עיון מחשבתי בתנ`ך
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן `עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו` (ישעיהו מ`ג) כיצד יכול עם ישראל להעיד על מלכותו של הקב"ה על כל העולם? מה תפקידו של עם ישראל בעולם? ישעיהו קובע כי ההשגחה הפרטית המיוחדת על עם ישראל, והנהגתו של העם במהלך ההיסטוריה - אלו הן ההוכחות לכך שהקב"ה הוא בורא העולם ומנהיגו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן אופיו של ספר משלי (משלי ל') נחלקו הפרשנים כיצד לבאר כמה פסוקים המופיעים בספר משלי, המתארים ארבע חיות קטנות ומחוכמות. דומה שמחלוקת הפרשנים משקפת מחלוקת כללית יותר, אודות אופיו של ספר משלי.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן אותות גדעון מדוע דווקא גדעון מרבה להשתמש בניסים ובאותות? ייתכן שיש בכך כדי ללמד על מצבו הרוחני הירוד של אותו דור, שנזקק לאותות כדי להאמין בקב`ה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן איוב והאמונה לנוכח השואה הרב סולובייצ'יק מסיק מספר איוב כי אי אפשר לשאול על הקב`ה את שאלת ה'למה'. הרב אליעזר ברקוביץ' מסיק מאותה דמות עצמה כי יש לשאול דווקא שאלה זו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בבורחו מפני אבשלום בנו לאורך שנות מלכותו של דוד, הוא נתקל בהתנגדויות ובמרידות מבית ומחוץ. בכל המקרים, התנהגותו של דוד כלפי אויבים מבית היא פסיבית, והוא אינו נוהג כלפיהם כפי שהוא נוהג כלפי אויבים חיצוניים. ייתכן שניתן ללמוד מכך על תפיסת המלוכה של דוד - המלוכה ניתנת למלך מאת ה', ואין הוא זכאי לה מתוקף אישיותו או מעמדו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בימים ההם אין מלך בישראל (שופטים א'-ב') שני תיאורים חורזים כבריח את ספר שופטים: הורשת הארץ בתחילתו, וחסרון המלך בסופו. תיאור הורשת הארץ מאופיין בכך שכל שבט כבש את נחלתו לבדו, ובכך שהשבטים הותירו חלקים גדולים מנחלתם לא-כבושים. מהו הקשר בין שתי העובדות הללו? מדוע המלאך, המוכיח את העם בבוכים על מעשיהם, מזכיר את יציאת מצרים?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בין ארץ למדינה - מעמדו של ספר שופטים ספר שופטים מחבר בין ספר יהושע לבין ספרי המלוכה. ייתכן שתפקידו הוא להדגיש שאין די בירושת הארץ ובישיבה בה, והמלאכה אינה מושלמת בלי הקמת מדינה ושלטון לאומיים.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בין ה' לאלילים, בין ישראל לעמים (ישעיהו מ`א) בפרק שבו מבואר כי הקב"ה הוא בורא ההיסטוריה, ואינו חלק ממנה, מוזכרת גם בחירת עם ישראל. האם גם עם ישראל עומד ל"משפט העמים"? מדוע מקשר הנביא בין על-זמניותו של הקב"ה לבין ההבדל שבין ישראל לעמים?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בין צדיק לרשע (תהילים א') המזמור הראשון בספר תהילים מתאר את ההבדל בין הצדיק לרשע על ציר הזמן: הרשע חי את ההווה, ואילו הצדיק פועל בזמן מתמשך, ופעולותיו מכוונות כלפי הנצח.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ברית הארץ האם הקב`ה הבטיח לנו את הארץ בלי קשר למעשינו, או שמא הוא כרת עמנו ברית, לתת לנו את הארץ במידה ונעשה את מצוותיו?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בשורת שמשון ובשורת יצחק (שופטים י`ג) שני אנשים התבשרו ע"י מלאך שייוולד להם בן: אברהם אבי יצחק ומנוח אבי שמשון. מה בין שתי ההתגלויות ובין שתי הבשורות? מדוע מנוח ואשתו הפכו לנזירים אחרי שהתבשרו על הולדת שמשון?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן בת יפתח - האמנם חזרה על עקידת יצחק? (שופטים י`א) מדוע נדר יפתח להקריב את היוצא מבתו לעולה לה'? מדוע לא נענה לו ה' כהוגן, וזימן לו דווקא את בתו? ייתכן שיפתח - כנציג מובהק של דור השופטים - מתייחס למלחמה כאל עסק פרטי ואישי שלו, ואינו מודע להיותה של המלחמה כלל-ישראלית ולאומית.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן גלות שומרון (מלכים ב' י`ז) מאה ושלושים שנה לפני גלות יהודה, הגלה מלך אשור את ממלכת ישראל מעל אדמתה. מה היה טעמה של גלות זו? מיהם 'גרי אריות', ומה רומז הקב"ה בכך שהוא כופה על גויים היושבים בארץ לקיים את מצוות התורה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן המלחמה בעמלק מדוע מלחמת עמלק מתרחשת רק לאחר הכניסה לארץ? מדוע לא נחלו ישראל ניצחון סופי ומוחלט על עמלק במדבר?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן הנבואה והמוסר מהו היחס שבין הנביא לבין המלך בתקופת התנ`ך? מדוע כמעט שאיננו מוצאים בנבואות תוכחות ישירות על אי-שמירת תורה ומצוות? האם התנ`ך מכיר בתביעות מוסריות, מעבר לתביעות הנובעות מהחוק ומהמשפט?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן העלאת הארון לירושלים - בית שאול ובית דוד (שמואל ב' ו') רעידות אדמה רבות מוזכרות בנביאים: במלחמת גוג ומגוג, כאשר ה' יורד כביכול לארץ, ובימי עוזיהו המלך. פרט לפרשיות אלו, ייתכן שגם פרשת סדום ועמורה ועונשו של קורח קשורים לרעש אדמה כלשהו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן השולחן ולחם הפנים מהי משמעותם של השולחן ושל לחם הפנים המונח עליו? השולחן מסמל את הכרת האדם בשלטון הקב`ה על מחייתו, וכן את השפע שמעניק הקב`ה לאדם. כדי להדגיש את העובדה שהקב`ה אינו זקוק לשולחן, אין אנו מקריבים את הקרבנות המונחים עליו, אלא הם נאכלים לכוהנים.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ודרכתי על במותי ארץ רעידות אדמה רבות מוזכרות בנביאים: במלחמת גוג ומגוג, כאשר ה' יורד כביכול לארץ, ובימי עוזיהו המלך. פרט לפרשיות אלו, ייתכן שגם פרשת סדום ועמורה ועונשו של קורח קשורים לרעש אדמה כלשהו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו ב') נבואתו הראשונה של ירמיהו, בראשית פרק ב', היא נבואת נחמה הפותחת פרק של נבואת פורענות. מהו אופייה של נבואה זו? האם זוהי נבואת-המשך להקדשת ירמיהו, אולי פתיחה כללית לספר, ושמא פתיחה לנבואת הפורענות?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן חג לאילנות? (תהילים כ`ט) מזמור כ`ט בתהילים - `הבו לה' בני אלים, הבו לה' כבוד ועוז` - מתאר את שליטתו המוחלטת של הקב`ה על הטבע. הטבע הוא נברא ומוגבל, ואילו הקב`ה היה, הווה ויהיה, אין לו ראשית או אחרית וכוחו אינו מוגבל כלל. ייתכן שהבנה זו צריכה להאיר באור חדש גם את ט`ו בשבת - ראש השנה לאילנות.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן חודש האביב מדוע מכונה חודש ניסן בכינוי `חודש האביב`? מהו `אביב`?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן יאשיהו המלך בימיו של יאשיהו המלך התרחשו כמה אירועים חשובים: הציווי על בדק הבית, מציאת ספר הברית, פעולות נגד העבודה הזרה, עשיית הפסח והריגתו ע`י פרעה נכה. מה הקשר בין אירועים אלו?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן יום העצמאות (ישעיהו י') הפרק "עוד היום בנֹב לעמוד", הנקרא בהפטרת יום העצמאות, מכיל כמה מאפיינים החשובה לדורנו: קימת דור חדש על המסורת הקיימת, מרכזיות הצדק והמשפט וחשיבות ההודאה לקב"ה.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן יוצר אור (ישעיהו מ`ה) מדוע הנביא מתאר את הקב`ה כ`יוצר אור` בהווה, ולא כמי שיצר את האור בעבר? ייתכן שהנביא מדגיש כי הקב`ה מחיה את העולם בכל רגע ורגע, וייתכן גם שכוונתו שהקב`ה מצוי בתוך העולם ומאפשר יצירה בתוכו.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן יזרעאל ורוחמה (הושע א') כסמל לכך שהקב`ה מבקש להעניש את ישראל, הוא מצווה על הנביא הושע לקחת לו אישה זונה, ולקרוא לבנים שייוולדו לו ממנה `יזרעאל` ו`רוחמה`. מה פשר שמות אלו?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ימי מגילת אסתר מתי התרחשה מגילת אסתר? מי היה המלך אחשוורוש? מהי `גלות יכניה` שבה הוגלה מרדכי?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן ירושלים - המקום אשר יבחר ה' מה פשר שמה של ירושלים? היכן היא מוזכרת לראשונה בתנ"ך? כיצד בנו אותה דוד ושלמה?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן כרם נבות (מלכים א' כ`א) מדוע העניש ה' בצורה כה חריפה את אחאב לאחר מעשה כרם נבות? הלא את המזימה ואת הרצח ביצעה איזבל אשתו, ולא אחאב?
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן לנתוש ולנתוץ - לבנות ולנטוע הנביא ישעיהו מדמה את עם ישראל לעקרה שלא ילדה. כדי להבין דימוי זה, עלינו לבחון את דמותן של העקרות במקרא, ובעיקר את דמותה של חנה אם שמואל.
שיעורי טקסט הרב עדיאל זימרן מגילת הסתם שום דבר במגילת אסתר אינו נעשה מתוך אידיאולוגיה ומחשבה מראש. הכל נעשה 'סתם'. לכן, חגיגת ההצלה מהסכנה - חג הפורים - הוא חגה של הנורמליות ושמחת החיים הפשוטה.

עמודים