קש"ת - הלכה יומית - פורים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ארבעה פסוקים של גאולה נהגו ישראל שכל הציבור קורא את ארבעת פסוקי הגאולה - מה טעם מנהג זה? בנוסף, ישנם כמה מנהגים ביחס לשינוי הנגינה במקומות מסוימים במגילה, וכן להגבהת הקול במילה `המלך` בתחילת פרק ו'.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון בן עיר שהלך לכרך כיצד ניתן להתחייב פעמיים בקיום מצוות הפורים? סוגיית בן עיר שהלך לכרך הינה סוגייה סבוכה, ובעיון קצר זה ננסה לעמוד על עיקרי הדברים הלכה למעשה. מהו הזמן הקובע לעניין חלות חיוב בפורים? האם תל אביבי שחגג בי`ד, ולאחר מכן נסע לירושלים יתחייב שוב במצוות הפורים?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ברכות המגילה הראשונים נחלקו בשאלה האם יש לברך ברכת שהחיינו גם על קריאת היום, כיוון שעיקר פרסום הנס הוא ביום, או שמא ברכת שהחיינו שייכת רק בקריאת הלילה, שהיא הקריאה הראשונה. להלכה, נחלקו בכך השו`ע והרמ`א, ולדעת המחבר אין לברך ביום ואילו הרמ`א סבור שיש לברך אף ביום. האחרונים הוסיפו כי בברכת היום יש לכוון גם על שאר מצוות היום. על אילו מצוות יש לברך, ומה ההבדל בין המצוות השונות?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ברכת 'הרב את ריבנו' האם יש לפתוח את ברכת הרב את ריבנו במילים `האל הרב את ריבנו`? מדוע הקפידו מאוד האחרונים על כך שברכה זו תיאמר רק לאחר גלילת המגילה? מדוע ברכה זו פותחת בברוך, והלא היא ברכה הסמוכה לחברתה? ייתכן שהיסוד לשאלות אלו טמון בכך שברכת הרב את ריבנו אינה קשורה ישירות לקריאת המגילה והיא ברכת שבח כללית.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דיני מחצית השקל מיהם החייבים במחצית השקל - האם החיוב חל כבר מגיל בר מצווה או שמא רק מגיל עשרים ומעלה? האם יש ענין בנתינת מחצית בשקל עבור קטנים? מהו זמן נתינת מחצית השקל? מהי משמעותה הרוחנית של תענית אסתר ביום שלפני פורים?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דיני פרשת זכור האם המצוה לזכור את עמלק היא דווקא פעם בשנה, ומדוע דווקא לפני פורים? האם ניתן לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פרשת כי תצא? האם נשים חייבות בפרשת זכור? מה יעשה אדם שאין לו מנין וספר תורה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זכר למחצית השקל מה טעמו של מנהג נתינת זכר למחצית השקל? האם יש להקפיד לומר `זכר` ומה דינו של מי שאמר `זה למחצית השקל`? מהו שיעור נתינת מחצית השקל, וכמה מחציות יש לתת? האם ניתן לפדות את המטבעות המיוחדים למחצית השקל מקופת הצדקה, ולתת עבורם מטבעות אחרים?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זמן קריאת המגילה מהם זמני קריאת המגילה בלילה וביום? האם ניתן לקרוא את המגילה לכתחילה גם לאחר חצות הלילה? יש אחרונים הסבורים שכן, מפאת חביבותה של המגילה. האם ישנן השלכות הלכתיות נוספות לעניין חביבות המגילה? מה דינו של אדם שלא קרא את המגילה עד בין השמשות של יום הפורים?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון כתיבה ושמיעה של כל מילה במגילה בגמרא נאמר כי המגילה כשרה גם אם חסירות בה מילים, כל זמן שרוב המגילה כתובה. הראשונים הוסיפו שגם חוסר של עניין שלם, התחלת המגילה או סוף המגילה פוסל אותה. בנוגע לקריאת המגילה, מקובל כי אפילו החסרה של מילה בודדת מעכב, אולם ניתן להשלים את המילים החסרות מן החומש.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מי חייב בקריאת מגילה? נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. האם נשים חייבות כמו גברים בקריאה, או שמא הן חייבות בשמיעת מגילה בלבד? מהו נוסח הברכה לנשים: על מקרא מגילה או לשמוע מגילה? מאיזה גיל יש לחנך את הקטנים למקרא מגילה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מתנות לאביונים מהו שיעור נתינת מתנות לאביונים? מתי יש לתת? האם ניתן לצאת ידי חובה גם בנתינת חפצים, ולא בכסף? מה דינו של אדם שאין בסביבתו עניים, האם ניתן לתת מתנות לאביונים קודם ימי הפורים?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון עשרת בני המן והכאה בהמן בגמרא נאמר שיש לומר את רשימת עשרת בני המן בנשימה אחת. מה טעם הדבר? מה דינו של אדם בעל נשימה קצרה? מה מקור המנהג שגם הציבור אומר בעצמו את עשרת בני המן, והאם יש לנהוג כך למעשה? מה מקור המנהג של הכאה בזמן שמזכירים את שמו של המן, מה טעם הדבר, ואילו בעיות מעורר מנהג זה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פורים במוצאי שבת כאשר פורים חל במוצ`ש, מה דין ברכת המזון בסעודה שלישית, האם יש לומר בה על הניסים? האם מותר להכין את קריאת המגילה בשבת, והאם מותר לטלטל את המגילה בשבת לבית הכנסת? מתי יש לעשות הבדלה, קודם קריאת המגילה או לאחר קריאתה, והאם יש מקום לחלק בין הבדלה לברכת בורא מאורי האש בהקשר זה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פורים משולש
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פורים שחל להיות בשבת האם יש לומר `ויהי נועם` כאשר פורים חל במוצ`ש? מהו סדר התפילה למנהגי הספרדים והאשכנזים במקרה כזה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פרשת זכור ברור לכל שאנו מצווים מן התורה לזכור את מעשה עמלק. האם הזכירה חייבת להיות בפה? האם ישנה חובה לקרוא דווקא את פרשת זכור או שמא אין חובה להיצמד דווקא לפרשה זו? האם ניתן לצאת ידי חובה בשמיעת פרשת 'ויבא עמלק' בסוף פרשת בשלח?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קריאת המגילה בעמידה או בישיבה? במשנה נאמר שניתן לקרוא את המגילה בישיבה. האם ישנו עניין לעמוד בקריאת המגילה, שכן המגילה נחשבת כהלל? האם הש`ץ צריך לעמוד? האם יש לעמוד בזמן ברכות המגילה? מה טעם מנהג פריסת המגילה כאיגרת, ומתי יש לעשות זאת?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון תענית אסתר לזכר מה אנו צמים את תענית אסתר - האם מדובר בצום שהיה נהוג בזמן מלחמה, או שמא הדבר קשור לצום שצמה אסתר? הסבר נוסף ממקד את תשומת הלב בהכנה הרוחנית הראויה לפורים. מי פטור מלצום ביום זה, והאם ניתן להקל יותר מאשר בשאר צומות?