SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב איתיאל גולד הציפייה לישועה הדעה המקובלת רואה ניגוד בין התפיסה הדתית, המאמינה בירידת הדורות, לבין התפיסה המודרנית, הטוענת שהעולם הולך ומתעלה. הראי`ה קוק נקט בשילוב בין שתי התפיסות האלו, הבא לידי ביטוי בדבריו על תורת האבולוציה, בראייתו את תקופת הגאולה ובדבריו על הציפייה לישועה.
שיעורי טקסט הרב איתיאל גולד חיי הנישואין מהו תפקידם של הנישואין? הראי`ה כותב שסוד האושר בחיי הנישואין הוא ההכרה בהרמוניה שבמציאות, על אף הראייה החיצונית המדגישה דווקא את המפריד והמחלק בין שני בני הזוג.
שיעורי טקסט הרב אודי סט ארץ ישראל ועם ישראל האם הקשר בין עם ישראל לארצו מבוסס רק על השורשים ההיסטוריים? הראי`ה מרחיב לתאר את הקשר הדו-סתרי שבין העם לארצו: ארץ ישראל מואסת בעמים אחרים היושבים בה, ועם ישראל אינו יכול לממש את הפוטנציאל הטבוע בו אלא בארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט בכל דרכיך דעהו כאשר אדם עסוק במצווה מסויימת - הקב`ה מתגלה אליו דווקא בה, ולכן עליו להתרכז בעשייתה. כך גם כאשר האדם עסוק בעניין חשוב כלשהו, הקב`ה מתגלה אליו בתוכו, ולכן עליו להתרכז בו ולעשותו בשלמות.
שיעורי טקסט הרב אודי סט דברי אנשי כנסת הגדולה המשנה באבות קובעת כי אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הראי`ה קוק מסביר ששלושת הדברים הללו מכוונים ליסוד אחד - לצורך להודות לקב`ה על מה שהשגנו, ולא להוריד את רמת השאיפות כאשר אין מצליחים להשיג הכל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט דמותו של נח מה הייתה רמתו הרוחנית של נח? מה מסמלת המחלוקת על צדיקותו?
שיעורי טקסט הרב אודי סט ההסתכלות הפנימית במקביל לסיבות החיצוניות הראשוניות, יש גם סיבות פנימיות ועמוקות יותר. הראי`ה קוק מסביר שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מבוסס על סיבות פנימיות כאלו, שהעיסוק בהן נעשה במסגרת תורת הסוד, ואינו מתמצה בסיבות הריאליות החיצוניות.
שיעורי טקסט הרב אודי סט היחס לחילוניים מקום חשוב בתפיסתו של הראי`ה תופסת שאלת היחס לחילוניים. נשמות החילונים הן נשמות גדולות, המבקשות תשובות גדולות לשאלות. התנגדותם לדת נובעת מהתנגדותם למחזיקי הדת, הנותנים תשובות קטנות לשאלותיהם. הראי`ה מסביר שלחילוניים מקום חשוב - בראייה היסטוריוסופית נרחבת - בדרך לגאולה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט היחס למדינת ישראל מהו היחס הראוי למדינת ישראל? האם הציונות יכולה הייתה להביא לראשית צמיחת גאולתנו, למרות שהיא תנועה חילונית בעיקרה?
שיעורי טקסט הרב אודי סט הלימוד לעומת ההתבוננות בבריאה למה אומרת המשנה באבות כי מי שמפסיק ממשנתו ואומר כמה יפה הטבע סביבו "מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו"? כיצד הסבירו אחרונים את המילה "מתחייב"? למה חושב הראי"ה שקדושת התורה חשובה יותר מקדושת האילן או הניר?
שיעורי טקסט הרב אודי סט הצימאון לקרבת אלוקים מדוע צמא האדם לקרבת אלוקים? כיצד ייתכן שישנם אנשים שאינם מעוניינים בקרבתו ית'? כיצד ניתן לחוש בצימאון לקרבת הקב`ה?
שיעורי טקסט הרב אודי סט הציפייה לבניין המקדש מדוע אנו מייחדים מקום כל-כך חשוב בתפילותנו לבניין המקדש? מהי חשיבותן של התקווה והציפייה לבניינו המחודש?
שיעורי טקסט הרב אודי סט הרמז והסוד ארבעה סוגי פרשנות אנו מכירים: פרד`ס - פשט, רמז, דרש וסוד. האם הרמז והסוד אכן מהווים פרשנות למקרא, או שמא הם מלבישים רעיונות עצמאיים על מילותיה של התורה?
שיעורי טקסט הרב אודי סט התגלות האלוקים בעולם כיצד יכול האדם להגיע לקרבת אלוקים? לדעת הראי`ה, הדרך לקרבת אלוקים עוברת דרך ההכרה שהקב`ה מתגלה בכל חפץ, ויהא גשמי ככל שיהא.
שיעורי טקסט הרב אודי סט התורה הממלכתית הכללית נוסף על היות התורה מחייבת כל פרט ופרט, יש לה משמעות כללית: תורה השייכת לכלל ישראל במקביל לתורה השייכת לכל פרט ופרט מהעם. התורה שואפת לקדש את המערכת הכללית של העם, ולא רק את חייו של כל אדם.
שיעורי טקסט הרב אודי סט התורה שבכתב מהי התורה שבכתב? האם יש פירוש אחד 'פשטי' ואובייקטיבי, שהוא דבר ה' הנקי והטהור? אם כל אדם מביא לתורה את המבט האישי שלו, ולימוד התורה אינו יכול להיות חסר-פניות - מהי החשיבות של פרשנות אישית זו?
שיעורי טקסט הרב אודי סט התשובה הכללית מעבר לתשובה הפרטית שעורך כל אחד, חידש הראי`ה שיש מקום גם לתשובה כללית, של המציאות למצבה האידיאלי.
שיעורי טקסט הרב אודי סט חגי תשרי בחגי תשרי, מודגש הפן האוניברסלי של האמונה הטבעית, המשותף לנו ולאומות העולם. אמנם, גם פן זה מושפע מהאמונה היהודית הייחודית, ולכן חודש תשרי מסתיים בחג לאומי יהודי - שמיני עצרת ושמחת תורה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט חידושי תורה כיצד יכול האדם לחדש דבר בתורה? הלוא האדם צריך שהתורה תשפיע על אישיותו, ולא להכניס מאישיותו לתוך התורה!
שיעורי טקסט הרב אודי סט חיים של תורה האם התורה היא אוסף מצוות ספציפיות, או שיש לה מסרים וערכים כלליים, מעבר למצוות ולאיסורים שבה? הראי`ה, בפירושו על הגמרא העוסקת באנשים הבונים בית כנסת ואינם באים לתוכו, נוקט עמדה חד-משמעית בשאלה זו.
שיעורי טקסט הרב אודי סט חשבון נפש מהי חשיבתו של חשבון הנפש בתהליך התשובה? מדוע חייב האדם לעשות את חשבון נפשו בעצמו, למרות ש`אין אדם רואה נגעי עצמו`?
שיעורי טקסט הרב אודי סט טבע האדם: טוב או רע? האם `יצר לב האדם רע מנעוריו`, או שמא `האלוקים עשה את האדם ישר`? הרב קוק קובע שהנשמה נבראה ישרה, ולכן טבעה הוא להתטהר ולהתקדש, אך כאשר היא מורכבת עם הגוף - נטייתו הטבעית של האדם היא לעשות רע.
שיעורי טקסט הרב אודי סט טומאה וטהרה מדוע דברים מסויימים הם טמאים ודברים אחרים הם טהורים? הראי`ה קוק מציע שהקריטריון לקביעת טהרתו של עצם הוא קרבתו לחיים האנושיים וקרבתו לקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט יוסף הצדיק - מאחד הניגודים גם כשהיוונים הצליחו לטמא את כל בית המקדש, נותר פך קטן של שמן טהור. גם יהודי שהתרחק לחלוטין מאביו שבשמיים - יכול לחדש את הקשר אתו, אם רק שמר על הרגשת שייכותו לעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט יצירת עם ישראל במצרים חג הפסח אינו רק חג היציאה ממצרים, אלא גם חג הפיכת עם ישראל לעם. ירידת בני ישראל למצרים הייתה חיונית כדי להפוך את היחידים לעם, וכדי להוכיח לעולם כולו כי האידיאה האלוקית יכולה לשכון אצל עם שלם, ולא רק אצל יחידים פרושים.
שיעורי טקסט הרב אודי סט ירושלים מהו ייחודה של קדושת ירושלים? מה בין 'ציון' לבין 'ירושלים'?
שיעורי טקסט הרב אודי סט ישראל והעמים מה צריך להיות היחס בין ישראל לעמים? האם יש להתרחק מהם, בחינת `עם לבדד ישכון`, ולהיזהר מהשפעות לא-רצויות, או שמא יש דווקא ליצור קשרים בינינו לבין האומות כדי להשפיע עליהם ולקדם את החזון האוניברסלי של אחרית הימים?
שיעורי טקסט הרב אודי סט לימוד אמונה והלכה במה יש להתמקד, בלימודי האמונה או בלימודי ההלכה? האם עדיף ללמוד את פרטי ההלכות כדי שלא לעשות עבירות, או שמא עדיף להתמקד בלימודים כלליים ועליונים יותר, כדי להטמיע ולהפנים את ערכי התורה והמצוות?
שיעורי טקסט הרב אודי סט לך כנוס את כל היהודים גם כאשר עם ישראל נראה מפוזר ומפורד, הוא נותר עם אחד. דווקא ע`י האויבים, מתגלה האחדותיות של העם כולו.
שיעורי טקסט הרב אודי סט מחלת החטא המקרא משווה בין החטא לבין מחלה, ובין התשובה לבין התרפאות מהמחלה. כמו בתהליך הרפואה, כדי לשוב בתשובה עלינו להבין מהם תוצאותיו של החטא: ריחוק בינינו לבין העולם ובינינו לבין הקב`ה.

עמודים