הלכות שבת אקטואליות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כלי שני אינו מבשל? המשנה קובעת כי כלי שני אינו מבשל, אך מציינת כמה יוצאי דופן - 'קלי בישול' - המתבשלים אף בכלי שני. מהם קלי הבישול האלו? האם מותר להכניס לימון לכוס תה חם, או לערב חלב קר בכוס קפה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מהי 'סכנה'? איזו סכנה נחשבת לספק פיקוח נפש שמתיר לחלל בגללו את השבת? האם זו סכנה אובייקטיבית - הסכנה מוחשית וניתן לראותה כרגע, או שמא מדובר בסכנה סובייקטיבית - סכנת-חיים שהאדם חושש לה בימות החול?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מוקצה מחמת חסרון כיס מה `מוקצה מחמת חסרון כיס`? האם ספר תורה שנפסל הוא מוקצה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מיון סכו`ם בשבת האם איסור בורר בשבת חל רק על דברי מאכל, או גם על כלים, בגדים וספרים? מהי הגדרת ה'תערובת' שאסור לברור ממנה בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מכונות החליבה המודרניות לאחר המצאת מכונות החליבה, הומצאו דרכים חדשות לחליבה בשבת. מכונת החליבה שהותרה לשימוש בשבת ע`י ה`חזון איש` משלבת היתרים שונים: פעולה אוטומטית באמצעות שעון שבת, סחיטה לאיבוד וגרמא - פעולה עקיפה, ולא ישירה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מעבר מול מצלמת טלוויזיה במעגל סגור האם מותר לעבור מול מצלמה המצלמת את המתרחש מולה? מהם הגדרים של `דבר שאינו מתכוון`, `פסיק רישא` ו`מתעסק`? האם אדם שרואה את חבירו הולך מבלי-משים ליד מצלמה כזו צריך להזהיר אותו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מתקן לטיהור מים האם מותר להשתמש בשבת במתקן לטיהור מים, או שמא יש בכך איסור `בורר`? האם מותר לברור מאכל שאפשר לאוכלו גם בלי הברירה? האם מותר לסנן מים מתולעים המצויות בהם?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נטילת תרופות בשבת מהי גזירת שחיקת סממנים? האם מותר ליטול תרופות בשבת? האם מותר להתרפא בלי תרופות? מה דינו של חולה שאין בו סכנה? מה יעשה אדם שצריך ליטול תרופות במשך פרק זמן ארוך, ובתוכו כמה וכמה שבתות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סיר לבישול איטי האם מותר להשתמש בשבת בסיר לבישול איטי? האם הקדרה הפנימית, המכילה בתוכה את התבשיל, נחשבת לטמונה בתוך הסיר החיצוני, שבתוכו מותקנים גופי החימום? האם הטמנה שמטרתה בישול, ולא שמירת החום, נחשבת להטמנה או לשהייה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סכך שנפל סכך שנפל מהסוכה בשבת או ביו`ט - האם מותר להחזירו? שאלה זו מעוררת בעיות שונות: עשיית אוהל בשבת, מלאכת `בונה`, עשיית מחיצה מתרת, הוספה על אוהל עראי ומוקצה. האם מותר בשבת להחיל שמות ומעמדים הלכתיים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב סעודת פורים אל תוך השבת כיצד סועדים את סעודת הפורים כאשר פורים חל בערב שבת? מאימתי אסור לפתוח בסעודה ביום שישי? מתי יש לערוך קידוש כאשר ממשיכים סעודה אל תוך השבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פלטה שכבתה ונדלקה שוב פלטה כבתה בשל הפסקת חשמל, ואחר כך חזרה ונדלקה. האם מותר להשאיר עליה תבשיל שבינתיים התקרר? שאלה זו מתפרטת לשתי שאלות שונות: שאלה כללית של שימוש בחשמל המיוצר ע`י יהודים בשבת (בפרט כאשר אירעה תקלה ויהודים תיקנוה), ושאלה נוספת הקשורה להלכות החזרה ושהייה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פלטה של שבת כשם שהתורה אסרה בישול בשבת, כך גם אסרו חכמים, במקרים מסויימים, השהיה (`שהייה`) של מאכל על האש מלפני כניסת השבת, מחשש `שמא יחתה בגחלים`, אלא אם כן האש היא `גרופה וקטומה` ואי אפשר לחתות בגחליה. האם מותר להשהות מאכלים על פלטה חשמלית מלפני שבת? האם מותר להניח מאכלים על הפלטה בשבת עצמה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פתיחת בקבוקים בשבת האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת? מהו ההבדל בין בקבוקים הפקוקים בפקקי פלסטיק לבין בקבוקים הפקוקים בפקקי מתכת? האם הפתיחה הראשונה של הבקבוק `בונה` את הפקק?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פתיחת קופסאות שימורים בשבת האם מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים? לדעת רש`י, איסורי `בונה` ו`סותר` אינם חלים על כלים, אך תוס' סבורים שאיסורים אלו אינם חלים רק על מוסטקי (כלים גרועים). האם קופסת השימורים הסגורה נחשבת בכלל לכלי?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פתיחת קרטוני משקה בשבת האם מותר לפתוח בשבת קרטונים עם פקק לסגירה חוזרת? והאם מותר לפתוח בשבת שקיות חלב? שתי סוגיות רלוונטיות לשאלות אלו: ההיתר להפקיע חותלות של תמרים, וההיתר לשבור חבית כשאין עושים בה נקב יפה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קילוף פירות בשבת האם מותר לקלף פירות, ירקות וביצים בשבת, או שמא יש בכך איסור ברירה? להלכה, יש לחלק בין קליפות שאין רגילים לאוכלן (הנחשבות לפסולת) לבין קליפות שרגילים לאוכלן. קליפות מהסוג הראשון יש לקלף ביד (או בסכין) ולאלתר, ואילו קליפות מהסוג השני ניתן לקלף אפילו באמצעות מקלף.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ריסוק קרח בשבת הגמרא קובעת שאסור לרסק קרח בשבת. הראשונים נחלקו בטעמו של איסור זה: משום מוליד, משום דש או משום נולד. למחלוקת זו השלכות חשובות, ביניהן דינו של קרח שנמס מאליו וריסוק קרח לתוך נוזל.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב רפואות סגוליות וטבעיות האם מותר להשתמש בתרופות הומופטיות וטבעיות בשבת? האם מותר לכתוב קמיע לרפואה בשבת? האם מותר לכתוב קמיע כזה בחול, או שמא יש בו חשש של `דרכי האמורי`? האם מותר ליטול ויטמינים בשבת?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שימוש במוקצה בלי לטלטלו האם מותר להשתמש במוקצה בלי לטלטלו - לדוגמא, לשבת על סלע גדול המונח בצד הדרך? האם ישיבה על סלע נחשבת להנאה ישירה או עקיפה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שימוש במזלג חשמלי בשבת האם חימום מים במזלג או בכף חשמליים בשבת נחשב ל'בישול', והמחמם עובר על מלאכת 'מבשל'? בשאלה זו נחלקו גדולי האחרונים: הגרש`ז אוירבך פסק בפשטות שחימום כזה אינו בישול, שכן הוא אינו נעשה באמצעות אש, ואילו ה`חזון איש` כתב שגם חימום כזה נחשב בישול, שכן כשם שהתורה אסרה בישול בתולדות האש - כך היא אסרה גם בישול ב'עיבור של אש'.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שימוש בסבון אסלה האם מותר להוריד את המים בשירותים שיש בהם סבון אסלה? שאלה זו מעוררת שתי בעיות: ראשית - הולדת ריח במים, ושנית - איסור `צובע` בצביעת המים (אם הסבון הוא נוזלי וצבעוני). האם יש צביעה באוכלין? האם צביעת מי השירותים נחשבת ל`צביעה במשקין`?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב שערה בכוס תה כיצד אפשר להוציא בשבת שערה שנפלה לכוס תה, או זבוב שנפל למרק? האם המרק עם הזבוב נחשב בכלל ל'תערובת', שיש בה איסור `בורר`? האם יש ברירה בתערובת לחה (נוזלית)?

עמודים