מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חב לאחריני
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תמיכה חיצונית לעדות ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של `תרי ותרי`, `כיוון שהגיד` או עדים שהם נוגעים בדבר?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הקדמה למתודולוגיה תלמודית השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה `דרך בריסק`. יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קידושין כקניין
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דרכי מסירת התורה הגמרא קובעת ש`דברים שבכתב - אי אתה רשאי לאומרן בעל פה`. מהו אופיו של איסור זה? מה דינם של ספרים שנכתבו בלשון שאינה לשון הקודש? האם ספרים כאלו הם בכלל קדושים? האם מותר להציל אותם משריפה בשבת? האם צריך לשרטט את הגיליון לפני שכותבים אותם? ומה דינו של ספר המכיל רק חלקים מן התורה? האם דינים אלו נוהגים גם בימינו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין השבת אבידה (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הגדרת גמר דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה שליח יכול לזכות את משלחו גם במקום שחב לאחריני, מדין `מיגו דזכי לנפשיה - זכי נמי לחבריה`. מהו יסוד דין זה? האם השליח זוכה קודם לעצמו ואחר כך למשלחו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תגי האותיות כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ותן טל ומטר מה המקור לחובת אמירת `ותן טל ומטר`? האם זוהי הוספה חיצונית לתפילה, או חלק אינטגרלי ממנה, המגדיר את התפילה כולה כתפילה הנאמרת בזמן הגשמים? מהן ההשלכות של שאלה זו? מה מעמדה של תוספת `משיב הרוח ומוריד הגשם`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין השבת אבידה (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור כזית בברכה אחרונה מהגמרא בברכות עולה שאין מברכים ברכה אחרונה על אכילת כמות של פחות מכזית. האם אכילת פחות מכזית אינה נחשבת 'אכילה', או שאוכל פחות מכזית אינו גורם להנאה ואינו נחשב ל'אוכל'?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין על מי מוטלת מצוַת מילה? האם מצוַת המילה מוטלת על הבן הנימול או על אביו? מהי משמעות הציווי לאדם שלא נימול למול את עצמו בגיל שלוש עשרה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - `נר איש וביתו`. אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין נוגע בדבר מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין `תחילתו וסופו בכשרות`? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של `כבר העידו עדים הראשונים`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ערב
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין רבי חייא קמייתא לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מצוַת כתיבת ספר תורה מהו אופי המצווה לכתוב ספר תורה? האם די בכך שאדם יהיה בעלים של ספר תורה, או שהוא צריך לכתוב את הספר בעצמו? שאלה זו תלויה, בין השאר, במקור המדויק בתורה של מצווה זו.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין איסור צידה בשבת הגדרת הצֵידה כמלאכה היא בעייתית, שכן בניגוד למלאכות האחרות, הצידה אינה יוצרת שום שינוי בגוף החפץ. מהו אופייה של מלאכה זו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין יאוש בעלים (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין נר חנוכה כחובת בית הגמרא במסכת שבת (כא ע"ב) מתארת את החיוב ה ב ס י ס י (להבדיל ממנהג המהדרין מן המהדרין, שכמותו אנו נוהגים כיום) של נר חנוכה במילים "מצות חנוכה - נר איש וביתו".
שיעורי טקסט הרב משה טרגין טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין
שיעורי טקסט הרב משה טרגין כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד מהו המקור לדין `כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד`? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית
שיעורי טקסט הרב משה טרגין יאוש בעלים (ב)

עמודים