הלכות שבת אקטואליות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איזה יין כשר לקידוש? האם ניתן לקדש על יין מבושל? האם יין מפוסטר נחשב למבושל? כמה מים מותר לערב ביין הקידוש? האם מותר לקדש על מיץ ענבים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איסור הטמנה האם מותר לכסות את התבשיל בשמיכות כדי למנוע את התקררותו? כיסוי כזה נקרא 'הטמנה', וחז`ל הבחינו בין הטמנה בדבר המוסיף הבל (האסורה אפילו מערב שבת) לבין הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל (האסורה רק בשבת עצמה).
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איסור מוקצה מדוע גזרו חז`ל על מוקצה? מדוע אסרו לטלטל מוקצה, ומדוע אסרו לאוכלו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איפור וליפסטיק בשבת האם מותר להתאפר בשבת? האם מותר לצבוע את השפתיים בליפסטיק? המלאכות הרלוונטיות לעניין זה הם `צובע` ו`ממרח`, אך יש לתת את הדעת גם על השאלה האם ראוי להעיר לנשים הנוהגות להתאפר כדי שלא להתגנות על בעליהן, ויש חשש שהן לא תקשבנה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ביעור חמץ בערב פסח שחל בשבת האם מותר לבער חמץ בערב פסח שחל בשבת? הרמב`ם פוסק שהביעור יכול להתבצע בכל דרך, ולאו דווקא בשריפה, ובכל זאת כותב שכאשר ערב פסח חל בשבת - יש לבער את החמץ ביום שישי. מדוע אי אפשר לפורר את הלחם ולזרותו לרוח? והלא `אין טוחן אחר טוחן`?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישול בחמה ובמיקרוגל האם הבישול במיקרוגל אסור משום `מבשל` בשבת? הגמרא קובעת שמותר בשבת לבשל בחמה אך אסור מדרבנן לבשל בתולדות חמה. לכאורה, עולה מכך שאיסור `מבשל` כולל בישול באש בלבד, ולא בחמה או במיקרוגל, אך ייתכן שכל בישול בדרך רגילה נאסר מדאורייתא בשבת. לדיון זה השלכה חשובה לחימום מאכלים לחולה שיש בו סכנה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישול שאינו גמור מהו שיעור החיוב לבישול בשבת? מה דינו של אדם המבשל תבשיל לפחות משיעור מאכל בן דרוסאי? ומה דינו של המחמם תבשיל לפחות מהחום שהיד סולדת בו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בסיס לדבר האסור מהו בסיס לדבר האסור? מהם התנאים ההופכים כלי שאינו מוקצה לאסור בטלטול בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב דיני מלח בערב פסח האם מותר להמליח מאכלים בשבת וביום טוב? האם מותר להכין מי מלח בשבת וביום טוב?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב דישת עגבניות שרי בשבת מהם גדריה של מלאכת `דש`? האם מותר להפריד עגבניות שרי, תפוזים, תמרים ופירות וירקות אחרים מהענף שלהם בשבת (כאשר אין בעיה של `קוצר`)? באופן עקרוני, הדישה מוגדרת כ'מלאכת שדה', ולכן הפרדת פרי או ירק מהענף שלו אסורה רק אם מתקיימים שני תנאים: ההפרדה נעשית בד`כ בשדה, והחקלאי מבצע שתי פעולות (קצירה ודישה) לפני שהוא משווק את גידוליו.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב דמאי למה גזרו שהקונה פירות מעם הארץ חייב לעשרם, אפילו אם המוכר טוען שכבר עישר? מה קורה במקרה בו אדם עבר ואכל פירות דמאי בלא הפרשה, ואחר כך התברר שהמוכר כן הפריש מהם תרומות ומעשרות? האם ניתן להפריש מדמאי אחד על דמאי אחר? האם ניתן להפריש מדמאי על טבל ודאי מדרבנן?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם מותר להכין טוסט בשבת? מהי הגדרתה של מלאכת 'בישול'? האם רק ריכוך אוכל נחשב לבישול, או שמא בתנאים מסויימים גם הקשיה נחשבת לבישול?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הדלקת נרות שבת בנורות חשמליות האם ניתן להדליק את נרות השבת בנורה חשמלית? הפוסקים הזכירו כמה בעיות הכרוכות בכך: חשש להפסקת חשמל, השאלה האם חוט הלהט נחשב לאש, השאלה האם הדלקת נורה נחשבת למעשה הדלקה, העובדה שנורה חשמלית אינה עשויה מנר ומפתילה, ועוד.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הדלקת נרות שבת ע`י גבר מהו טעם הדלקת נרות השבת? כיצד מדליקים נרות נערים הנמצאים בפנימייה? אם אחד מבני הזוג מצוי בחו`ל - האם הוא חייב להדליק נרות לעצמו? כיצד הדלקת הנרות שייכת למצוות כבוד שבת ועונג שבת גם יחד?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הוספת מים למרק שהתאדה האם מותר להוסיף מים מן המיחם למרק שהתאדה? שאלה זו, למעשה, נשאלה ע`י הגמרא בשבת: `פינה ממיחם למיחם - מהו`. בפסיקה להלכה נחלקו האחרונים. האם יש הבדל בין העברת מים באמצעות כוס לבין העברת מים באמצעות מצקת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הזזת בשר קפוא בשבת האם בשר קפוא הוא מוקצה בשבת? הדיון בשאלה זו זוקק דיון בשתי שאלות: מעמדו של בשר חי (שאינו מבושל) - האם הוא מוקצה, או שמא יש אנשים האוכלים אותו כמות שהוא (כאומצא); וכן מעמדו של בשר קפוא: האם הוא נחשב `גמרו בידי אדם` או `גמרו בידי שמיים`.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הזזת עציצים בשבת הזזת עציץ בשבת - בין אם עציץ נקוב או עציץ שאינו נקוב - מערבת שתי בעיות הלכתיות: איסור תולש וטלטול מוקצה. האם מותר להזיז עציצים בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב החזרה מתי מותר להחזיר אל האש סיר שהורד ממנה? מה דינה של פלטה חשמלית לעניין זה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הנקת תינוקות בשבת השולחן ערוך מתיר לאמו של תינוק המתקשה לינוק, לסייע לו בידיים. כמו כן, הוא מתיר גם לאישה שגודש החלב מצער אותה - לשאוב אותו לאיבוד. מהו מקורם של היתרים אלו? האם מותר לשאוב חלב גם במשאבה ידנית?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הפרדת מעדנים בשבת האם מותר להפריד מעדני-חלב בשבת? מהי הגדרתה של מלאכת `מחתך`? האם אפשר לעבור עליה בשוגג, בלי כוונה? האם הפרדת מעדנים היא עבירה על מלאכת `קורע` או `מכה בפטיש`?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הרכבת פאזל בשבת האם מותר להרכיב פזל בשבת? האם הצמדת אותיות נחשבת כתיבה, ועוברים בה על איסור `כותב`? האם מותר לפתוח ספר שרשומות מילים על צדי-דפיו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חימום מאכלים בשבת האם יש בישול אחר בישול במאכלים שונים? אילו מאכלים מותר לחמם בשבת ואילו אסור? האם יש הבחנה בין מאכלים מוצקים לנוזליים (יבשים ולחים)? ומהי ההגדרה של מאכלים אלו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חימום נקניקייה במים רותחים האם מותר לחמם נקניקייה או ביצה קשה בתוך מים רותחים בשבת? האם הטמנה כזו, של אוכל קר בתוך אוכל חם, נחשבת להטמנה האסורה בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חליבה בשבת האם חליבה בשבת אסורה מדאורייתא או מדרבנן? הגמרא כותבת במפורש שהחליבה אסורה מדאורייתא, אך מצד שני - חליבה אסורה משום `מפרק`, שהוא תולדה של מלאכת `דש`, וכידוע מלאכה זו חלה רק על גידולי קרקע! הראשונים הסבירו סתירה זו בצורות שונות, ונחלקו כיצד יש לפסוק.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חפיפת הראש בשבת האם מותר לנגב את שיער הראש בשבת, או שמא יש בכך איסור `סוחט`? האם סחיטה לאיבוד נאסרה בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב טועמיה חיים זכו מדוע חייבים לטעום ממאכלי השבת - האם כדי לוודא שהם אינם מקולקלים, או מסיבה אחרת? האם צריך לטעום מכל המאכלים, או די לטעום מאחד המאכלים בלבד?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב טרמוס האם מותר להכניס מים חמים לתוך תרמוס בשבת, או שמא הדבר מהווה הטמנה האסורה? האם מותר לכסות חלות בנייר אלומיניום ולהניחן על גבי פלטה חשמלית?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיצד חולבים בשבת? כבר בראשונים מצאנו היתר לחלוב בשבת ע`י נכרי, למרות האיסור הכללי לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, משום צער בעלי חיים. היתר זה מסוייג בכך שאסור להשתמש בחלב זה בשבת, משום גזירת משקים שזבו. האם עדיף לחלוב ע`י גוי, או באמצעות מכונות הגרמא?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כלי ראשון מהו כלי ראשון? מדוע כלי ראשון מבשל ואילו כלי שני אינו מבשל, אפילו אם שניהם מצויים בדיוק באותה טמפרטורה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כלי שלישי האם כלי שלישי מבשל? כיצד ניתן להכין תה בשבת? האם עלי תה נחשבים ל'קלי בישול', המתבשלים אפילו בכלי שלישי, או שמא הם נחשבים לתבלין, שאינו מתבשל אפילו בכלי שני?

עמודים