SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
עיון בתפילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן `אשרי יושבי ביתך` מדוע תיקנו חז"ל לומר "אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ביום? הגמרא מסבירה שיש במזמור זה שתי מעלות: הוא מסודר לפי האל"ף-בי"ת, ויש בו את הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". שתי המעלות הללו מייצגות שילוב בין עבודת ה' בשלמות לבין הביטחון בה', ולכן נבחר דווקא מזמור זה להיאמר פעמים רבות כל כך.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן `רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע` הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן אשרי יושבי ביתך מהו הקשר בין סדר האלף בית לבין חיי העולם הבא? מה המשמעות של סידור המזמור על פי סדר זה?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן ברכות התורה אופיין של ברכות התורה אינו זהה לאופיין של ברכות המצוות הרגילות. מטרת ברכת המצווה היא שהאדם לא יעשה את המצווה בלי תשומת לב; אך מטרת ברכות התורה היא להצהיר כי התורה וקיום המצוות הן שורש חייו של האדם. לכן, נוהג בה דין מיוחד: ניתן לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת `אהבת עולם`, בתנאי שהמברך לומד מעט מייד אחרי תפילתו. אם הוא אינו עושה זאת - הרי הוא מעיד על עצמו שאינו רוצה באמת שהקב`ה יאיר את עיניו בתורתו.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הדיבור בתפילה מדוע קריאת-שמע צריכה להיעשות בקול רם, ואילו התפילה צריכה להיעשות בלחש? מהו ההבדל העקרוני בין תפילת העמידה לבין קריאת-שמע?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הזכרת יציאת מצרים בתפילת ערבית מהמשנה הידועה הנאמרת בליל הסדר עולה שלדעת חכמים - אין מזכירים את יציאת מצרים בתפילת ערבית. אמנם, עיון בסוגיית הגמרא מגלה שלדעת כולם יש חובה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה, והמחלוקת היא רק בשאלה האם יזכירו את יציאת מצרים גם לעתיד לבוא.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הכוונה בתפילה מהי ה`כוונה` שאנו נדרשים לה בתפילה? האם פירושה של כוונה זו הוא רק לכוונת המילים, או לכוונה עמוקה יותר?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הכון לקראת אלוקיך ישראל רבים נוהגים לחגור חגורה על מותניהם טרם התפילה. בגמרא מובאים שני טעמים למנהג זה: חציצה בין הלב לערווה, והכנה לתפילה. מדוע רבים מאיתנו אינם נוהגים כך כיום? כיצד אפשר לקיים `הכון לקראת אלוקיך ישראל` בימינו?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הלל שלם ו'חצי הלל' ברוב החגים והמועדים אנו אומרים הלל שלם, אך בראשי חודשים וברוב ימי הפסח אנו אומרים הלל בדילוגים - 'חצי הלל'. מדוע אנו מדלגים על חלק מהפסוקים? ייתכן שההבחנה בין החלקים השונים של ההלל מבטאת הבחנה בין הודאה על הישועה, שיש לה מקום אף בפסח, לבין בקשת נקמה, שאין לה מקום כאשר מעשי ידיו של ה' טובעים בים.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן הפחד מהיהודים מדוע חששו היוונים מהיהודים? מדוע עד היום, כל העולם פוחד דווקא מאיתנו?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן השתיקה לנוכח השואה השתיקה היא התגובה האנושית לנוכח מגוון של מצבים: אבל עמוק, פליאה ללא תשובה ועמידה מול האינסוף. מכל הסיבות האלו, השתיקה היא התשובה היחידה האפשרית לנוכח השואה.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן התפילה - בקשת צרכים או עמידה לפני ה'? מה היה אופי תפילתם של האבות? ניתן לזהות בתפילות האבות שלושה אלמנטים מרכזיים: בני, חיי ומזוני. בתפילות אלו נמצא את המודל הבסיסי של תפילה על הצרכים.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן התפילה במניין לעיתים, מרגיש האדם שדווקא אם יפרוש לחורבה בודדה ויתייחד עם קונו - יוכל להתכוון בתפילה יותר, ואולי אפילו להרגיש יותר את צערה של האומה. למעשה, התפילה במניין עדיפה באופן קטגורי על תפילה ביחיד, כפי שפסק אליהו הנביא לר' יוסי במעשה המובא בגמרא בברכות.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן זכותה של הארץ מהי חשיבותה של ארץ ישראל? מהם יתרונותיה על הארצות האחרות? האם זכות הארץ והיושבים בה עומדת גם ליהודים היושבים בארצות אחרות?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן זמן קריאת שמע המשנה הראשונה במסכת ברכות תולה את זמן קריאת שמע בזמן שבו הכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הגמרא מביאה ברייתא, התולה את אותו זמן בזמן שבו העני נכנס לאכול את סעודתו. מהו הקשר בין זמן קריאת שמע לבין זמני הסעודות?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן חג השבועות ומצוַת הביכורים מה טיבה של מצוַת הבאת הביכורים? האם היא תודה לקב`ה על הפירות או על הארץ?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן חודש, חידוש והתחדשות חודש ניסן - כולו התחדשות. בחודש זה אירעו אירועים היסטוריים משמעותיים רבים: יציאת מצרים, בניית המשכן והכניסה לארץ. לא לחינם חל חודש זה דווקא בתקופת האביב. אולם ההתחדשות אינה התחדשות יש מאין, אלא בבחינת `חדש ימינו כקדם`: התחדשות על בסיס העבר. בניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן חנוכה וי' בטבת - סמיכת גאולה לתפילה מה פשר סעודת ההודיה הנערכת בתודה על דבר טוב? כיצד היא מחליפה את קרבן התודה שהיה מוקרב לקב`ה, בזמן שאין בה שום סממן של נתינה לה'?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן ט`ו באב ויום הכיפורים מהו הקשר בין יום הכיפורים לט`ו באב? במה איחדו ימים אלו את עמ`י?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן כיוון הלב לירושלים הברייתא במסכת ברכות כותבת שחייב האדם לכוון את לבו לירושלים. מדוע נקטה הברייתא בלשון `כיוון הלב`? האם המתפלל אינו חייב לכוון את לבו לה'? מסתבר, שכשם שלדעת ה`כלי יקר` משמעותה של מצוַת הראייה בשלוש הרגלים היא היותה מפתח ליראת שמיים כללית - כך גם כיוון הלב לארץ ישראל פירושו כיוון הלב לקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן כיצד קוראים קריאת שמע? המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה מדוע אומרת הגמרא שהמתאבל על ירושלים "רואה בשמחתה", ולא בלשון עתיד - 'יראה בשמחתה'? מדוע אנו ממשיכים להתאבל על ירושלים אחרי זמן כה רב, למרות שגזירה נגזרה על המת שישתכח מן הלב?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן כל עצמותי תאמרנה - ההתנדנדות בתפילה המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן למשמעותה של התפילה האם התפילה היא מעשה 'פרטי' של האדם? הבעש`ט ו`נפש החיים` נחלקו באופן פעולתה המדוייק של התפילה, אך שניהם מסכימים שהיא תורמת לכל העולם: הבעש`ט כותב שהתפילה מעלה את העולם לעולמות גבוהים, ואילו ר' חיים מוואלוז'ין כתב שהתפילה מורידה שפע מהאלוקות לעולם הגשמי.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן לשם ייחוד לאמירת `לשם ייחוד` יש מטרה כפולה: לייחד את שם הקב`ה ע`פ הקבלה, ולהוסיף לאדם כוונה בתפילתו. למעשה, נראה שהוספת `לשם ייחוד` כדי להוסיף כוונה אינה הפתרון הרצוי: במקום שהאדם יוסיף קטעים כדי להוסיף כוונה, עדיף לו להשקיע מאמץ בתוספת כוונה בתפילתו.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן מדוע נשים אינן מתפללות במניין? כידוע, נשים אינן חייבות להתפלל במניין ואף אינן יכולות להצטרף למניין חסר של גברים. מה ההבדל בין אופי תפילת הנשים לבין אופי תפילת הגברים?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה מה יכולים אנו ללמוד מתיאור קבלת עול מלכות שמיים של המלאכים שבברכת `אהבה רבה`? כיצד יכולים המלאכים לקבל עול מלכות שמיים כולם כאחד באהבה?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן מקורה של התפילה הגמרא בברכות מביאה מחלוקת, האם תפילות כנגד תמידים תקנום או שאבות האומה תיקנו אותן. שורש המחלוקת נעוץ בהבנת אופי התפילה: האם היא בקשת רחמים, או מטרתה היא הקשר עם הקב`ה.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן משמעותה הכפולה של התפילה נוסף על משמעותה הפשוטה של התפילה - בקשת הצרכים מהקב`ה, יש לה ערך רב וחשוב בשל עצם הקשר הנוצר בין האדם לבין ריבונו של עולם.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן סעודת הודיה מה פשר סעודת ההודיה הנערכת בתודה על דבר טוב? כיצד היא מחליפה את קרבן התודה שהיה מוקרב לקב`ה, בזמן שאין בה שום סממן של נתינה לה'?

עמודים