מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברכות הנהנין המאמר עוסק בחקירה היסודית האם ברכות הנהנין הן מצווה או מתיר לאכילה. בחלקו השני של המאמר ישנה התייחסות פרטנית לגדרי ברכות בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, תוך התייחסות לשאלה האם הברכה היא על הפרי או על העץ, וההשלכות השונות לשאלה זו הנידונות בגמרות ובראשונים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברייה בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין החנוכייה ומנורת המקדש
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין בדבר שלא בא לעולם נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברכת `שעשה נסים`
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ייאוש בעלים (ג)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תענית אסתר הרב סולובייצ'יק הציע שתענית אסתר איננה כשאר ארבעת הצומות, אלא היא חלק ממערכת השמחה של ימי הפורים. להבנה זו השלכות לעניין הקדמת התענית כשחלה בשבת, צביון התענית וקיומה בימות המשיח.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הלל
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דין `ייהרג ואל יעבור` ומצוַת קידוש השם יהודי מחויב למסור את נפשו ולא לעבור על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. האם דין זה נובע מחומרת העברות הללו, או ממצווה עצמאית של קידוש השם? לשאלה זו השלכות רבות: גוי הכופה יהודי להנאת עצמו, עבירה פסיבית (`קרקע עולם`), רפואה בעבירות אלו, דינו של אדם שעבר ולא נהרג והשאלה האם גם גויים חייבים להיהרג ולא לעבור.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תשלומי מזונות מקדימים אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שחיטה על ידי גוי מדוע שחיטתו של גוי פסולה? האם פסול זה נובע מחשש לקרבה בין יהודים לגויים, או שמאיסור פורמאלי כלשהו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קריאת התורה במנחה של תעניות מהו מקור החיוב לקרוא בתורה בתפילת המנחה בתענית? מהו אופייה של חובה זו? מדוע מעלים בה ארבעה קרואים? האם יום התענית הוא יום של תשובה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין חליפין באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין נתינה על ידי אחר בקידושין
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מצוַת כיבוד סב האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו הגמרא דנה בדין `שומא הדר`: אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין אכילת בשר וחלב על שולחן אחד פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז`ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין פרסומי ניסא וברכת `שעשה נסים` (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין פסיק רישיה (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברכות קריאת שמע שלפניה האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב`ן והרשב`א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין `יוצר אור` לבין `אהבה רבה` (או `אהבת עולם`).
שיעורי טקסט הרב משה טרגין האם טימאו היוונים את כלי המקדש?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מוקף גוויל
שיעורי טקסט הרב משה טרגין אכילת קרבן פסח האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין פסיק רישיה (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין פרסומי ניסא (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דין אמירה בקידושין מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר?

עמודים