הלכות ברכות אקטואליות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב אדם ששכח את נוסח ברכת `מעין שלוש`
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברוך שפטרני על בת
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכה על מסטיק
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכה שאינה צריכה האם ברכה שאינה צריכה היא איסור דאורייתא או איסור דרבנן? לדעת הסוברים שזה מדאורייתא, מהו ההבדל בין ברכות לתפילה , בהן מותר להרבות ולהזכיר שמו של הקב"ה? מהו "צורך גדול" המתיר ברכה שאינה צריכה לדעת הרב עובדיה יוסף?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכות דאורייתא וברכות דרבנן
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכות השחר מתי צריכות להיאמר ברכות השחר? מה הבעיה במנהג שלנו היום, בו נאמרות כל הברכות ברצף, בלי קשר למצבו של האדם? האם אדם שלא ישן כל הלילה, רשאי לברך את ברכות `אלוקי נשמה` ו`המעביר שינה`?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכות קריאת שמע
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת האילנות האם ברכת האילנות נתקנה על התחדשות הטבע בתקופת ניסן, או שמא על התחדשותו של האילן ועל יכולתו להפיק פירות שנה נוספת? נפקא מינה תהיה באילן שמלבלב אך לא בחודש ניסן? האם ניתן לברך על ראיית אילן נושא פרי, לאחר תקופת הלבלוב?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת הלבנה מהו זמנה של ברכת הלבנה? מאיזה יום מתחילים לאומרה, ועד לאיזה יום בחודש מותר לאומרה? איך מחשבים את המועד המדויק של סוף זמן ברכת הלבנה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת המזון
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת התורה למה חוסר ברכה על לימוד תורה, גרם לכך שאבדה הארץ, על פי הגמרא בנדרים פ`א? האם ברכת התורה היא מדאורייתא או מדרבנן? מה ייעודה של ברכת התורה? האם הרהור בדברי תורה מחייב ברכת התורה לפניו? ומה לגבי כתיבת דברי תורה? מה דינו של מי שהיה ער כל הלילה? ומה דינו של מי שישן באמצע היום?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת שהחיינו
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ברכת שהחיינו על הקידושין
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם יוצאים ידי חובה בקריאת שמע של `קול ישראל`? האם הקורא את שמע צריך להשמיע לאוזנו? האם אפשר בשעת הדחק לצאת ידי חובה בהרהור הלב בלבד? האם דין "שומע כעונה" שייך גם בקריאת שמע? האם מאזיני הרדיו יוצאים ידי חובת קריאת שמע מוקלטת אותה הם שומעים דרך הרדיו? האם ניתן לצאת ידי חובה בקריאת שמע המשודרת בשידור חי?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם ניתן לצאת ידי חובה בספירת העומר של אחר? האם יכול אדם לצאת ידי חובתו בשמיעת ספירת העומר מפי שליח הציבור? האם גם בספירת העומר נאמר דין `שומע כעונה`? בדין שומע כעונה יש לחקור: האם השומע נחשב כקורא ממש, או שמא הוא רק יוצא ידי חובה בשמיעתו, אך אין הוא נחשב כקורא?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הזכרת רצה בברכת המזון
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הכוונה בתפילה האם אדם שלא כיוון בברכה צריך לחזור עליה? האם יש הבדל בין סתם ברכות לברכות הראשונות של תפילת העמידה? האם יש לחלק בין הכוונה לפירוש המילים לבין הכוונה של הרגשת העמידה לפני ה'?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הקדמת תפילת מנחה להדלקת נר חנוכה האם בערב שבת צריך להדליק קודם נרות חנוכה, או קודם להתפלל מנחה? מהו הקלקול שיכול להיגרם עקב הדלקה לאחר המנחה? האם יש הבדל בין ציבור ליחיד בעניין זה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב זמני קריאת שמע מהו זמנה של קריאת שמע של שחרית ושל ערבית? מהו הזמן הראוי לקריאת שמע של שחרית? מה הדין לפני זמן זה או אחריו בשעת הדחק?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חינוך קטן לברכות האם מותר לברך ביחד עם הקטן כדי ללמדו את נוסח הברכה? האם מותר לומר פסוקים המכילים שם ה' ביחד עם ילדים? האם עונים `אמן` אחר ברכתו של קטן? ומה לגבי קטנה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יעלה ויבוא
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיצד מברכים על תרופות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מה מברכים על גלידה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מה מברכים על גרעינים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מה מברכים על נענע שגדלה בעציץ?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מה מברכים על קוקוס?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מהו אילן ומהו שיח?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מתי עונים אמן? מהי המשמעות של עניית אמן? האם ומתי יש חובה לענות אמן אחרי ברכה? האם מותר לענות אמן אחרי ברכת עצמו? האם עונים `אמן` כאשר שומעים ברכה ברמקול?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה האם גם כיום, כאשר איננו שומרים על טהרה, עלינו ליטול ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה? לדעת הסוברים שלא צריך, מדוע נוטלים ידיים לכרפס בליל הסדר? האם יש לחלק בין שטיפת פירות לנקיון לבין הטבלת הפרי במים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סמיכת גאולה לתפילה רש"י מביא שני טעמים לכך שצריך לסמוך גאולה לתפילה. מהן הנפקא מינות בין שני טעמים אלו? האם יש חובה לסמוך גאולה לתפילה בשבת? ומה לגבי ערבית של יום חול?

עמודים