דף יומיומי ברכות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כאדם הקורא בתורה דיון בחידוש בקביעת המשנה `מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה`.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מהו שיכנס אדם עם תפילין לבית הכסא
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מצווה שיש בעשייתה ברכה על הכוס
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי נשים מזמנות דיון ברמת החיוב של נשים בזימון.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיום למסכת ברכות נעסוק בבירור דברי הגמרא 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיום על מקרא דיון בשאלה האם ניתן לעשות סיום על לימוד ספר מהתנ`ך.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עיבור השנה בניסן דיון במחלוקתם של חזקיהו וחכמים בנושא `עיבור ניסן בניסן`.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פת טפלה דיון במעמד המליח ובסיבת טפלותו של הפת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פתיחה דיון במשמעות ברכת ה'.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קול באשה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קמח חיטה ביאור מחלוקת ר' יהודה ור' נחמן בדין קמא דחיטי.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי רפואה בשבת
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שיכור אל יתפלל דיון בעקרון המשותף לתפילת שיכור ותפילה בסמיכות לצואה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שני פתחים דיון בהסבר החיוב להכנס לבית הכנסת `שני פתחים` ובמשמעותו.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תפילה קצרה נעמוד על ההבדל בין תפילה קצרה ותפילת הביננו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אבות וקורבנות נדון במחלוקת האמוראים ביחס לתקנת התפילה - אבות וקורבנות - ובמשמעותה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אופיין של ברכות התורה סוגייתינו עוסקת בנוסח ברכת התורה. נבחן את אופיה של ברכה זו לאור נוסחאותיה השונות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אנינות נעסוק בקצרה בשתי נקודות עקרוניות בהלכות אנינות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אפילו הוא נוטל את נפשך - על קידוש השם ואהבתו נדון במסירות נפשו של ר' עקיבא, ובדרך שבה הביע את אהבת ה'.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ברכות השחר נדון באופיין של ברכות השחר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ברכת האורח נדון בהלכותיה ובמהותה של ברכת האורח.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס נדון במשמעותה של ההבדלה הכפולה - בתפילה ועל הכוס.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ המלך הקדוש לקראת חודש אלול הממשמש ובא, נדון בהוספת המלך הקדוש והמלך המשפט בעשרת ימי תשובה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ודאי עשה תשובה נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ייסורים סוגייתינו עוסקת בהרחבה בענייני ייסורים. נתייחס בקצרה לשתיים מן השאלות העקרוניות הנבחנות בסוגיה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ כיצד יינצל אדם מהיות "עם הארץ"? לכבוד יום הדין והמלוכה, נבקש להתחקות אחר ערכים עליונים בהשקפה היהודית, לאור הברייתא העוסקת בהגדרתו של עם הארץ.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מרק ירקות נעסוק בברכת מרק הירקות, אשר נידונה בסוגייתינו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "הרואה" עם ראשיתו של פרק `הרואה` נדון בברכות שונות שאין נוהגים לברכן, ובטעם הדבר.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קריאת שמע במקום ערוה נדון ביסוד האיסור לקרוא קריאת שמע במקום ערוה, ובחובת החציצה בין הלב ובין הערוה.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ קריאת שמע על המיטה נדון בשני הסברים לעניינה של קריאת שמע שעל המיטה.

עמודים