דף יומיומי בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 3
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 4
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק דף צז
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק כדנטרי אינשי
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק לקדם ברועים ובמקלות
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מיגו להוציא
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מתה מחמת מלאכה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים 2
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק סלעים דינרין
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק ספק ממון
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 1
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 2
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שאילה בבעלים ובעיות רמי בר חמא
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שאלה בבעלים 1
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שבועה ללא תביעה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שניים אוחזין 1
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק תחלתו בפשיעה וסופו באונס
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ ג - מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע `מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע?`. מה יסוד החילוק בין מודה במקצת לכופר בכול? מה הייתה שאלתו של רבה, ומה היא תשובתו? האם מיגו מועיל לפטור משבועה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ ד - הודאה במקצת וחיוב במקצת מה מוקד החיוב בשבועת מודה במקצת: ההודאה או החיוב החלקי? וכיצד מתקשר הדבר לסיבת החיוב בשבועה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ י - קניין ד' אמות הגמרא אומרת שקניין ד' אמות הוא תקנה דרבנן שנועדה למנוע מריבות. הראשונים התקשו בכך, שהרי במסכת גטין מבואר שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בד' אמותיה. התשובות שניתנו לשאלה זו משקפות יסודות חשובים בתקנת קניין ד' אמות ובתחומים נוספים.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ יא - חצר בקניין ובגט הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ יז - הוחזק כפרן `'מנה לי בידך', והלה אומר: 'אין לך בידי כלום', והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר: 'פרעתי' – הוחזק כפרן לאותו ממון`. כיצד עומד התובע בגדרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' במצב זה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ יח - טומאה וירושה באשתו ובארוסתו האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ כד - אבדת נכרי מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ כה - אבֵדה מדעת נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ לא - השבה חוזרת `החזירה וברחה, החזירה וברחה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים – חייב להחזירה, שנאמר 'השב תשיבם'`. האם החיובים החוזרים הם חיובים חדשים או המשך של החיוב הראשון?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ לב - כולכם חייבין בכבודי `מנין שאם אמר לו אביו: היטמא, או שאמר לו: אל תחזיר, שלא ישמע לו?`. ומדוע היה מקום לחשוב שהדבר מותר?!
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ לח - מכירת פירות על ידי השומר בנסיבות מסוימות שומר יכול, ואף חייב, למכור את הפיקדון כדי להצילו. מניין לשומר היכולת למכור את הנכס? ומה יסוד חובתו לעשות כן: דיני השבת אבדה או דיני שומרים?
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני ב`מ לט - אפקעתא דמלכא בשביעית `נטושים – דבעל כרחן, דכתיב 'והשביעִת תשמטנה ונטשתה' – אפקעתא דמלכא`. מה ניתן להסיק מסוגייתנו באשר לשאלה מי מפקיר את פירות השביעית – התורה או האדם?

עמודים