SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אודי סט מצוות בטלות לעתיד לבוא הגמרא קובעת ש`מצוות בטלות לעתיד לבוא`, ולכן מותר לעטוף את המת בתכריכים עשויים כלאיים. כיצד ייתכן הדבר? והלא אחד מעיקרי האמונה הוא ש`זאת התורה לא מוחלפת`? ייתכן שניתן לתרץ קושי זה לאור דברי הראי`ה על טבעיות המצוות לנשמה, ועל מפגש הנשמה עם העולם הזה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט משמעות הקרבנות מדוע ציוותה התורה להקריב קרבנות? הראי`ה כותב שבהקרבת הקרבן האדם מקריב את הנפש הבהמית שבו לקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט משמעות חג הפורים בחג הפורים, האדם מתוודע לאישיותו הפנימית, זו שמאחורי התחפושות של כל השנה, ומתוך כך מתקרב לקב`ה
שיעורי טקסט הרב אודי סט משמעות נס פך השמן גם כשהיוונים הצליחו לטמא את כל בית המקדש, נותר פך קטן של שמן טהור. גם יהודי שהתרחק לחלוטין מאביו שבשמיים - יכול לחדש את הקשר אתו, אם רק שמר על הרגשת שייכותו לעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט נבואה וחכמה הנבואה והחכמה - שתיהן נלחמו בעבודה הזרה של ימי הבית הראשון. מהו ההבדל ביניהן? האמנם `חכם עדיף מנביא`? אחרי הפסקת הנבואה, לימוד התורה אמור לשלב את יתרונות הנבואה עם יתרונות החכמה, מעין נבואתו של משה רבנו.
שיעורי טקסט הרב אודי סט נבואת משה מהי הייחודיות של נבואת משה? הראי`ה מסביר שלמשה הייתה היכולת הייחודית לשלב בין החיים הרוחניים לבין חיי המעשה. לכן דווקא הוא היה זה שנבחר להוריד את התורה מהשמיים ולתיתה לעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט נעשה ונשמע הראי`ה קוק מסביר שהקדמת `נעשה` ל`נשמע` ע`י בני ישראל במעמד הר סיני פירושה הידמות למלאכים, שאינם זקוקים להוראה חיצונית כדי לקיים את רצונו של הקב`ה. בכל שנה בחג השבועות, ההתחברות לתורה מאפשרת לנו לשוב לדרגה זו.
שיעורי טקסט הרב אודי סט סייג לתורה מדוע קבעו חז`ל סייגים לתורה? מדוע לא התירו לנו לעשות את כל הדברים המותרים לנו מדאורייתא? האם ראוי שאנו נוסיף סייגים על הסייגים שקבעו חז`ל?
שיעורי טקסט הרב אודי סט ספר הזוהר הייתכן שספר הזוהר אינו מאמין באחדותו של הקב`ה? האם ספר זה נכתב כולו ע`י ר' שמעון בר יוחאי, או שמא יש בו הוספות מדורות ומתקופות שונים?
שיעורי טקסט הרב אודי סט עבד ובן חורין מיהו עבד ומיהו בן חורין? הראי`ה קוק כותב שבן-חורין הוא אדם הנאמן לעצמו ולאמונתו, ולא לאמונתם ולדעותיהם של אחרים. מדבריו נוכל להבין את פשר דברי המשנה - `אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה`.
שיעורי טקסט הרב אודי סט עקידת יצחק כיצד הרגיש אברהם בערב שלפני העקידה? האם התייסר, או הקריב את בנו בשמחה? מהו המסר שניתן ללמוד מעקדת יצחק?
שיעורי טקסט הרב אודי סט ערך האחדות והשלום יש השואפים לאחדות מסיבות דתיות-מוסריות, ויש השואפים לאחדות מסיבות תועלתניות. מהו ההבדל בין שני סוגי אנשים אלו? מדוע `כל הנותן שלום לחבירו קודם התפילה - כאילו עשאו במה`?
שיעורי טקסט הרב אודי סט פעולת התפילה מדוע הקב`ה שומע לתפילתינו? האם הוא 'משנה את דעתו' בעקבות התפילה? הרש`ר הירש הציע שהתפילה היא למעשה משפט של האדם את עצמו, ואילו הראי`ה קוק כתב שמהות התפילה היא עילוי הרצון. האדם מצייר בתפילתו עולם מושלם, וכך מעלה ומשפר את רצונו.
שיעורי טקסט הרב אודי סט פרה אדומה כיצד מטהרת הפרה האדומה את טומאת המת? הראי`ה מסביר שבפרה האדומה יש כוח לכפר על החטאים הקדמונים: על חטא האדם שאכל מעץ הדעת, ועל חטא הארץ שהצמיחה עצים שטעמם וטעם פריים שונה.
שיעורי טקסט הרב אודי סט רבי עקיבא כוחו של רבי עקיבא הוא בהצלחתו לראות את המציאות האמונית העתידית כמציאות ממשית.
שיעורי טקסט הרב אודי סט שאילת הכלים מהמצרים מדוע ביקש הקב`ה מישראל לשאול כלים מהמצרים לפני יציאתם ממצרים? הראי`ה קוק מסביר ששאילת הכלים היא חלק מהותי מתהליך ההשתחררות מעבדות לחירות, שמטרתו הוצאת המנטליות העבדותית מבני ישראל.
שיעורי טקסט הרב אודי סט תורה ותפילה מהו היחס בין לימוד התורה לבין התפילה? הגמרא כותבת כי חסידים הראשונים, מתוך תפילתם - תורתם היתה משתמרת ומתברכת, התורה היא חיי עולם והתפילה היא חיי שעה, וכי כי אדם שאינו לומד תורה - גם תפילתו תועבה. התורה היא לימוד ערכים בצורה שכלית, ואילו תפקיד התפילה הוא להפנים את הערכים לתוך אישיותו של האדם.
שיעורי טקסט הרב אודי סט תפילת קבע ותפילת תחנונים כיצד יכול האדם לעשות תפילתו תחנונים כאשר חז`ל קבעו נוסח קבוע וזמנים קבועים לתפילתו?
שיעורי טקסט הרב אודי סט תפקיד עם ישראל בגלות הרב קוק בפירושו על המשנה הראשונה של מסכת ברכות, מבאר את הקשר שבין אכילת הכוהנים בתרומה לבין קריאת שמע של ערבית. לדבריו, למרות שתפקיד עם ישראל הוא להפיץ את התורה והאמונה בקרב הגויים, ישנן תקופות שבהן עליו דווקא להתכנס אל תוך עצמו, ולהשקיע בחיזוק עצמי כדי שיוכל אחר כך להפיץ את האמונה בצורה טובה יותר.
שיעורי טקסט הרב אודי סט תשובה לאומית חשבון נפש לאומי בעקבות ההתנתקות: יש למצוא נקודות מפגש רוחניות אמוניות כדי לבסס עליהם אתצאחדותה של האומה
שיעורי טקסט הרב אודי סט תשובה לתשובה כיצד עלינו לתפוס את מושג התשובה? לדברי הראי`ה, כדי שתשובתנו תישא פרי, עלינו לסגל לעצמנו תפיסה רחבה יותר של מושג התשובה.

עמודים