01- פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת אחרי מות - טעמם של איסורי העריות (ויקרא י`ח)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בהעלותך - משה, אהרן ומרים והאישה הכושית מי היא האישה הכושית שלקח לו משה? מה בדיוק טענו אהרן ומרים? המאמר דן בפרשה סבוכה זו תוך ניתוח המבנה שלה, חלוקתה לשתי מחציות, ועיון בדברי המפרשים השונים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת בהר - עבד עברי אחד או שני עבדים עבריים?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וארא - נאום ה' בראש הפרשה - מבנהו ומשמעותו בתחילת פרשתנו ישנו פסק זמן בתהליך היציאה ממצרים, ובו מופיע נאום ה'. עיון מדוקדק בנאום זה, תוך חלוקתו לשני חצאים ועיון בהקבלה ביניהם ובהקבלה הכיאסטית, מלמד שפסק הזמן הזה נועד לרומם את השליחות של משה משליחות מוסרית-פרטית לשליחות היסטורית-לאומית.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ואתחנן - זיכרון ההתגלות בהר חורב סיפור מעמד הר סיני מוזכר בפרשתנו בשלושה מקומות שונים. מדוע הפריד משה בין שלושת המקומות? המאמר עוסק בשאלה זו תוך חלוקת הספר לחטיבות, על פי הנאומים השונים, ותוך ניתוח המבנה של פרשתנו. מה אופי האיסור לשכוח את מעמד הר סיני? האם הוא מתייחס לכל המצוות, או רק לאיסור עבודה זרה?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת וזאת הברכה - שמחת תורה המשמעות העמוקה של שמחת תורה היא ששמחה זו מיועדת לכל קהילת יעקב - לכל יהודי ויהודי.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - בשבעים נפש בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת יתרו - בואו של יתרו אל משה ואל ישראל מהו המוקד של סיפור הגעת יתרו? האם זהו סיפור משפחתי או סיפור בעל מימד רוחני? מתוך ניתוח ספרותי, הכולל חלוקת הסיפור לשני חלקים והשוואה בין שניהם, עולה שחלקו הראשון של הסיפור הוא אכן סיפור משפחתי, אלא שאז חל שינוי והסיפור מקבל משמעות רוחנית.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת כי-תשא - השבת והמשכן מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת לך-לך - ניסיון כפול כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת משפטים - עבדות המאמר בוחן את יחסה של התורה למוסד העבדות בהשוואה ליחסם של אומות העולם בתקופה זו. ההשוואה נעשית לפי דיני העבד הכנעני דווקא: העונש על הריגתו, והחיוב לשלחו תחת עינו או שינו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת ראה - שמיטת כספים ושמיטת קרקעות האם יש קשר בין שתי המצוות של שנת השמיטה - שמיטת הקרקעות ושמיטת הכספים? אם כן, מהי משמעות הקשר? האם שמיטת הכספים היא ביטול החוב לגמרי, או רק דחייתו למועד אחר?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת שופטים - כי לא נחש ביעקב המאמר עוסק במחלוקת בין הרמב`ם לבין הראב`ד ושאר חכמי פרובנס בנושא הגדרת איסור הניחוש. לכאורה נראה שהמחלוקת היא הלכתית גרידא, אך בעיון מעמיק נגלה שהמחלוקת היא עקרונית בנושא עבודת ה'.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת שלח - חטא התרים את הארץ במה בדיוק חטאו המרגלים? האם היה תפקידם לרגל או לתור? מהי המשמעות של `לתור את הארץ`?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת שמיני - בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תֵאכל
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט פרשת תולדות - `ויתרֹצצו הבנים` - סיפור הולדתם ונערותם של יעקב ועשו כתשתית לבאות
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פסח - הסבה דרך חירות ושינוי בצורת הסדר כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת אחרי מות - היום השמיני ויום הכיפורים קיימת הקבלה ניגודית בין היום השמיני למילואים, בו מתו נדב ואביהו, לבין יום הכיפורים: ביום השמיני השכינה התגלתה על פני כל העם, ואילו ביום הכיפורים השכינה מצמצמת את הופעתה ומאפשרת לכהן הגדול להיכנס לפני ולפנים ולכפר על העם ועל המקדש.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת אמור - ממחרת השבת מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בא - פסח מצרים ופסח סדום פרשת פסח מצרים מקבילה באופן בולט לפרשת הכנסת האורחים של לוט בסדום: שני הסיפורים אירעו בלילה, בשניהם ניצלו האנשים השוהים בבית סגור, שאכלו מצות, בעוד העיר או הארץ כולה מושחתים מעבר לפתח הבית. מהו, אם כן, ההבדל בין פסח בני ישראל במצרים לבין פסח לוט בסדום?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון המשבר שהביא בסופו לחטא המרגלים החל כבר בחטא המתאווים, ועוד קודם לכן - בפורענות שאינה כתובה בפירוש (אולי מלחמה בשבטי עמלק). פורענות זו הפכה את סדר הנסיעה של הארון והענן, והיא המבארת את 'הפרשה שלא כסדרה' - פרשת `ויהי בנסוע הארון`.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בהר - מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בחוקותי - חורבן שלישי לא יהיה לרמב"ן שיטה ייחודית, לפיה התורה מתפרשת פירוש היסטורי. לדעתו, שתי התוכחות - זו של בחוקותי וזו של כי-תבוא - מכוונות כנגד שני החורבנות, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מכאן, שהוא סובר שלא יהיה חורבן שלישי, שהרי אין בתורה רמז לחורבן לאחר קיבוץ הגלויות הגדול של פרשת ניצבים.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בלק - נבואתו של בלעם האם בלעם היה קוסם, או שניבא בשם ה'? מה פשר השינויים התכופים בשמות הקב`ה בפרשה זו? מדוע בכלל נכתבה פרשת בלעם בתורה?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בראשית - האיש והאישה מדוע דרשו חז`ל שהאיש והאישה נבראו `דו פרצופים`? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה `והוא ימשול בך` - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת בשלח - דרך ארץ פלישתים מדוע לא הוציא הקב`ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם `א-לוהים`, ולא בשם הוי`ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת דברים - `ראה נתתי לפניכם את הארץ`
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת האזינו - מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה? נחלקו הראשונים בפשר שירת האזינו: לדעת רמב`ן, שירה זו מפרטת את ההיסטוריה של עם ישראל, והיא נכתבה כדי להורות שיש גאולה גם ללא תשובה. לדעת רש`י, השירה מפרטת מודל שונה של שכר ועונש - במקום גלות וגאולה, יש בה מצוקה והצלה.
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת החודש - חודשים ושנה בלוח העברי כבר בפרשת בא אנו מוצאים את השניות המאפיינת את הלוח העברי: ההתייחסות לחודשי הירח מחד, ולשנות החמה מאידך. מהם פירושיה של המילה 'חודש'? מדוע נצטוונו "זכור" ו"שמור" דווקא ביחס ללוח ולשבת?
שיעורי טקסט הרב יואל בן נון פרשת וארא - ברית המילה וברית בין-הבתרים שתי בריתות כרת הקב`ה עם אברהם. ברית המילה היא ברית 'טבעית', בשם אלוקים, ההופכת לחלק מהטבע ומיועדת להתגשם מייד; ברית בין-הבתרים היא ברית החורגת מהטבע, בשם הוי`ה, המיועדת להתגשם אחרי ארבעה דורות. שתי הבריתות מתאחדות בפתיחת פרשת וארא, שכן יציאת מצרים מאחדת את שני הייעודים של עם ישראל: מחד - היא מהווה המשך למסורת האבות, ומאידך - מהפכה וחריגה מההיסטוריה.

עמודים