בשבתך בביתך ביצה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת ביצה שיעור זה הינו שיעור בפתיחה למסכת ביצה, ועוסק בניתוח הסוגיה הראשונה במסכת בדין ביצה שנולדה ביום טוב. במסגרת זאת נבחן את ביאורי האמוראים למשנה, ונעסוק בדין מוקצה ביום טוב.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ביצה שנולדה ביו"ט - מחלוקת שמאי והלל התלמודים נחלקו בביאור המשנה הראשונה במסכת. בשיעור זה נבאר את מחלוקתם, ונעסוק בהבחנה בין 'מוכן' ל'מוקצה'.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר יום טוב שני בשיעור זה נעסוק בגדרו של יום-טוב שני, לאור סוגיית הגמרא ותשובות הגאונים בנושא. מה היתה קושיית הקראים לרב האי גאון? מהו מעמד היום בימינו כאשר כבר אין ספר בזמן התחדשות הלבנה? מדוע היה החתם סופר קרוב לומר שתוקף יום-טוב שני הינו מדאורייתא?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר שני ימים טובים של ראש השנה (א) מהו היחס בין שני הימים של ראש-השנה? האם מדובר על קדושה אחת או שני קדושות נפרדות? האם יו`ט שני של ר`ה שונה מיו`ט שני של חג אחר בחו`ל? האם מעמד הימים השתנה בימינו?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר שני ימים טובים של ראש השנה (ב) על אף שלהלכה נפסק כי לשני הימים ישנה קדושה אחת, במספר הלכות אנו מוצאים כי אנו חוששים לשיטה כי לשני הימים ישנן שתי קדושות נפרדות. מה דין ברכת שהחיינו ביו`ט שני של ר`ה? מה בנוגע לקידוש ולשופר? כיצד ביאר האר`י הקדוש את מהות יום טוב שני?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר שמחת יום טוב במספר מקומות בתורה מוזכרת חובת השמחה בחגים. מהי שמחה זו? מהם גדריה ההלכתיים? האם השמחה מתבטאת באכילה? כיצד ניתן לקיים את שמחת החג בימינו כאשר אין קרבנות שלמים? מה הקשר בין מצות השמחה לעמידת האדם לפני ה'? כיצד קשר הרב סולוביצ'יק בין מצוות השמחה בחגים למצוות עונג שבת?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עליה לרגל בימינו מה כוללת בדיוק מצוות עליה לרגל? האם מצוות ראיה שייכת גם כאשר לא ניתן להביא את קרבן עולת ראיה, או שמא מדובר במצוות קשורות? האם ישנה חובת היטהרות לקראת הרגל גם בימינו? במידה וישנה אפשרות לקיים את מצוות עליה לרגל בימינו – האם זו חובה או רשות? האם המצווה היא לעלות להר הבית או די בעליה לירושלים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו מדוע דבר שנקבע במניין חכמים לא יכול להתבטל אלא ע`י מניין אחר של חכמים? האם הדבר נובע מכוחו של מנהג?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בית הלל ובית שמאי המחלוקת וההשלמה מה התרחש בעלית חנניה בן חזקיה? כיצד נקבעו י`ח גזרות כדעת בית שמאי? מדוע היה יום זה קשה לישראל 'כיום שנעשה בו העגל'? המדרש מתר מחלוקת בין מנחם להלל – מיהו אותו מנחם? כיצד הוא קשור למחלוקת שמאי והלל?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עמידה לפני ה' במעשר שני ונטע רבעי בזמן הזה מה דין מעשר שני ונטע רבעי בימינו? האם הם נוהגים רק בפני הבית? האם ישנה בעיה הלכתית להפריש ביכורים בזמן הזה כפי שנהגו הקיבוצים?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר היתר אוכל נפש
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מתוך שהותרה לצורך הותרה גם שלא לצורך
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר סנדלר המסומר
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מחלוקות בית שמאי ובית הלל
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מותר אגב אמו – ואם פונדקאית
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עירוב תבשילין
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר התירו סופן משום תחילתן
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מוליד (א)
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מוליד (ב)
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תולדות הביצים (ח"א)
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב תולדות הביצים (ח"ב)
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר עובדין דחול
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איסורי שבות בשבת
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קידושין בשבת
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פסיקת הלכה לציבור וליחיד
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מכשירי אוכל נפש
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישול ואפייה מיו"ט לחברו - דין הואיל וריבוי באוכלים
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר הנאות הגוף
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תחומין בשבת וביום טוב

עמודים