: עניין החירות, ועניין הברית שבין הקב`ה לבין כנסת ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת תרומה - וה' נתן חכמה לשלמה - המשכן והמקדש מהו היחס בין המשכן לבין המקדש? שניהם מהווים קיום של מצווה אחת, אך המשכן הוא מפעל עממי שבו הקב`ה נגרר אחרי בני ישראל ואילו המקדש הוא מפעל ממלכתי של שלמה, שבו העם הולך בעקבותיו של הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב יו`ט הראשון של פסח - הפטרת יום ראשון של פסח העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת תצוה - מתפארת עבר למקדש עתיד מהו ההבדל בין קדושה לבין טהרה? ומה היחס בין המשכן, בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי שייבנה לעתיד לבוא? נבואתו של יחזקאל על הבית השלישי עומדת על נקודות אלו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת כי-תשא - מלחמות דור דור בעבודה זרה סיפור מאבקו של אליהו נגד אחאב ואיזבל בהר הכרמל מלמד שהמאבק נגד העבודה הזרה הוא בעצם מאבק על נפש העם, על ה'רוב הדומם', ותולדותיו ארוכים כתולדות העם, ממשה ועד אליהו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת ויקהל - העושים במלאכה הקבלה בין המקדש למשכן, בעקכות בוניהם: בצלאל ואהליאב אל מול חירם.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת פקודי - ותשלם כל המלאכה - חתימת ספר הגאולה על זמניותו של המשכן מול הקביעות והיציבות של המקדש.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת ויקרא - עם זו יצרתי לי - מבוא לתורת כוהנים בעיקרה, תוכחת ישעיהו ממוקדת בקרבנות שישראל מקריבים, ולא באלו שישראל לא הקריבו. עוד מוכיחה ההפטרה נגד עבודה זרה, ומזכירה כי עם ישראל נוצר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת צו - עולותיכם ספו על זבחיכם - צויתי או לא צויתי לדברי ירמיהו, הקב`ה לא ציווה ביציאת מצרים על דברי עולה וזבח. האמנם לא ציווה הקב`ה על הקרבת הקרבנות?

עמודים