בשבתך בביתך עבודה זרה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט אביעד ביננשטוק חלב נוכרי מהו הטעם לאיסור חלב נכרי? באילו מקרים ניתן להתיר את החלב? האם טעמים אלו מתירים את השימוש בחלב עכו`ם בימינו? כיצד יש להתייחס לאבקת חלב עכו`ם?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר פת עכו"ם גזירת פת ושמן של גויים הינן חלק מי`ח דברים שגזרו ב`ה וב`ש, והגמרא אומרת כי טעם האיסור הינו משום חשש חתנות. האם הגזירה בוטלה בתקופה מאוחרת יותר? מה דין פת עכו`ם בימינו?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר חשש חתנות - נישואי תערובת מהי רמת האיסור בנישואים עם גויה? האם איסור 'לא תתחתן בם' נאמר לשבעת עמים בלבד או לכל הגויים? האם יש איסור ביחסים ללא נישואין? מה נלמד ממעשה פנחס ובאילו מקרים שייכת ההלכה 'קנאים פוגעים בו'?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר בישולי עכו"ם (א) מהו טעם איסור בישולי עכו`ם? אילו מאכלים נאסרו? איזה סוג בישול נאסר? האם בישול שלא על ידי האש מותר? מהו דין בישול במיקרוגל או הכנת קפה בלבד?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר בישולי עכו"ם (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם והוא עוסק בהיתרים בבישולי עכו`ם. כיצד מתירה זריקת גפרור לתנור את בישולי הגוי? האם ניתן להקל בבישול גוי בבית ישראל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב גזרת שמן וכיצד מבטלים גזרה בין י`ח הדברים שגזרו ב`ש וב`ה, ניתן למצוא את גזירת שמן עכו`ם. גזירה זו לא החזיקה לאורך זמן, וגמרא מעידה כי היא בוטלה? מה כללה גזירה זו? מדוע היא בוטלה? כיצד בכלל ניתן לבטל גזירות? מה דינן של גזירות שתוקנו לאחר חתימת התלמוד?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הלכה ואין מורין כן – מניעת מסירת מידע הלכתי האם לחז`ל היתה מדיניות של הסתרת מידע מסוים מעיני הציבור? האם ישנם היתרים / איסורים שחז`ל נמנעו מלפרשם לציבור מתוך חשש זה או אחר? מתי ניתן להפעיל שיקולים אלו? האם ישנה חשיבות לעמימות הלכתית?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר גר ותושב שאלת היחס למיעוטים הגרים במדינת ישראל עמדה על פתחה של ההלכה מאז ימי קום המדינה. מהו יחס היהדות לאנשים אלו? מהי ההגדרה של גר תושב? האם קיים גר תושב בימינו? האם יחס האומות אלינו הינו שיקול בסוגיה זו?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר חכם וחסיד אומות העולם שיעור זה משלים את הדיון לגבי מעמד הגויים המקבלים שבע מצוות בני נוח, וזאת לאור דברי הרמב`ם בהלכה אחת בהלכות מלכים. מהו יחסו של הרמב`ם לסוגיה זו? מי נחשב חכם אומות העולם ומי חסיד?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר נותן טעם בתערובת כיצד יש לדון תערובת של איסור והיתר? מהי הכמות האוסרת וכיצד יש לשער אותה? מהו שיעור 'בטל בשישים'? מהו היחס בין אחד בשישים לטעם? האם ניתן לסמוך על דוי בטעימת מאכל שהתערב בו איסור?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תערובת מין במינו כיצד יש לדון תערובת של מין במינו? מדוע היא שונה מתערובת מין בשאינו מינו? מהי שיטת הר`ן בעניין זה? מהי הגדרת מין במינו? האם תתכן מציאות בה איסורים יבטלו זה את זה?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר ריחא מילתא- שימוש בתנור האם ניתן להשתמש באותו תנור לבישולים בשריים וחלביים? מהו דין 'ריחא מילתא? מהו דין זיעה בתנורים? כיצד יש לנקוט הלכה למעשה בשימוש בתנור? מה הדין בשימוש במיקורגל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם (א) מהו דין נתן טעם לפגם? על אילו סוגי פגימות מדובר? מה דין דבר משובח שפגם את התבשיל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך ועוסק בעיקר בהשלכות ההלכתיות לדין נותן טעם לפגם. מהו דין נטל`פ בכלים? האם הדין שונה בשימוש בכלים? האם ניתן לעשות שימוש בדין זה בתעשיית המזון?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר קמא קמא בטיל? האם ניתן לערות יין יין אסור לתוך יין מותר בצורה איטית? האם ניתן לומר כי כל טיפה אסורה המצטרפת לתערובת בטלה ביין האסור? האם איסור יכול לחזור ולפעול לאחר שבוטל?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר הנאה ומסחר בסתם יינם האם ניתן לסחור ב'סתם יינם'? מה בנוגע לפריעת חוב על ידי יין זה? מה היתה מחלוקתם של ר`י ור`ת בעניין דין הגויים בימינו? מה דין חבית של יין כאשר גוי נוגע בה ללא כוונה?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר ניצוק האם החיבור שנוצר בין הבקבוק לכוס במהלך המזיגה נחשב חיבור או לא לעניין יין נסך? האם יש הבדל בין ניצוקים שונים? מה הדין בנוגע להלכות טהרה? ומה בנוגע לדיני נטילת ידיים?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר טבילת כלים (א) כידוע, כלי חדש או כלי ישן שנקנה מגוי, חייב בטבילה ואסור להשתמש בו כל עוד לא נטבל. האם מדובר במצווה? מהו מקור החיוב בטבילה? מהי משמעות הטבילה? האם ניתן לארח בכלים שאינם טבולים?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר טבילת כלים (ב) מהם הכלים שעלינו להטביל? מאילו חומרים הם עשויים, ולאיזה שימוש הם נועדים? בחלקו השני של השיעור נרחיב את הדיון לגבי סוגי כלים שהתחדשו במאה השנים האחרונות (כלי פלסטיק, כלים חשמליים, כלי חד פעמיים ועוד) ונבחן האם ישנה חובה להטבילם.
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר הכשרת כלים מאיסור ולפסח בשיעור זה נעסוק ביסודות ההלכתיים הנוגעים להכשרת כלים לפסח. מתי ניתן לומר שהטעם שבכלי נותן טעם לפגם? האם ישנו הבדל אם הכלי בלע היתר או איסור? כיצד מגעילים כלים? האם ניתן לשנות את ייעודו של כלי מבשרי לחלבי? האם ניתן להכשיר כלי זכוכית?
שיעורי טקסט הרב אוהד פיקסלר תערובת חמץ ותערובת איסור תערובת חמץ אסורה מדאורייתא, ונחלקו התנאים, האמוראים ובעקבותיהם הראשונים, מהי רמת האיסור בתערובת חמץ, ואיזה סוג של תערובת נאסרה בפסח, לפני החג ולאחריו. בשיעור זה, נשווה בין תערובת חמץ בפסח ובין הלכות תערובות, ובמסגרת השיעור נעלה מספר סברות המקשרות בין שני התחומים
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב צלמים - מעמדם של פסלים מסופקים מה דין צלמים אשר לא ידוע אם הם נעשו לנוי או לע`ז? האם יש לחשוש למיעוט של צלמים שנעשו לע`ז?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ביטול עבודה-זרה כיצד ניתן לבטל עבודה זרה? האם ניתן לבטלה בצורה פסיכולוגית? כיצד משפיעה זהות העובד על שאלה זו? כיצד משפיעה זהות המבטל על שאלה זו? מה דין ע`ז של נכרי שהגיעה לידי ישראל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יצירת ע"ז או יצירת אומנות בשיעור זה נבחן את יחסם של חז`ל לאומנות ופיסול על רקע איסור יצירת ע`ז. נבחין בין שני מקרים: יצירה לשם ע`ז ויצירה לשם נוי. אילו צורות נאסרו בעשייה? איזו צורת עשיה נאסרה? האם מותר לצייר ציורים של אנשים וחיות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב קיום וביעור עבודה זרה בשיעור זה נעסוק בשני עניינים אשר קיימת ביניהם זיקה הדדית: קיום עבודה זרה, וביעורה. נרצה לבחון באילו מקרים מותר לקיים עבודה זרה, ובאילו מקרים ישנה חובה לבערה, ואף לרדוף על מנת לבצע זאת.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לא ידבק בידך מאומה מן החרם כידוע, ישנו איסור ליהנות מע`ז. בשיעור זה נעסוק בשאלה מה מוגדר כהנאה מע`ז? האם ניתן ליהנות מעפר ע`ז? כיצד מועילה הולכה לים המלח לפתרון בעיית ההנאה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב טומאת עבודה זרה וסיום מסכת הלכה היא כי עבודה זרה מטמאת כמת, אולם מה תוקפה של הלכה זו? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? בשיעור זה אנו מסיימים את העיסוק במסכת ע`ז, ובסיום השיעור מובא סיכום למסכת.