נושאים בהלכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן טעות בשאילת גשמים בארץ ישראל, הבעיה מתעוררת רק אם שכח "ותן טל ומטר", שכן אם שכח "משיב הרוח ומוריד הגשם" - ההלכה היא שאינו חוזר, כיון שאמר "מוריד הטל".
שיעורי טקסט הרב חיים נבון אפיקורוס בעל כורחו - עיון בדיני כופר בשוגג
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי דיני חנוכה במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של `בית` לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה?
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 2 - מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד
שיעורי טקסט הרב שמואל דוד שליח ציבור שטעה בתפילת הלחש ולא שאל גשמים שליח ציבור שטעה בימות הגשמים ולא שאל גשמים, רוצה לומר: לא אמר "ותן טל ומטר" (למנהג האשכנזים) או אמר "ברכנו" ולא אמר "ברך עלינו" (למנהג הספרדים).
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן אדם האוסר ואדם המתיר האם מותר לאדם להגיש לפני חבירו מאכל שלשיטתו הוא מותר אך לשיטת החבר הוא אסור? האם יש כאן איסור של `לפני עוור`? מהו אופיו וטעמו של `לפני עוור`? האם מותר לאדם המחמיר במאכל מסוים לתת אותו לפני החבר המתיר את אותו מאכל? האם מי שאינו סומך על היתר המכירה יכול לקנות פירות שביעית מבעל מכולת הסומך על היתר המכירה? האם יכול האוסר לסמוך על דבריו של המתיר שהוא החמיר כדברי האוסר? האם יש למתיר נאמנות לומר לאוסר שהוא החמיר כדבריו?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן צורת פרי נושא המשנה הוא ברכת הפרי בצורתו הטבעית. ברכתו אחרי שעבר תהליך של שינוי אינה נידונה. האמוראים התייחסו לשאלה זו בכמה מקומות, הן בבבלי והן בירושלמי.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין קיום שבתון ביום הכיפורים
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן מצוות תוכחה "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר 'תוכיח' מכל מקום... עד היכן תוכחה?
שיעורי טקסט הרב אשר וייס גדרי מצוות נר איש וביתו
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי נזקי שכנים האם יש הבדל בין נזק עקיף לבין נזק ישיר? האם אדם יכול למחול לשכנו על דברים מסויימים? מהי `חזקת תשמישין` ומה הקשר בינה לבין היזק ראייה? מהו מעמדו של החוק העירוני במסגרת ההלכה?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי דין חינוך במצוות מהי ההגדרה של מצוַת החינוך? על מי מוטלת מצווה זו? מהו `חינוך` בהקשר זה?
שיעורי טקסט הרב מיכאל רוזנצוייג שביתה בשבת וביום טוב
שיעורי טקסט הרב דניאל וולף ריבית בעידן המודרני מהי ריבית? מדוע נושא הריבית הוא בעייתי במיוחד במציאות המודרנית? השיעור עוסק בהיתר הנקרא 'היתר עסקה' ובבעיות העולות מהיתר זה. נוסף על כך, עוסק השיעור בפתרון נוסף לבעיית הריבית על ידי הגדרת התשלום הנוסף כקנס.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה בביה"כ
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי היחס בין קידוש החודש לקידוש השבת המכילתא על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) לומדת שיש לקדש את השבת על היין בערב ובבוקר.
שיעורי טקסט הרב משה אברמן האם מותר להתפלל בלועזית? אדם שאיננו מבין את שפת הקודש, האם הוא יכול להתפלל בלועזית? האם ניתן להתפלל בעברית למרות שהמתפלל אינו מבין שפה זו? באילו תחומים יש חשיבות להבנת הדברים, ובאילו תחומים המימד הפורמאלי הוא העיקרי, ועל כן חובה לאומרם דווקא בעברית?
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב נשים במצוות הציבור - בניית המשכן כמשל
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים שאלה: מה דינם של חיילים הנמצאים בשטח ושל מטיילים, בהדלקת נר חנוכה?
שיעורי טקסט יוסי אורנשטיין "נשמה יתרה" המושג "נשמה יתירה" נזכר פעמים רבות בהקשרים רוחניים-מיסטיים, ובמיוחד בזמן ההבדלה, שבו עוזבת היא את האדם. במאמר זה אנסה לשפוך מעט אור על המושג ועל הרעיון.
שיעורי טקסט הרב יהודה שביב איסור מחלוקת רבנו יונה מגירונדי ב"שערי תשובה" מונה בשער השלישי (אות נ"ח) אזהרות התלויות בלשון, ובתוכן: "ולא יהיה כקורח וכעדתו" - אמרו רבותינו ז"ל: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, שנאמר: "ולא יהיה כקורח וכעדתו".
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל בענין שיעורו של ליבון קל שדינו כהגעלה כידוע, ישנם מצבים בהם ההגעלה כרוכה בקשיים. השאלה מתעוררת גם ביחס למכסי הסירים אשר לרוב אין במקום כלי גדול שיוכל להכיל אותם
שיעורי טקסט אוריאל לוסטיג מצוות כתיבת ספר תורה למוני המצוות ע"פ פרשיות התורה זוהי המצווה התרי"ג. מקורה בתורה הוא בפרשת "וילך" (דברים ל"א, יט): "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד".
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון מצוות יישוב ארץ ישראל בימינו שתי סיבות קוטביות עשויות להקשות על הבא לסקור נושא כלשהו.
שיעורי טקסט שי ליכטנשטיין בענין ברכת הזמן בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה. שלו ושל אחרים אומר הטוב והמטיב" (ברכות נט:). דין זה הינו ידוע ומקובל. ברם, יש לעמוד בו על נקודות אחדות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק א') כל פרי הגדל על עץ צריך להיות בגודל מינימלי כדי שיתחייב במעשר, יהיה מותר באכילת שביעית או שיהיה ראוי לברכת "בורא פרי העץ". במאמר זה ננסה לברר, אם גדרי "פרי" זהים בתחומים השונים, או שמא בכל תחום הדבר תלוי בקריטריון אחר.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק ב') עתה נבוא לחיוב ברכות הנהנין.

עמודים