שיעורים על ההפטרות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת שמיני - השבר והשאת השיעור עוסק בהקבלות שבין העלאת הארון לירושלים ונסיונו של דוד לבנות את המקדש לבין הפרשה: חטאם של נדב ואביהו מול חטאו של עוזה ותגובתה של מיכל, הניסיון השני של העלאת הארון ואופן הזכרת הנפטרים.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת תזריע - ואיש בא מבעל שלישה - הנגע ורפואתו סיפור צרעתו של נעמן וטיהורה ע`י אלישע מלמד על 'חלוקת העבודה' בין הכהן המטהר והמטמא את נגע הצרעת לבין הנביא המרפא נגע זה. בכל מקרה, הריפוי הוא בידו של האדם ותלוי במעשיו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת אחרי מות - תחייה מתוך צרעת הפרשה מפרטת את דיני הטהרה מהצרעת, ואילו ההפטרה - סיפור ארבעת המצורעים - מלמדת על עומק התחייה דווקא מתוך מחלה זו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת מצורע - התשפוט התשפוט את עיר הדמים - עת לעקור ועת לנטוע נבואתו של יחזקאל מלמדת כי אם ישראל יחטאו - הם ייגלו מהארץ בדיוק כמו שאר הגויים. ההבדל בין ישראל לעמים הוא ההבטחה שעם ישראל יחזור מהגלות.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת אמור - והכוהנים והלויים בני צדוק - הלכה ונבואה כיצד ניתן להתמודד עם הסתירות הרבות הקיימות בין דיני התורה לבין הדינים שבנבואת יחזקאל?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בהר - החתום והגלוי מדוע בחרו מסדרי ההפטרות בנבואה העוסקת רק בעניין אחד מהפרשה - בגאולת הקרקע של ירמיהו מיד חנמאל בן דודו? נראה, שגאולת הקרקע רומזת לגאולתם של ישראל מהגלות. ההפטרה גם מחדדת את ההסתכלות על הבנת המצוות ודרכי ה'.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בחוקותי - ה' עוזי ומעוזי - הברכה והקללה מהו היחס בין הברכות והקללות בפרשה ובהפטרה?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת במדבר - והיה מספר בני ישראל - והולכתיה המדבר נבואת הושע מלמדת שספירת בני ישראל נצרכת רק בנדודים, ולא במצב הקבע. כמו כן, ניתן ללמוד מההפטרה על חשיבותה של תקופת המדבר בתולדות עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת נשא - נזירות שמשון כל עניינה של הנזירות היא קבלה עצמית של הנזיר. כיצד, אם כן, התחייב שמשון בנזירות בלי לקבל אותה על עצמו? ואכן, מתברר שקיימים הבדלים רבים בין נזירים רגילים לבין שמשון.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בהעלותך - רני ושמחי בת ציון - בנסוע - ובנוחה ההפטרה, המביאה את נבואת זכריה על יהושע הכהן הגדול ועל זרובבל, מקבילה לפרשה בכמה נקודות: תפקידו של הכהן, העמידה למלחמה מתוך אמונה בה' ועיסוק במשבר מנהיגותי.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת שלח - התרים לעומת המרגלים מה ראה יהושע, שהיה אחד מהתרים את הארץ, לחזור על טעות זו ולשלוח מרגלים ליריחו? ההבדל בין מרגלי משה לבין מרגלי יהושע טמון במטרה: מרגלי המדבר נשלחו לתור את הארץ, ואילו יהושע שלח מרגלים לרגל אותה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת קורח - גלגל ההיסטוריה מה בין טענת קורח ועדתו כלפי משה לבין טענות בני ישראל כלפי שמואל אודות מינוי המלך? מדוע יחסו של הקב`ה לשתי הטענות האלו הוא כה שונה?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת חוקת - שבכל דור ודור כיצד מתייחס המקרא למנהיגותו של יפתח? האמנם `יפתח בדורו כשמואל בדורו`?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת בלק - והיה שארית יעקב - מה יפעל אנוש עם אל כיצד ייתכן שניתנה נבואה לרשע כבלעם? מה המחיר ששילמו ישראל על חוסר הכעס והחרון של ה'?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת פינחס - ויד ה' הייתה אל אליהו - הפטרת פינחס מהו היחס בין פינחס לבין אליהו, ובין משה לבין אליהו? סיפור אליהו במערה, המובא בהפטרה, עונה על שאלות אלו.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שביעי של פסח - תשועת עולם ותשועת שעה העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת החודש - כל העם הארץ - הפטרת פרשת החודש העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת האזינו - בין כלל ישראל ליחיד בישראל ההבדלים בין שירת האזינו לבין שירת דוד מלמדים על ההבדל העקרוני שבין היחיד לבין הכלל, הקב`ה הבטיח לכלל ישראל שלא יימחה זכרו, אבל גורלו של היחיד תלוי במעשיו בלבד.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבת הגדול - וערבה לה' - הפטרת שבת הגדול העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת פרה - הפטרת פרשת פרה מה בין טהרת הגוף לבין טהרת הנפש? הנביא יחזקאל מקביל ביניהם לבין היחס שבין טבילה במקווה לבין הזאת מים חיים, ובין גאולה בידי אדם לבין גאולה בידי שמיים.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב היום הראשון של ראש השנה - פקידה ודין ההפטרה מדגישה את ראש השנה כיום הדין לכלל ולפרט באמצעות סיפורה של חנה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב היום השני של ראש השנה - מצא חן במדבר - זכירת תשובה וגאולה פן הזיכרון שבראש השנה מתחלק לשניים: מחד - הקב"ה זוכר ביום זה את עמו, ומאידך - הקב"ה ועם ישראל נזכרים בו בתקופת האירוסין של נדודי המדבר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבועות - מעשה מרכבה - הפטרת חג השבועות העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבע דנחמתא מדוע נבחרו דווקא שבע נבואות אלו של ישעיהו להיקרא "שבע דנחמתא"? ייתכן שמעבר לפן הנחמה שבהן, ניתן למצוא קשר בין ההפטרות לבין הפרשות שאחריהן הן נקראות.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב שבת שובה - שובה ישראל - הפטרת שבת שובה מדוע מפטירים בשבת שובה דווקא בנבואת הושע זו? ההפטרה מדגישה את הוידוי ואת הקבלה בלב - שניים מהעקרונות החשובות ביותר של התשובה.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב תענית ציבור - דרשו ה' בהמצאו -הפטרת תענית ציבור מהו אופיו הרצוי של ראש החודש? מה הקשר בין תיקון הלבנה לבין יחסו של שאול לדוד וליהונתן?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב תשעה באב - אסוף אסיפם - פורענות ופתח תקווה העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב פרשת זכור - הפטרת פרשת זכור מתוך סיפור מלחמת שאול בעמלק ניתן ללמוד על חשיבותו הרבה של ציווי מחיית עמלק.

עמודים