בשבתך בביתך סנהדרין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר מצוות מינוי דיינים שיעור זה הינו שיעור פתיחה למסכת סנהדרים, והוא עוסק במצוות מינוי דיינים. מהו תוקפה של מצווה זו מן התורה? האם דין נכון גם בימינו לאחר שבטלה הסמיכה? האם יש הבדל בדין זה בין ארץ ישראל לחו`ל? מהם בתי דין של בני נוח?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר בתי דין המשנה בתחילת המסכת מונה את בתי הדין השונים. מהו היחס ביניהם? מהי הסמכות של כל ערכאה? מהו מעמד בתי הדין במדינת ישראל לאחר קום המדינה?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר דעת מיעוט כידוע, התורה קבעה כי יש ללכת אחר הרוב, אולם עדיין נשאלת השאלה - מהי משמעות דעת המיעוט? האם יש לה מעמד משפטי? האם יש משמעות לדעת המיעוט שלא בבית הדין אל בפסיקת הלכה?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר דיון בפני פחות משלושה דיינים המשנה הראשונה במסכת קובעת כי דיני מונות נידונים בבית דין של שלושה דיינים. אולם, מדברי הגמרא עולה כי ישנם מצבים בהם בית דין כשר אף בפחות משלושה דיינים. באיל מקרים דין זה נכון? האם יש לפסיקה כזו תוקף של בית דין?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר דיני קנסות מהם דיני קנסות? כיצד הם נידונים בבית דין? הגמרא קובעת כי כיום אין לדון דיני קנסות, אולם האם יש לכך יוצאים מן הכלל? כיצד בכל זאת לדון דינים כאלו בימינו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב למה לא דין בשיעור זה נראה דעות מסוימות שסברו כי בעימותים משפטיים מסוימים, טוב שהדיינים יותירו לבעלי הדין לפתור את בעיותיהם בכוחות עצמם, מאשר שיפנו לבית הדין שיפתור את סכסוכיהם.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב פשרה וביצוע מהי פשרה ומהו ביצוע? מהו ההבדל ביניהם? האם יש להם תוקף משפטי? האם ניתן לעשותם לאחר גמר הדין?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פשרה שאינה בדיני ממונות בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחס בין הפשרה לדין רגיל. האם יש בפשרה סטיה מן האמת? האם ניתן לעשות פשרה גם בתחומים אחרים – כגון בהלכות איסור והיתר?בשיעור זה נביא גם מספר דוגמאות בעניין זה מן הדורות האחרונים.