מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין זמן בדיקת חמץ מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י`ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קידושי ביאה
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לשון הרע האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של `באפי תלתא`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין בתי תפילין של ראש בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שטרות העולים בערכאות של עכו`ם ודינא דמלכותא דינא האם ניתן, על ידי הכלל של `דינא דמלכותא דינא`, להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של `דינא דמלכותא דינא`? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הלל
שיעורי טקסט הרב משה טרגין כיבוד אב מול כיבוד אם הגמרא קובעת שכיבוד אב קודם לכיבוד אם. האם הסיבה היא מעשית, כי גם האם חייבת בכבוד בעלה, או שהקדימות היא עקרונית? מה יהיה הדין כאשר ההורים גרושים, או אחרי שהאב הלך לעולמו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין משיכה לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לכאורה נראה שדין `שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא` סותר את הכלל של `אין דבר שבערווה פחות משניים`. מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הנחת תפילין בלילה התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה`יום` וה`לילה` לעניין זה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מצוַת תוכחה האם חיוב תוכחה קיים גם כאשר אין כל סיכוי שתהיה לה השפעה כלשהי? מהו אופייה של מצוַת התוכחה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין הגבהה מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין `לבוד` חל גם על קניין הגבהה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קידוש השם
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין אין שליח לדבר עבירה מדין הגמרא אין שליח לדבר עבירה. לכן, אם אדם מינה שליח לעשות בעבורו עבירה - האחריות על העבירה מוטלת על השליח, ולא על המשלח. מהו אופי דין זה? האם שליחות לדבר עבירה אינה מתחילה כלל, או שהשליחות קיימת ורק מעשה העבירה אינו מתקיים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תנופה הגמרא כותבת שהבעלים והכהן מניפים את הקרבן בצוותא. האם ידו של הבעלים אינה חוצצת בין יד הכהן לבין הקרבן? שיעור זה דן בתפקיד הכהן, על רקע חילוקו של ר' חיים בין כהן המבצע עבודה לבין כהן המשמש כמקום העבודה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין זכור את יום השבת לקדשו מהם הציוויים הכלולים בפסוק `זכור את יום השבת לקדשו`? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין חזקה (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קלוטה כמי שהונחה דמי
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מלך ומלכות (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מנורת המקדש
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שבועת שווא מהי ההגדרה של שבועת שווא? מהו היחס בין שבועת שקר לבין שבועת שווא?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין משיח לפי תומו לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שאילה בבעלים ההלכה קובעת ששומר פטור מתשלום על נזק שאירע לחפץ אם `בעליו עמו`. האם פטור זה חל גם על פשיעה של השומר? מהו דין `פושע כמזיק`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין חזקה (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מלאכת העברה בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין `קים ליה בדרבה מיניה`. החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הטפת דם ברית הגמרא קובעת שיש להטיף דם ברית מתינוק שנולד מהול ומגר שנתגייר. האם דין זה נובע מהחשש ל`ערלה כבושה`, או שזהו דין מהותי?

עמודים