הלכה אורח חיים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק נוסח 'אתה חוננתנו'
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי דיני חנוכה במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של `בית` לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה?
שיעורי טקסט הרב משה אברמן תפילה בכל לשון למה מתירה המשנה להתפלל בכל לשון? מהו ההבדל בין בור לסופר? מה עדיף למעשה: לשון הקודש ללא הבנה או לשון אחרת שאותה מבינים? באילו מסגרות ניתן להתפלל בלעז?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין האם מצוַת הציצית היא חובה?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (א)
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין חיוב נשים בנר חנוכה הגמרא קובעת שנשים חייבות במקרא מגילה, בנר חנוכה ובארבע כוסות כי `אף הן היו באותו הנס`. מהו אופיו של חיוב זה? האם נשים יכולות להוציא גברים במצוות אלו? האם ניתן לחלק בין מצו?ת נר חנוכה לבין שאר המצוות? האם נשים כיום צריכות להדליק נרות חנוכה?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (ב)
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקה מנר לנר האם מותר להדליק נר מנרות החנוכה מנר חנוכה אחר? האם יש הבדל בין הדלקה באמצעות נר חול לבין הדלקה ישירה ע`י נר מצווה? השיעור עוסק בשאלות אלו על רקע העיסוק היסודי בשאלת מעמד הנר הראשון לעומת הנרות האחרים, עיקר מצו?ת ההדלקה לעומת ה`מהדרין` וה`מהדרין מן המהדרין`, והיחס בין רמות-קיום שונות של מצווה אחת.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל (א) באילו מקרים חובה לברך ברכת הגומל? בשיעור זה נבחן את מקור הדין ואת היקפו: האם על כל סכנה מברכים הגומל, או רק על סכנות מסויימות? נראה כי התשובה לשאלה זו נובעת מהבנת אופי הברכה - האם היא באה כהודאה על ההצלה מהסכנה, או על הייסורים שנסתיימו.
שיעורי טקסט רבני ותלמידי הישיבה הוספות בברכת המזון בסעודה שנמשכת מיום ליום מה דינו של מי שהתחיל את סעודתו ביום חול וסיים אותה בראש חודש - האם עליו להוסיף "יעלה ויבוא" בברכת המזון? מאמר זה דן במצבים השונים של התמשכות הסעודה בין שני ימים שונים, ומביא את שיטות הפוסקים השונות.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל (ב) בשיעור זה אנו עוסקים בשוני שבין ברכת הגומל לברכות האחרות. מתוך דברי הגמרא והראשונים ניתן להבין כי הברכה היא קיום של חיוב ההודאה, חיוב שיכול לבוא לידי ביטוי גם בקרבן תודה או בברכה ללא שם ומלכות.
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי בין אדר א' לאדר ב'
שיעורי טקסט הרב משה אברמן האם מותר להתפלל בלועזית? אדם שאיננו מבין את שפת הקודש, האם הוא יכול להתפלל בלועזית? האם ניתן להתפלל בעברית למרות שהמתפלל אינו מבין שפה זו? באילו תחומים יש חשיבות להבנת הדברים, ובאילו תחומים המימד הפורמאלי הוא העיקרי, ועל כן חובה לאומרם דווקא בעברית?
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי קידוש החודש וברכתו "ומכל מקום, נהגו לעמוד בשעת אמירת ראש חודש ביום פלוני דוגמת קידוש החודש שהיה מעומד"
שיעורי טקסט הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים
שיעורי טקסט הרב אמנון בזק אף הן היו באותו הנס מהי משמעות הביטוי `אף הן היו באותו הנס`? מהו תוקף חיוב הנשים הנובע מכלל זה? האם ישנה חלוקה בין החיוב לקרוא את המגילה לבין החיוב לשמוע אותה?
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי מצוַת קריאת מגילה מגילת אסתר נקראת הן ביום והן בלילה. איזה קריאה היא הקריאה העיקרית? האם ה'יום' מתחיל מהלילה או מהבוקר?
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון מצוות אכילת מצה ושיעור כזית השיעור סוקר את מצוַת אכילת המצה בזמן הזה - האם היא מדאורייתא או מדרבנן, ומהו שיעור המצה שחייבים לאכול - כזית או שני זיתים. מהו שיעורו של `כזית`? הראשונים נחלקו בהגדרת היחס שבין כזית לבין כביצה, וכן בשאלה האם `כביצה` נמדדת כאשר הביצה בקליפתה או כשהיא איננה בקליפתה. האחרונים העלו סברה שהמידות בימינו נשתנו, ולכן יש להגדיל את כל השיעורים.
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון קטניות אחד המנהגים הידועים ביותר בפסח הוא המנהג שלא לאכול קטניות. מהו מקור מנהג זה? בשיעור זה נעמוד על מקורותיו השונים ועל פרטי הדין הנוגעים לכך, מן הראשונים ועד לגדולי פוסקי זמנינו.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי חיוב נשים, קטנים ועבדים בקריאת המגילה מהי רמת החיוב של נשים בקריאת המגילה? האם גם קטנים חייבים בקריאה זו? האם קטנים יכולים להוציא גדולים ידי חובתם? מה הדין של עבדים כנעניים?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר כידוע, יושבי הערים הפרזות קוראים את המגילה בי`ד באדר ואילו יושבי הערים המוקפות קוראים בט`ו. מה דינו של בן עיר ששמע את המגילה בי`ד, ונוסע בט`ו לירושלים? מה הדין אם מקום מגוריו הוא בירושלים?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ליל י`ד ול' יום קודם הפסח
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי מצה עשירה האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצווה במצה עשירה? האם יש הבדל בין מצה שנילושה במי פירות לבין מצה שנילושה בתערובת של מים ומי פירות?
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי בעניין ארבע כוסות האם כל כוס מארבע הכוסות היא מצווה בפני עצמה, או שכל הכוסות הן מצווה אחת? האם צריך לברך על כל כוס וכוס בנפרד? שאלה זו זוקקת דיון בהלכות ארבע כוסות מחד, ובהלכות הפסק בברכות הנהנין מאידך.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי הבודק צריך שיברך
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי בדיקת חמץ לאור הנר
שיעורי טקסט הרב שלמה לוי מצוַת אכילת מצה הציווי המשולש על פסח, מצה ומרור מעלה את השאלה מהו היחס בין מצוות אלו. האם לכל מצווה יש מעמד עצמאי, או שיש מצווה אחת מרכזית והשאר טפילות לה? לשם דיון בשאלה זו, יש לברר האם מצוַת אכילת המצה היא חיוב אחד או חיוב כפול, והאם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה שאוכלים בתחילת הסדר או במצת האפיקומן.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין תערובת חמץ מה דינה של תערובת חמץ בפסח, האם היא אסורה מדאורייתא או מדרבנן? מה היחס בין דיני תערובת חמץ לבין דיני התערובות הרגילים? מהו אופי הדין של אכילת כזית בזמן של כדי אכילת פרס?
שיעורי טקסט הרב מרדכי וויליג תפילות כנגד תמידים תקנום המשנה בפרק הרביעי של מסכת ברכות עוסקת בזמני התפילות השונות, ומביאה מחלוקת משולשת בין רבי יהודה לחכמים בשאלה זו. האם יש קשר בין שלוש המחלוקות? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו לאור זמנה של כל תפילה, וכן נעסוק במשמעות זמני התפילות לאור פסקי הרמב`ם וראשונים אחרים.

עמודים