מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה טרגין נרות שבת מדוע חייבים להדליק נרות שבת? האם חובה זו שייכת לדיני כבוד שבת או עונג שבת? לשאלה זו יש כמה נפקא-מינות: הברכה על ההדלקה, והצורך להדליק לשם נר שבת.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפקיד בית הדין של השבט לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חצי שיעור (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין גר קטן (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קרבן שתי הלחם בחג השבועות בחג השבועות יש חובה להקריב את קרבן שתי הלחם. האם שתי הלחם הם יחידה אחת וקרבן אחד, או שלכל אחד מהלחמים יש מעמד עצמאי?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין צדי רשות הרבים מה מעמדם של צדי רשות הרבים - האם הם נחשבים לרשות היחיד או לרשות הרבים? שאלה זו משיקה להבנת אופיו של קניין משיכה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברי ושמא (א)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין עדים זוממים הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין `תוך כדי דיבור`? ומהו תפקידה של ההתראה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חצי שיעור (ב) - חצי שיעור במעשים אסורים
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצוַת שופר מהי מצוַת השופר: לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? שיעור זה עוסק בשיטת הרמב`ם, הסובר באופן עקרוני שהמצווה היא בשמיעה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברי ושמא (ב)
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חצי שיעור (ג) - הגדרת האיסור וסיווגו
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תפילת נעילה מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שליחות לדבר עבירה
שיעורי טקסט הרב משה טרגין חיובי שואל מדוע שואל חייב לשלם על נזקים שאירעו באונס? האם השואל מקבל על עצמו תשלומים אלו, או שהוא נחשב בעלים חלקיים על החפץ המושאל?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין איסור אבל ללכת לבית שמחה מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי
שיעורי טקסט הרב משה טרגין היש צורך בבעלות על סוכה לקיום מצוותה? האם אדם יוצא ידי חובת הישיבה בסוכה כאשר הסוכה אינה שייכת לו? מהי רמת הבעלות הנדרשת? מה דינה של סוכה גנובה? מהו דינם של שואל ושל שותפים?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ברכת היין - בורא פרי הגפן
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שיעור רביעית דם נחלקו התנאים האם דם בשיעור רביעית מטמא, גם אם הוא לא ניגר מגוף אחד. מהו יסוד המחלוקת? האם יש הבדל בין שיעור רביעית דם לבין השיעורים הנדרשים במקומות אחרים בהלכה?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין שקר ודרכי שלום התורה מצווה `מדבר שקר תרחק`, אך שקר הותר מפני דרכי שלום ובמקרים רבים נוספים. כיצד יש להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא `כיצד מרקדים לפני הכלה`?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין היחס בין תקיעת שופר לתפילה כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין `אין קטגור נעשה סנגור`.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין אבילות תשעה באב אבלות תשעה באב נתקנה על דרך האבלות הנוהגת בשבעת הימים הראשונים שבהם אדם מתאבל על קרוביו, הן מבחינת היקפה והן מבחינת חומרתה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הגדרת קנאי
שיעורי טקסט הרב משה טרגין השופר כליווי לתפילה הסבר אפשרי לקשר שבין השופר לתפילה עולה מדברי התוספות, לפיהם תקיעת השופר היא מעין קישוט מוסיקלי לתפילה. הבנה זו קצת קשה לשיטת הרמב`ם, שראה את עיקר המצווה בקול השופר ולא בחפצא שלו, אך משתלבת היטב עם שיטת הרמב`ן, שסבר שהשופר עצמו צריך להיות כלי מהודר, כדי שיהיה קישוט נאה לתפילה. לדעת הרמב`ן, השופר צריך להיות מוגדר 'כלי' מבחינה הלכתית, וצריך לבוא דווקא מבהמה כשרה.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין דין `ממשקה ישראל` - איסור הקרבת קרבנות מדברים אסורים
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מבנה התקיעות בראש השנה האם קיים מושג של 'הפסק' בין התקיעות? האם יש הבדל בין הפסק בזמן לבין הפסק בתקיעה שאינה שייכת לתקיעות? האם צריך להקפיד על הסדר הנכון של התקיעות?
שיעורי טקסט הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (א)

עמודים