מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספירת העומר ושיטת בעל הלכות גדולות מדוע אדם ששכח לספור את ספירת העומר ממשיך לספור בשאר הלילות בלי ברכה? כיצד ייתכן האם ספירת העומר היא מצווה אחת או כמה מצוות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין 'תמימות' בספירת העומר התורה מחייבת לספור `שבע שבתות תמימות`. מה בא ללמדנו המונח `תמימות`? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חמתה מרובה מצילתה - שיטת רבי יאשיה התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת `עננו` בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קדושת ערי חומה המשנה בתחילת מסכת כלים מונה את ערי החומה ברמה השנייה של הקדושה. מה מעמדן ומהי קדושתן של ערים אלו? האם יש קשר בין קדושתה של ירושלים לקדושתן של ערי חומה? האם מצורע משתלח מעיר חומה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין איסור `לא תנחשו` מהם גדרי איסור `לא תנחשו`? האם נאסרו כל הדרכים לגילוי העתיד, או רק מה שהיה נהוג בימי קדם? מהו שורש האיסור: חוסר האמונה בה', או עבודה זרה? האם לגוי מותר לנחש?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין פנים חדשות הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו `פנים חדשות`. מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חרב כחלל - טומאת כלי מתכות ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ביכורים כקרבן מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין איסור עשיית מלאכה בערב פסח מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מקדש במלווה
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספק ספיקא (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תקיעה בחצוצרות בימי תענית מתי תוקעים בחצוצרות ומתי בשופר? מהי המשמעות של התקיעה בחצוצרות בימי התענית?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מקרא ביכורים של גֶּר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין גניבת דעת מהו איסור גניבת דעת? האם זהו איסור דאורייתא או דרבנן?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספק ספיקא (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין עביד איניש דינא לנפשיה הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין `עביד איניש דינא לנפשיה`. האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תהליך הגרות מילה וטבילה מהוות את לבו של תהליך הגיור. מהו היחס בין שתיהן?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חטא כדי שיזכה חברך האם מותר לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חבירו מעבירה על איסור חמור? התוספות (בסוגיית `רדיית הפת`) מציעים שתי מערכות של קריטריונים לפסיקה בשאלה זו. נראה, ששתי המערכות הללו משקפות שתי נקודות מבט שונות על טיב החובה למנוע את ביצוע העבירה החמורה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ספירת העומר בזמן הזה מפסוקי התורה עולה שיש קשר ברור בין ספירת העומר לבין קרבנות העומר ושתי הלחם. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או רק משום זכר למקדש?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שבועה על המצווה רב גידל קובע במסכת נדרים שראוי להישבע לקיים מצווה כלשהי. לכאורה, קביעתו נסתרת משתי סוגיות הקובעות שמי שנשבע על מצווה - שבועתו בטלה. כדי לתרץ את הסתירה, בעל המאור מחלק בין שבועה לקיים את המצווה לבין שבועה לבטלה; קצות החושן מחלק בין רמות שונות של חיובי שבועה; והתוספות מסבירים שדברי רב גידל מתייחסים רק לחילול השם שייגרם מהפרת השבועה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין איסור הוראת הלכה בפני הרב ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין עדות קידוש החודש
שיעורי טקסט הרב משה טרגין התחלת שאלה לדעת רב הונא, מחוייבות השוכר והשואל מתחילה מהרגע שבו הם מתחילים להשתמש בחפץ. מהו מעשה הקניין הרלוונטי? מהי המשמעות ההלכתית של רגע השימוש.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מזיק ברשות
שיעורי טקסט הרב משה טרגין כדי שישמור שבתות הרבה רבי שמעון בן מנסיא התיר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש בשל הסברה: `חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה`. האם סברה זו נפסקה להלכה? ה`בית יוסף` יישם אותה גם במקרה של חשש מפני יציאה לשמד. מסתבר שקיימת גם סברה מקבילה ביחס לדיני הקרבנות.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין גר קטן (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין השתתפות הציבור בברכת כוהנים מן הפסוקים למדנו שיש להכריז `כוהנים` לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן

עמודים