קש"ת - הלכה יומית - חנוכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דין בית בנר חנוכה האם הדלקת נר חנוכה אפשרית רק בבית, או שמא ניתן להדליק גם ללא בית? שאלה זו נתונה במחלוקת בין האחרונים, ולהלכה נראה שהדלקה בברכה דורשת בית. מהם גדריו של בית זה, האם אוהל נחשב גם הוא כבית? מה דינו של אדם הישן בבית מסוים ללילה אחד בלבד, ומה דינם של אלו המתארחים בשבת חנוכה, היכן ידליקו במוצאי שבת, במקום שבו לנו בשבת או במקום שאליו פניהם מיועדות?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דין בית בנר חנוכה - קטוע
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הדלקה בפנימיה האם מי שגר בפנימיה, כגון בחורי ישיבות, חייב בהדלקת נר חנוכה? היכן ידליקו הנוהגים להדליק - בחדר האוכל או במקום השינה? האם ישנה חלוקה בין בני אשכנז ובני ספרד ביחס לדינים אלו?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הדלקה בשעה מאוחרת בלילה בשיעור הקודם ראינו כי בדיעבד ניתן להדליק נרות כל הלילה, אולם יש להשתדל להדליק בתחילת הלילה. ייתכן כי יש מקום להקל יותר בענין זה בימינו מחמת שתי סיבות: ראשית, ראשונים רבים כתבו כי היום נהגו כולם להדליק בתוך הבית, כך שעניין `תכלה רגל מן השוק` מאבד מעט מחשיבותו. שנית, ייתכן בהחלט שזמן כילוי הרגל מן השוק בימינו הינו מאוחר יותר ממה שהיה בזמן הגמרא.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הדלקה על ידי שליח ומפלג המנחה שני פתרונות נוספים שיש לבחון למי שאינו יכול להדליק בזמן הם הדלקה על ידי שליח והדלקה מפלג המנחה. האם ניתן להדליק על ידי שליח, והאם שייך לברך על הדלקה כזו? האם הדלקה מפלג המנחה הינה דין מיוחד להדלקה בערב שבת או שמא מדובר בדין ששייך בכל אחד מימי החנוכה? מהו סדר העדיפויות בין אפשרויות אלו ובין הדלקה בשעה מאוחרת בלילה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הדלקה של פרסומי ניסא האם ניתן להדליק נרות חנוכה במקומות ציבוריים, כגון במסיבות ובארועים על מנת להרבות בפרסומי ניסא? האם ניתן לדמות זאת להדלקה בבית הכנסת? מה הדין כאשר מתפללים באותו אירוע?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זמן הדלקת נר חנוכה בגמרא נאמר כי מצוות נר חנוכה הינה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. נחלקו הראשונים האם יש להדליק בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים. מהי ההלכה למעשה? האם יש מקום להדלקה בצאת הכוכבים הנהוג, ולא בצאת הכוכבים לפי שיטת ר`ת?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זמן ההדלקה בדיעבד מה יעשה אדם שאינו יכול להדליק בביתו בזמן השקיעה או צאת הכוכבים - האם ניתן להדליק במהלך כל הלילה, או שזמן ההדלקה מצומצם לתחילת הערב בלבד? אם מדליקים באמצע הלילה, כמה אנשים צריכים להיות ערים על מנת ליצור פרסומי ניסא?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מקום הדלקת הנר בקומות גבוהות להלכה נפסק כי נר חנוכה שהניחו למעלה מכ' אמה - פסול. לאור זאת, כיצד יש לנהוג בקומות גבוהות - האם יש להעדיף הדלקה בפתח הבית על פני הדלקה בחלון, או שמא ישנן סיבות הלכתיות להעדיף גם כאן את ההדלקה בחלון?