מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שתי הקריאות של המגילה כידוע, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. האם שתי הקריאות של מגילת אסתר הן שתי קריאות נפרדות, או שהן שני חצאים של תהליך אחד? האם יש הבדל בין שתי הקריאות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שופר שנסדק מדוע שופר שנסדק - פסול?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שבועת ביטוי להבא ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפיסה (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קדימות בני ירושלים בצדקה האם יש להקדים את עניי ירושלים לעניים אחרים בנתינת צדקה? השיעור סוקר את תשובת ה`חתם סופר` על שאלה זו, ועוסק בשאלה האם יש מצווה בימינו לגור בירושלים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לא תחמוד (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מצוַת משלוח מנות האם מצוַת משלוח מנות היא מצווה עצמאית, או שהיא חלק ממצוַת הסעודה? מהו זמנה של מצווה זו? מי מחוייב בה? כיצד מקיימים אותה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מצווה הבאה בעבירה הראשונים נחלקו האם פסול `מצווה הבאה בעבירה` הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב`ם). הראב`ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שופר שניקב המשנה כותבת ששופר שניקב וסתמו, אם מְשנה את קולו - פסול, ואם לאו - כשר. נחלקו התנאים במקרה שהשופר ניקב וסתמו במינו של השופר. מהו יסוד המחלוקת?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפיסה (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין בדיקת חמץ
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מינוי על קרבן פסח כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין לא תחמוד(ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מום בשופר האם המושג 'מום' שייך להקשר של דיני השופר? האם יש קשר בין התקיעה בשופר לבין העבודה במקדש? האם ניתן לדבר על מימד מסויים של חיוּת בשופר?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שטר מודעה (ביטול מכירה) כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין בל ייראה ובל יימצא מי חייב באיסור `בל יראה` ו`בל ימצא`? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מתנות לאביונים האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין סמיכת גאולה לתפילה מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ציפוי השופר נחלקו הרא`ש והרמב`ן בדבר דינו של שופר שציפהו זהב. מהו יסוד מחלוקת זו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דין כיבוס בחטאת טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הלל בליל הסדר האם ההלל של ליל הסדר זהה להלל שאנו אומרים בדרך כלל? לפי הגאונים, ההלל של ליל הסדר אינו 'קריאה' אלא 'שירה', ולכן אין מברכים עליו. הגרי`ז מסביר את שיטתם בכך שהלל זה נקבע על חוויה ניסית ציבורית. הרמב`ן חולק על הגאונים, ופוסק שיש לברך על ההלל של ליל הסדר. ההפסקה בין שני חלקיו של ההלל אינה מהוו הפסק, שכן קיים רצף של עיסוק במצוַת סיפור יציאת מצרים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפקיד המתברך בברכת כוהנים מהו תפקידו של האדם המתברך על ידי הכוהנים? האם שמור לו תפקיד פסיבי בלבד? מדוע אסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה? האם ישראל יכול לברך את אחיו כאשר אין כוהנים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ארבע כוסות האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספירת העומר (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קניין אגב כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ביקור ד' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספירת העומר (ב)

עמודים