SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
דברי תורה שונים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט אי זהו מורא ואי זהו כבוד?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט במוצאי מנוחה הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט ברכת האילנות מתי מברכים את ברכת האילנות? מדוע אין מברכים על אילן שהוציא פירות? מהו היחס בין ברכת האילנות לבין ברכת שהחיינו?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט גאולה מפי מצורע (מלכים ב' ו'-ז') המקרא מתאר גאולה שנתגלתה לבני ישראל בבשורת מצורע. מה מסמלת עובדה זו? האם אנו מעוניינים בגאולה שתבוא מפי מצורע, או שמא אנו ממתינים לגאולה שלמה ומלאה?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט הודאה לה' ביום העצמאות ביום העצמאות אומרים את מזמור ק`ז בתהילים. למה מתאים מזמור זה ליום העצמאות? מה למדים ממזמור זה על קרבן התודה? מה למדים ממנו על ההודאה לקב`ה באופן כללי?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט הזכרת הגשמים ושאלתם מאימתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים, ומאימתי מתחילים לשאול גשמים בתפילת העמידה? האם יש הבחנה לעניין זה בין ארץ ישראל לבין חוץ-לארץ, ובין הזמן שבית המקדש היה קיים לבין תקופתנו?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט הלל בפורים מדוע אין אומרים הלל בפורים? הגמרא נותנת שלוש תשובות לשאלה זו. דומה, שהיסוד העומד בבסיס כל התשובות הוא אחד: אין אומרים הלל על ניסים נסתרים, אלא רק על ניסים גלויים.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט ואני קרבת אלוקים לי טוב הסליחה `יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה` נכתבה ע`פ מזמור קל`ט שבתהילים - `ה' חקרתני ותדע`. מזמור זה ספוג תחושה הדומה לתחושתו של איוב, של חוסר-אפשרות לברוח מה'. אולם בניגוד לאיוב, שתחושה זו גורמת לו להרגשת מחנק וחידלון חריפים, משורר התהילים והפייטן שואבים מכך תקווה: הקב`ה מלווה אותם בכל מקום שהם הולכים אליו. שתי המסקנות ההפוכות הללו מייצגות את הרגשותיו של יונה הנביא, שניסה לברוח מהקב`ה ולבסוף התפלל אליו ממעי הדג.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט לדוד ה' אורי וישעי מזמור כ`ז בתהילים - `לדוד ה' אורי וישעי` - מחולק לשני חלקים: חלק של ביטחון מוחלט בה', וחלק המפגין פחד ואימה. שני פנים אלו קיימים גם ברגשותינו לקראת הימים הנוראים: פחד מפני הדין מחד, וביטחון שמשפטנו יצא לטובה מאידך.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט לעולם יהא אדם... מה פשר התפילה `לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר`? האם זוהי ברכת השבח על קידוש השם, או בקשה לעתיד - שיתגלה שמו של הקב`ה על כל העולם?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט מי יעלה בהר ה' מה פירושו של המזמור הנאמר במוקד תפילת ערבית של הימים הנוראים: `לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה`? מה התשובה שנותן המזמור לשאלה `מי יעלה בהר ה'`? מה פשר הפסוק `זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה`? מה היחס העולה ממזמור זה בין עם ישראל לבין אומות העולם?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט נוסח התפילה ליום העצמאות לאילו קבוצות מתחלק הציבור הישראלי מבחינת התפילות ביום העצמאות? מהן ההוספות והשינויים המופיעים בנוסח התפילה ביום העצמאות אצל רוב הציבור הציוני דתי, ומהן ההוספות אצל חברי הקיבוץ הדתי?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט סוכות - הורדת חידושים לארץ התורה קדמה לעולם, אך כל פן ופן בהבנתה - יש לו את הזמן הראוי לו להתגלות.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת וזאת הברכה - על מות משה ומותם של בני ישראל לפני מותו, עומד משה בפני הברירה העומדת בפני מנהיגים רבים: האם ימות בלי להיכנס לארץ, או שמא ייכנס לארץ אך לבדו. הכרעתו של משה היא ברורה: `ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תינזק ציפורנו של אחד מהם`.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת וילך - מאה מיתות ולא קנאה אחת מה אנו יכולים ללמוד מהמדרש המתאר איך קינא משה בנבואה שניתנה ליהושע בלבד? האם ייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? מה אנו יכולים ללמוד מכאן לימי התשובה?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת ויצא - כי בכל כוחי עבדתי את אביכן מעבודתו של יעקב אצל לבן לומדים דינים רבים שבין העובד למעביד: עד כמה צריך השומר להתאמץ בשמירתו, חובת העובד לעבוד בכל כוחו, ומסיפור זה אף ניתן ללמוד על איסור הלנת שכר. האם יכול שומר שכר לחזור בו באמצע תקופת שמירתו?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת מצורע - אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה מהי הבשורה הטמונה בפרשת נגעי הבתים? מדוע צרעת הבית נוהגת רק בארץ ישראל?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת קורח - כי כל העדה כולם קדושים מה היה חטאו של קורח? מה היה הפסול ברעיונותיו? מדוע המשנה מכנה את מחלוקתו בתואר "מחלוקת שאינה לשם שמיים"? אם אמנם חטאו היה כה גדול, מדוע התקדשו המחתות שבהם השתמש כדי לחלוק על משה, והפכו לציפוי למזבח?
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם מדוע מרחיבה התורה בתיאור מלאכת המשכן? מדוע מתמקדת התורה בתרומה שיש להרים לבניין המשכן, ומזכירה את ציווי הבנייה רק בדרך אגב? נראה, שהתורה מבקשת להדגיש את השניוּת שבמשכן: מקום להקרבת קרבנות מחד, ומקום השראת שכינה מאידך. בכך מודגשת השניוּת שבעבודת ה' בכלל: עבודה המתחילה מהקב`ה (התערותא דלעילא) במקביל לעבודה המתחילה מבני האדם (התערותא דלתתא).
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט צער השכינה וצערם של ישראל
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט שבת חול המועד סוכות - קידוש החול הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת.
שיעורי טקסט הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול למה תוקעים בשופר בכל חודש אלול? למה לא תוקעים בערב ראש השנה? איך יכול הטעם של "לבלבל השטן" לחייב תקיעה בחודש אלול, ולמנוע מאיתנו לתקוע בערב ראש השנה?