קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט אמצעי חימום ובישול מכשירים טכנולוגיים שונים מאפשרים חימום מזון ובישולו ללא אש. חלק ממכשירים אלו נחשבים ל'אש' הלכתית, וחלקם אינם נחשבים ל'אש' כלל. מהו מעמדם ההלכתי של תנור חשמלי, דוד שמש, מיקרוגל ומזלג חשמלי? מה ההבדל בין תולדות האור לבין תולדות חמה? האם מותר לצלות כבד במיקרוגל?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט גילוח במכונת גילוח באילו מכונות גילוח מותר להתגלח ובאילו מכונות אסור להשתמש? מהו גדרו של איסור השחתת הפאות - `גילוח` ו`השחתה`? מהו ההבדל בין מספריים, תער ו`מספרים כעין תער`?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט הדלקת נרות חנוכה בנורות חשמליות האם ניתן להשתמש בנורות חשמליות מסוגים שונים לקיום מצוַת הדלקת נרות החנוכה? האם אדם הגורם לנורה חשמלית להידלק, נחשב מבחינה הלכתית למדליק הנורה, ויכול לברך על כך `להדליק נרות של חנוכה`, או שמא הוא נחשב רק לגורם להדלקת הנורה באופן עקיף (בגרמא)? מהי הגדרת הגרמא לעניין איסורי שבת?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט הערמות בהלכה האם מותר להערים על איסורי ההלכה, ולגרום לתוצאה רצויה באופן מותר? באופן בסיסי, היחס ההלכתי להערמות נקבע על פי מטרת ההערמה, והאיסור שעליו מערימים. לא הרי הערמה על איסור הממוקד בתוצאה, כהרי הערמה על איסור הממוקד במעשה מסויים.
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט זכויות היוצרים בהלכה האם מותר להעתיק דיסקים? האם ההלכה מכירה בחובת השמירה על זכויות יוצרים? כיצד ניתן לעגן קניינים רוחניים בהלכה, והלוא קניין רוחני הוא דבר שאין בו ממש? האחרונים הזכירו יסודות שונים לאיסור הפרת זכויות היוצרים: קניין רוחני, שיור בקניין, גניבת דעת, יורד לאומנות חבירו, זה נהנה וזה חסר, תקנות הקהל ודינא דמלכותא דינא.
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט חשמל בשבת מדוע אסור להדליק מכשירים חשמליים בשבת? מתברר, כי בשאלה זו נחלקו הפוסקים: יש שכתבו שהסטת מתג חשמלי נחשבת להבערה, ה`חזון איש` טען שסגירת מעגל חשמלי היא עבירה על איסור בונה, ה`בית יצחק` סבר שהדבר אסור משום נולד (הולדת זרם), והגרש`ז אוירבך הסביר שהדבר אסור משום איסורים שונים מדרבנן. מהן ההשלכות של מחלוקת זו? האם מותר לפתוח מעגל חשמלי שאינו סגור?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט חשמל ואש האם חשמל הוא אש? כיצד בכלל ניתן להגדיר את המושג ההלכתי `אש`? לשאלה זו השלכות לעניינים שונים: הבערת נורה חשמלית, בישול בתנור חשמלי, ועוד. מסתבר, שיש להבחין בין נורות מסוגים שונים: נורות להט, פלורוסנט וניאון; ובין מכשירי חימום חשמליים שונים.
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט טכנולוגיות עתידיות ההתפתחות הטכנולוגית מתאפיינת בצורות שונות, ושיעור זה עוסק בשלושה ממאפיינים אלו: האוטומציה, השימוש הגובר במחשב והאפשרות להפעיל מכשירים באמצעות דיבור או מחשבה. מהם האיסורים ההלכתיים שהשימוש במחשב כרוך בהם? האם ניתן לעבור על איסורי שבת במחשבה בלבד?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט כיצד מפעילים מדינה בשבת? הקמת מדינת ישראל, כמדינה יהודית, מעוררת שאלות הלכתיות מעניינות. שיעור זה עוסק בשתיים מהשאלות המתעוררות בשבת: הפעלת תחנת כוח חשמלית וייצור חשמל בשבת, והיחס בין שימוש בנכרים לבין שימוש בפתרונות של גרמא. האם מותר לעובד חברת החשמל לעבוד בשבת, והאם מותר לכל אחד להשתמש בחשמל שיוצר בשבת? האם עדיף להפעיל מוסדות ממשלתיים וציבוריים בשבת באמצעות גויים, או באמצעות פתרונות הלכה-טכניים? אם ראוי שקיומה של מדינת ישראל בשבת יתבסס על עבודת גויים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט מדיח כלים האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת, או שמא יש בכך איסור בישול או השמעת קול? האם וכיצד ניתן להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט מיקרופון ומכשירי שמיעה האם מותר להשתמש במיקרופון בשבת? האם ניתן לצאת ידי חובה כאשר שומעים ברכה באמצעות רמקול או מכשיר שמיעה? הדיון בשאלות אלו כרוך בשאלות מגוונות, הן מתחום דיני השבת - שינוי עוצמת זרם חשמלי בשבת, איסור השמעת קול, איסור נגינה בכלי שיר ואיסור `זילותא דשבת` (זלזול בשבת); והן מתחום היחס ההלכתי לטכנולוגיה בכלל. מהי הרזולוציה שבה מתבוננת ההלכה על המכשירים החשמליים?
שיעורי אודיו הרב יצחק ברט פתרונות הלכטכניים מהן הדרכים שבאמצעותן ניתן לגרום להפעלת מכשירים חשמליים בשבת באופן מותר? במכון צומ`ת משתמשים בשלוש דרכים עיקריות: אוטומציה מלאה, המשכת מצב וגרמא. על אילו עקרונות הלכתיים מבוססת כל אחת מדרכים אלו?