SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
עיון בהפטרות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לסדרת השיעורים מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו`ת (שניים מקרא ואחד תרגום).
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת בראשית - הגאולה כבריאה הפטרת פרשת בראשית משלימה את הפרשה בכך שהיא נותנת מתבוננת על הבריאה מנקודת מבט שונה, בה לא האדם וייעודו נמצאים במרכז הבריאה אלא הקב`ה וכבודו. כבודו של הקב`ה גם משמש כסיבה לגאולת ישראל, ומכאן ממשיכה ההפטרה לבאר כיצד שמירת כבוד שמיים מתיישבת עם העונשים לעם ישראל. במקביל, מדגישה ההפטרה את הגאולה כבריאה מחודשת, המחייבת תהילה וכבוד לקב`ה.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - בין `רני עקרה` ל`ענייה סוערה` העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת לך-לך - אל תירא כי עמך אני הנביא מדגיש את היכולת והרצון של הקב`ה לגאול את ישראל בגלל חשיבותם האיכותית ובגלל ברית אבות.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת וירא - איש אלוקים קדוש הוא ההתנהלות הבעייתית של אלישע מגיעה לתיקון בהדרכת האישה השונמית.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת חיי-שרה - בין סגנון לערכים המסר מסיפור בחירת היורש לדוד - בין אדוניהו לשלמה - הוא שהמורשת המוסרית היא היחידה שתשרוד במבחן הדורות.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת תולדות - גילו ברעדה קיימים שני מודלים ביחס בין אדם למקום, מחד כעבד - יראה, ומאידך - מערכת אינטימית של אהבה. מערכת תקינה של עבודת ה' אמורה להכיל בתוכה את שני המודלים.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויצא - ועם קדושים נאמן הנביא מוכיח את ישראל על חוסר נאמנותם לקב`ה, ומציב את יעקב כסמל הנאמנות לה'.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישלח - עשו כאח, עשו כגוי היחס לעשו בתורה ובנביא הוא יחס כפול: כאחד הגויים שחוטא בגאווה ובתחושת עוצמה, וכאח לישראל המתכחש לקשר ומנסה לתפוס את מקומו של אחיו.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישב - על מכרם בכסף צדיק קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שבת חנוכה - חומה או דלתות קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שבת שנייה של חנוכה שבת שנייה של חנוכה
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויגש - אחדות ישראל הנבואה מבטיחה כי ישראל יישארו עם אחד ולא יחצו לשני עמים. מה יהיה אופייה של אחדות זו?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויחי - סכנה כפולה למלך מהות כפולה: מחד - יש לו מעמד אישי ייחודי, מאידך - הוא משמש כראש מדינה. את צוואת דוד לשלמה ניתן לבחון על פי שתי המהויות.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת שמות - עבודה זרה והדוניזם חלקה הראשון של הנבואה עוסק בחטא העבודה הזרה של ישראל, ואילו חלקה השני טוען כי החטא החמור יותר הוא ההדוניזם.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת וארא - למען תדע כי אני ה' בפרשה ובהפטרה אנו פוגשים מטרה כפולה של הקב`ה בהכאת מצרים. מטרה אחת היא שפרעה יכיר בה', והמטרה השנייה היא שפרעה יכיר בהשגחה האלוקית בהיסטוריה.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת בא - חורבן ממלכת מצרים ההפטרה מתארת את המחיר הכבד שמצרים תשלם על השעבוד ועל חטאיה, כמקביל למהלך המכות של פרשת בא, הפוגעות פגיעה ממשית בממלכה המצרית.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת בשלח - המתנדבים המבורכים המוקד בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא הוא לקיחת האחריות של המעטים הפורצים את האדישות ומחליטים לעשות מעשה.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת יתרו - הנשגב המשגיח ההפטרה בישעיהו סובבת סביב המתח העולה מהקשר בין האדם בעולם המצומצם לה' שנמצא מעבר לעולם. במתן תורה הקב`ה יורד אל תוך עולמינו ואילו בהפטרה ישעיהו עולה אל כסא הכבוד. ישנו מתח מובנה שהקב`ה נשגב ומרומם מן העולם אך מעורב בו. השיעור עוסק בפסוק `קדוש...מלא כל הארץ כבודו`. עדות ישעיהו על עצמו כי הוא `טמא שפתיים` מבטאת את המתח שבין האדם כיצור חמרי המקבל את דבר ד' הרוחני שמעבר לעולם החומר וכתשובה המלאך מקדיש את ישעיהו על ידי נתינת הגחלת על פיו. מתח נוסף קיים בין היותו של הנביא אדם בעל בחירה להיותו שליחו של מקום המעביר את דברי ה' ללא בחירה. המשך ההפטרה עוסקת בעיניינים ארציים והדבר מבטא שהאל שהוא קדוש וטרסנדנטי נוכח בתוך עולמינו.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת משפטים - עבדות פרשת משפטים - עבדות
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת שקלים - תרומת החובה השוויונית יהואש מציע לגבות כסף למקדש דרך הכהנים. אפשר להסביר זאת שבכך מוגברת מעורבותם של הכהנים בעבודת המקדש לאחר שנות ההזנחה או בכך שבעזרת תמריצים לכהנים יש סיכוי לאיסוף יותר כספים הנצרכים לאחר ההזנחה בתקופת עתליה. באופן טבעי שיטה זו אינה טובה לאורך שנים ואז משתנה שיטת הגבייה לשיטת נתינת כסף ישירות לארון שבמקדש. שיטה זו דומה למחצית השקל כי בגלל היותה אנונימית היא מאפשרת שוויון וכן היא גורמת להתרוממות רוח מצד התורם שאינו עושה זאת משיקולים חברתיים.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת תרומה - משכן ה' ומקדש שלמה שלמה מוותר על המערכת ההתנדבותית שבעזרתה נבנה המשכן ובונה את המקדש בעזרת מס - כפיית העם לתרום מזמנם לבנייה. המקדש הרבה יותר גדול מן המשכן וכנראה ששלמה נאלץ לוותר על המערכת ההתנדבותית כי היא לא מספיקה לבניית הבנין האדיר. הדבר גבה מחיר רוחני כבד וחוסר תחושת מעורבות של העם. המשכן אינו נחשב לבנין של מישהו מסוים לעומת המקדש שמכונה מקדש שלמה. המדרש מאשים את שלמה בגאווה אך בכך גם גדולתו, הוא ידע בחכמתו לנתב את האמיציות שלו לבניית בית ה'.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת תצוה הפטרת פרשת תצוה
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת זכור - שאול ועמלק מצוות מחיית עמלק צריכה להיעשות אך ורק מתוך ציות לצו האלוקי ללא שיקולים אישיים וזרים כלשהם. בכך ששאול חומל על הצאן הוא מערב שיקולים אישיים בקיום המצווה. כמו כן הוא עלול לגרום לחילול השם כי ניתן לטעון שהריגת עמלק נעשתה בשביל הביזה כמו במלחמות רגילות אחרות. ברור ששאול מתכוון לצאת למלחמה דתית ולא פוליטית והוא חושב שהוא קיים את הציווי. הוא אינו מבין שבכניעה לעם המבקש את הצאן והבקר יש כשל מנהיגותי שלו כמלך מנהיג. התיקון יעשה על ידי מרדכי `ובבזה לא שלחו את ידם`
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת כי תשא הפטרת כי תשא
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת פרה - על חטא וגאולה כשחטאי ישראל משווים לטומאת נידה יש בזה נחמה כי מטומאה זו הנידה עתידה להיטהר ומדובר בחטא שקורה בגלל טבע האדם אולם יש בכך רמז לכך שאלו חטאים שמועדים לחטוא בהם שוב. ההשוואה לטומאת מת חמורה יותר כי הרבה יותר קשה להיטהר ממנה ומדובר בחטאים שבהם יש שחיתות מוסרית. אולם כמו שהפרה יכולה לטהר למרות שאין תיקון למוות כך חטאים אלו שלכאורה אין להם כפרה הקב"ה מטהר. ישנם שני סוגי גאולה: גאולה בעקבות תשובה שהיא הגאולה העדיפה וגאולה כדי למנוע חילול השם ובעקבות סבל עם ישראל בגלות. ההפטרה עוסקת בגאולה שלא מתוך תשובה אך זו לא הגאולה השלמה והמרוממת אליה אנו שואפים.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת החודש - חידוש הברית ושאלת הנשיאות הקרבנות שבהפטרה שביחזקאל הם קרבנות ימי המילואים (קרבנות הנשיאים) וקרבן פסח. עקרון המילואים הוא התחלת הקדושה במשכן ועקרון קרבן פסח הוא התחלת קדושתו של עם ישראל. הציר השני בהפטרה הוא מעמדו של הנשיא. הנשיא כמנהיג אחראי על הבאת הקרבנות למקדש. ישנו קשר בין מלכות במקדש לכהונה: לנשיא במקדש יש תפקיד כנציג הקב`ה בדומה לכהן.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת ויקהל הפטרת פרשת ויקהל
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת פקודי הפטרת פרשת פקודי
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויקרא - הקרבנות הבאת קורבנות מבטאת 2 תפיסות עולם בקשר אדם עם הקב`ה. קשר האיש והרעיה ובו הקורבן הוא מתנה שעיקרה היא הרצון להתקרב, וקשר האב והבן ובו הבן מנסה לכפר על עוונותיו. על סוג הקשר השני מדברת ההפטרה של פרשה זו.

עמודים