דף יומיומי מנחות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב 'על בסמוך' בלחמי תודה ביאור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם צריכים הלחמים להיות בתוך העזרה בעת שחיטת התודה, והמושג 'על בסמוך'.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב 'תמיד' בלחם הפנים ו'לא ימוש' בלימוד תורה מהו עיקר חידושו של רבי יוסי בהיתר סילוק לחם הפנים, וכיצד מתקיימת מצות התמיד? כיצד מהווה קריאת שמע שחרית וערבית קיום של 'לא ימוש', ומדוע אסר רבי ישמעאל לבן דמה בן אחותו לימוד חכמה יוונית?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איכות השמן הנצרכת במנורה ובמנחות האם הותר להביא במנחות שמן שאינו זך, או שההיתר נצרך דווקא להבאת השמן המשובח יותר? היחס שבין שמן המנורה לבין השמן שבמנחה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור אכילת נבלה וטרפה לכהנים מדוע דווקא לגבי איסור נבלה וטרפה היתה הו`א שכהנים יותרו בו?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב איסור קצירה קודם העומר ביסוד איסור קצירת תבואה חדשה קודם העומר - האם הוא איסור על מעשה הקצירה, או איסור משום תוצאת התבואה האסורה? הצעה לביאור מחלוקת התלמודים ופסק הרמב`ם בנושא.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב אפית שתי הלחם ולחם הפנים שתי הלחם נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת – מדוע, והאם מותר לאפותן עם לחם חולין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב ברכות התפילין ביאור המחלוקת האם מברכים ברכה אחת על תפילין של יד ותפילין של ראש, או שתי ברכות נפרדות.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בתר בטל ובתר מבטל 'בתר בטל אזלינן או בתר מבטל אזלינן' – הצעה בביאור מחלוקת האמוראים על פי שתי אפשרויות בהבנת שיטת רבי יהודה, כי 'מין במינו לא בטל'
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב בתר מחשבתו אזלינן או בתר מעשיו אזלינן האם אדם שחשב שהוא מחלל שבת לצורך פיקוח נפש, ונתברר שלא הציל, מחוייב חטאת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גדרי אכילת מזבח כאכילה לעניין פיגול מדוע לא ניתן לחשב מחשבת אכילה חוץ לזמנו על הנקטרים? האם אכילת אש של מזבח דומה לאכילת אדם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב גוון התכלת מהו גוון התכלת? האם הוא דומה לים, לעשבים, או לקשת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב דרוש על ויכוח ריב"ז והצדוקים הצדוקים והבייתוסים נחלקו עם הפרושים לגבי מועד הבאת העומר, וממילא זמן ספירת העומר וחג השבועות. בגמרא מתואר דיון שנערך בעניין בין רבן יוחנן בן זכאי לבין אחד מזקני הבייתוסים, אשר במשמעויותיו נעיין בעיון זה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הבאת שני גזרי עצים מהו מעמד נדבת עצים על פי חכמים – האם מדובר בקדושת הגוף או בקדושת דמים בלבד? מתי יש צורך להביא שני גזירין ומתי ניתן להסתפק בגזיר אחד? האם שאלה זו תלויה במחלוקת רבי וחכמים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הטלת ציצית בטלית שאולה מדוע לאחר ל' יום מתחייבת טלית שאולה בהטלת ציצית? האם השואל ציצית לצורך מעבר לפני התיבה או עליה לתורה צריך לברך עליה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב היחס בין דין אם עלה לא ירד לבין קידוש הלחם הגמרא דנה בפסולים שונים, ובמשמעותם לשני דינים שונים – דין קידוש הלחם ודין אם עלו לא ירדו. מהו היחס שבין דינים אלו, והאם הם מלמדים זה על זה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב המנחות לעומת הזבחים פתיחה למסכת מנחות - רבי שמעון מצביע על כך שבמנחות המעשים משקפים את כוונת המקריב, מה שאין כן בזבחי בהמה. מהו שורשו של הבדל זה? דברי הרב קוק בעניין החלפת הקרבנות במנחות לעתיד לבוא.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב המקדיש אחת מבהמותיו מה ההבדל בין המקדיש שור אחד משוורי לבין המפרש איזה הקדיש ושכח, מהו ספק שבידיעה ומהו ספק שבעצם?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הנודר קטן והביא גדול מהי סברת חכמים, הטוענים שהנודר קטן יכול להביא גדול? והאם הם סוברים כך גם במחליף ממין למין?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב הנחת תפילין על יד שמאל ביאור דין שמאל בתפילין
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חביתי כהן גדול המקורבים שלא על ידי כהן גדול רבי חייא בר אבא נסתפק האם לאחר מותו של הכהן הגדול יש להקריב עשרון שלם בבקר ועשרון שלם בערב, או עשרון בבקר ודיו. האם יש קשר בין ספק זה לבין מחלוקת אבא יוסי בן דוסתאי וחכמים לגבי מידת הלבונה המוקטרת עם חצי העשרון בעת שהכהן הגדול הוא המקריב את החביתין? האם שני מעשי ההקרבה של החביתין נפרדים לחלוטין, או מתייחסים זה לזה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיוב הבאת תודה וחטאת שלא מממון הקדש 'מתכפר אדם בשבח הקדש' – האם יש מקום לחלק בין חטאת לתודה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חיוב התכלת והלבן בציצית היחס בין הלבן והתכלת במצות הציצית
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חימוץ מנחות ובישול בשבת מה בין הנחת שאור על גבי עיסת מנחות לבין הנחת בשר על גבי גחלים בשבת?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב חלוקת קדשים זה כנגד זה ביאור דין 'אין חולקין בקדשים' - האם מדובר בדין ממוני או באיסור משום ביזוי קדשים?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מנחת חביתי כהן גדול האם חביתי כהן גדול הינם קרבן יחיד או קרבן ציבור?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מנחת מחבת ומרחשת האם ישנה משמעות לאופנים השונים של עשיית המנחה אליבא דרבי שמעון?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מצות כתיבת ספר תורה מהו גדרה של מצות כתיבת ספר תורה – איפשור הלימוד, או עצם הכתיבה?
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מצות ספירת העומר חקירה ביסוד מצות ספירת העומר וחיובה בזמן הזה, שיטת רבינו ירוחם לחלק בין מניית הימים למניית השבועות
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מצות קצירת העומר הגמרא מקשרת בין השאלה האם תבואה שנקצרה ביום כשרה לעומר, לבין השאלה האם הקצירה תדחה שבת. אמנם, הרמב`ם מנתק קשר זה. בעיון נעמוד על יישובו של האבן ישראל לסתירה, ונעסוק בשאלה האם קצירת העומר הינה הכשר מצוה להקרבה או מצוה בפני עצמה.
שיעורי טקסט הרב ברוך וינטרוב מקום נתינת שמן המצורע האם השמן הניתן על המצורע צריך להנתן בדווקא על מקום הדם?

עמודים