SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
עיון בתפילה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן על כל טיפה וטיפה כשם שתיקנו חז`ל תעניות ותפילות במקרה של עצירת גשמים, כך הם תיקנו גם תפילות הודאה מיוחדות לשנים של שפע גשמים. השנה, כאשר זכינו לרוב גשמים, מן הראוי שנכיר תפילות אלו.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן קדושתו של בית הכנסת מהו מקור קדושת בית הכנסת? האם יש לו חשיבות מעבר להיותו מקום התפילה לרבים?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן קידוש לבנה ברכת הלבנה, המכונה בפינו `קידוש לבנה`, אינה מוזכרת במשנה ובתקורות התנאיים, ונוסחה לא נקבע אפילו בתקופת הגמרא. מהי חשיבותה של ברכה זו? מתי היא ניתקנה, ומדוע מכנים אותה בשם `קידוש לבנה`?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן קריאת הלל מהו ההבדל בין ההלל שאנו אומרים בימים טובים ובראשי חודשים לבין התפילות היומיומיות? מדוע קובעת הגמרא שהאומר הלל בכל יום נחשב למחרף ומגדף?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן שיעור שני פתחים הגמרא בברכות קובעת שצריך האדם להיכנס לבית הכנסת `שיעור שני פתחים`. מהו טעמה של הלכה זו?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן תפילת האבות מה היה אופי תפילתם של האבות? ניתן לזהות בתפילות האבות שלושה אלמנטים מרכזיים: בני, חיי ומזוני. בתפילות אלו נמצא את המודל הבסיסי של תפילה על הצרכים.
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן תפילת קבע ותפילת תחנונים המשנה בברכות קובעת ש`העושה תפילתו קבע - אין תפילתו תחנונים`. מהי `תפילת קבע`?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן תפילתו של יעקב אבינו לשלושה דברים התכונן יעקב: לדורון, לתפילה ולמלחמה. מדוע לא הסתפק יעקב בתפילה, או - לחילופין - בהכנות הגשמיות? האם ההשתדלות היא חיונית, או שמא עלינו לנהוג כדברי הפסוק - `ה' ילחם לכם ואת תחרישון`?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן תפקידו של שליח הציבור מה תפקידו של שליח הציבור (הש`ץ)? האם יש לו תפקיד בימינו, או שמא חזרת הש`ץ היא שריד לתקנה שבטל טעמה?
שיעורי טקסט הרב אוהד זימרן ט' באב וט`ו באב אלמלא חטאו ישראל והאמינו לדברי המרגלים, היה תשעה באב הופך ליום של חג על הבטחת הארץ. לאחר שחטאו ישראל, נזרעו הזרעים לחורבן הבית באותו יום עצמו, וט"ו באב החליף את ט' באב כיום חג על הארץ.

עמודים