"תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרקי המצוות של ספר דברים (א) – פתיחה (א) בשיעור זה נסקור את מבנה פרקי המצוות של חומש דברים (פרקים ו'-כ"ו). אחר כך נתחיל בהשוואת ברית ערבות מואב עם ברית חורב, השוואה שנמשיך לפתח בשיעורים הבאים.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ברית סיני וברית מואב – מעמד הברית (ב) בשיעור זה נסביר את ברית מואב מצד המיקום שלה וההקשר שלה. נשווה בינה לבין ברית חורב ונחדד את ההבדל בין בני ישראל שאך זה יצאו ממצרים לעם ישראל שעומד לפני כניסה לארץ.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ברית סיני וברית מואב – תכני הברית (ג) בשיעור זה נדון ביחס בין הברית בערבות מואב לבין הברית בגלגל והמעמד שנעשה ע"י יהושע בשכם, על סיבות הפיצול ועל תוכן ומשמעות כל אחת. בנוסף ניגע במשמעות התאריך.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות הברית – הברכות והקללות (ד) בשיעורנו זה נתמקד במסכת הברכות והקללות של ברית ערבות מואב, נשווה אותה למקבילתה בברית סיני (הברכות והקללות של פרשת בחוקותיי), נעמוד על הדומה ועל השונה, וננסה לגבש מבט כללי על העקרונות השונים שבבסיס כל אחת מהבריתות, תוך התייחסות גם להצעת הברית ולטקס הברית, כפי שכבר נלמדו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות "ארור האיש" – למשמעות מעמד הארורים (ה) בשיעור זה נמשיך לסקור את עניין הקללות- חלוקת העם, תוכן הקללות ותפקידן, ודרך זה נראה הבדל נוסף בין הדור של ברית חורב לדור של ברית ערבות מואב.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ברית סיני וברית מואב – התשובה והבחירה – (ו) בשיעור זה נסקור את ההבדלים בין הפורענות בפרשת בחקתי לבין הפורענות בפרשת כי תבוא. נעמוד על ההבדלים בין הגאולה שמצוינת בסוף פרשת בחקתי לבין היעדרה של גאולה בסוף פרשת כי תבוא, ועיון בהמשך הברית בפרשת ניצבים. נסכם בביאור דרכי הגאולה השונות שמבוטאות בכל ברית.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ברית סיני וברית ערבות מואב – סיכום ומבט פילוסופי (ז) בשיעור זה ניתן מבט רחב יותר על שתי הבריתות דרך מספר מפרשים, ובכללם הרמב"ן, האברבנאל, המלבי"ם, והמהר"ל.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ברית מואב – פירוש והגות בדברי חז"ל (ח) בשיעור זה נלך למישור החז"לי בהשוואה בין ברית סיני לברית ערבות מואב, ונכנס למשמעויות נרחבות יותר בנוגע לתפקיד כל ברית וחלותן על כל יחיד ויחיד מישראל.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות דברים פרקים י"א-כ"ו – מבוא למערכת המצוות (ט) בשיעור זה נמשיך לראות את ההבדלים בין ספר דברים לספר ויקרא דרך מצוות בפרשות ראה, שופטים וכי תצא.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם" – (י) בשיעור זה נבחן את הפער בין ההבטחות והביטויים של נוכחות ה' בדור המדבר לבין הביטויים 'לשום שמו' ו'לשכן שמו' הנזכרים בספר דברים.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות "המקום אשר יבחר ה'" – בחירת המקום והסתרת המקום – (יא) בשיעור זה נעלה שלוש הצעות ומתוכם שלושה כיוונים למגמת הסתרת מקום המקדש קודם הכניסה לארץ. נרחיב את הדיון להופעת המושג 'מקום' בחומש בראשית; ולבסוף נעבור לפן המחשבתי, בו נסביר את הצורך בהסתרה-נסיגה של נוכחות א-לוהית בספר דברים (שאנו משיקים אליה בהרבה סוגיות שלנו בסדרה זו) ואופן ההתקשרות לסוגיית בחירת מקום.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרק הפתיחה של חטיבת המצוות – מבנה ומשמעות (יב) בשיעור זה נעסוק בחטיבת הפתיחה לנאום המצוות, ונרחיב את העיסוק מהשיעור הקודם בעניין בחירת המקום למשכן ה'. את החטיבה הפותחת נחלק לארבעה חלקים ונעמוד על משמעות המבנה שלהם.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות 'איש כל הישר בעיניו' – איסור במות ושחוטי חוץ במדבר ובארץ ישראל (יג) בשיעור זה נדון בהבנת הביטוי 'איש כל הישר בעיניו' על מנת לטוות צד נוסף בהבדל בין המציאות במדבר לזו בארץ ישראל
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרק י"ד – מאכלות אסורים (יד) בשיעור זה נדון בפרק י"ד בהשוואה לאיסורי אכילה כפי שהם מופיעים בויקרא י"א.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שמיטת כספים והלוואה – דברים ט"ו, א'-י"א (טו) בשיעור זה נתעמק בענייני שמיטת כספים בפרק, תוך מבט רוחבי במקבילות בפרשת משפטים ופרשת בהר.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת עבד עברי (טז) בשיעור זה נעסוק בהשוואה בין שלושת הפרשיות העוסקות בעבד עברי- בפרשת משפטים, פרשת בהר ופרשת ראה; ומשמעויות העולות מכל הקשר.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות דין המעשר (יז) בשיעור זה נעסוק בפרשיות המעשרות בחומשי שמות, ויקרא ודברים.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות הקדשת הבכור – דברים ט"ו (יח) בשיעור זה נדון בהבדלים בין הפרשיות והאזכורים על הבכור בשמות י"ג (ובחלקים נוספים בחומש), במדבר ג' ודברים ט"ו, בפער בינם לבין ההלכה,במשמעויות ובהיבטים השונים שכל פרשייה נותנת לנו.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות שלוש רגלים (יט) בשיעור זה נסקור את הפרשיות העוסקות בשלושת הרגלים- שמות כ"ג, שמות ל"ד, ויקרא כ"ג ודברים ט"ז. בהתאם לכל אחת, נסקור את הזווית שלה על החגים לפי ההלכות העולות ממנה.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות פרשת הפסח בדברים (כ) בשיעור זה נעמיק לתוך ציוויי הפסח בין דברים ט"ז ושמות י"ב-י"ג.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות אשת יפת תואר (כא) בשיעור זה נחל לעסוק בפרשת כי תצא וננתח את פרשיית אשת יפת תואר לפי שלושה כיוונים- רש"י, הרמב"ם, וכיוון נוסף שעולה בדברי רבי עקיבא ביבמות.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות ירושת הבכור (כב) שיעור זה פותח את עיוננו בפרשת כי תצא, ובייחוד בשלושת המצוות הראשונות שלה- ירושת בכור, בן סורר ומורה, ואיסור הלנת המת. בשיעור זה נעסוק בירושת הבכור על רקע פרשיות הירושה של חומש בראשית.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות בן סורר ומורה (כג) בשיעור זה נעסוק בפרשיית בן סורר ומורה, בהקשר שלה בין פרשת שופטים לפרשת כי תצא, וכן במצוות אחרות הפוגעות בסמכות, של הורים, של בתי דין, של חברה.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות תפקידם של זקני העיר וארבע מיתות בית דין (כד) בשיעור זה נעסוק בתפקיד הזקנים בעשיית צדק (לעומת זה של השופטים), וארבע מיתות כפי שהן משתקפות מהמקראות.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות קהל ה' – דברים כ"ג (כה) בשיעור זה נעסוק בעמים שלא באים בקהל ה', ובמשמעות של מושג זה.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות עומר, ספירת העומר, שתי הלחם וחג השבועות – בתורה, מדרש ובהלכה (כו) בשיעור זה נסקור את הפרשיות של העומר ושבועות בחומשים ויקרא ודברים, וניגע בציוויים, בהלכות ומשמעויות.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות מהותם של איסורי הכלאיים (כז) בשיעור זה נעבור על פרשיית כלאיים בדברים בהשוואה לפרשייה המקבילה בויקרא.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות המלחמה בישראל – ההכנה והתודעה (כח) בשיעור זה נעבור על אופן היציאה למלחמה, ונסקור את הנאומים של הכהן המשוח ושל השוטרים ערב היציאה למלחמה, ואת המשמעויות שלהם.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות אירוסין ונישואין (כט) בשיעור זה נבחן את המושגים אירוסין ונישואין אל מול העונשים דווקא על רקע הפרתם בזנות ואונס, ועל רקע הפרת נדרים, על מנת להבין טוב יותר את ההבדל המהותי בין האירוסין לנישואין.
שיעורי טקסט הרב תמיר גרנות מוציא שם רע (ל) בשיעור זה נעסוק בפרשית מוציא שם רע, ובמעמד של טענת הבתולים/פתח פתוח כעדות.

עמודים