קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון ברכה אחרונה על גלידה האם דינה של גלידה כמאכל או כמשקה לענין ברכה אחרונה? השאלה הבסיסית היא האם העיקרון הקובע הוא אופי המאכל או אופן אכילתו? באופן דומה יש להסתפק מה דינו של האוכל קרטיב, האם דינה כשותה או כאוכל?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון גדר שיעור כזית מהו שיעור כזית? שיעור זה נגזר משיעור אחר - שיעור ביצה. ברם, ישנן סוגיות סותרות באשר ליחס שבין שיעורים אלו: מסוגייה אחת עולה שכזית הוא חצי ביצה, ואילו מסוגייה אחרת עולה שכזית הינו פחות משליש ביצה. כיצד להכריע בין הסוגיות השונות להלכה? הראשונים נחלקו בדבר, לדעת הרמב`ם כזית הוא שליש ביצה ואילו ר`ת סבור שכזית הוא חצי ביצה.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דין בריה האם אכילת בריה ששיעורה פחות מכזית מחייבת בברכה אחרונה? הראשונים נחלקו בדבר, והשו`ע פסק שראוי שלא לאכול בריה פחות מכזית. בשיעור ננסה לברר כמה דינים בסיסיים בהלכה זו: מה מוגדר כבריה? האם הוצאת גרעין או קליפה מפקיעים דין בריה מן המאכל?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הכפלת השיעורים כיצד יש למדוד את הביצה - עם קליפתה או בלי קליפתה? ייתכן שיש הבדל בשאלה זו בין השיטות השונות שנחלקו באשר ליחס שבין כזית וביצה. חז`ל מסרו לנו שתי שיטות למדידה - באמצעות נפחי פירות ובאמצעות מידות אורך של אדם. הנודע ביהודה מדד שיעור מקווה באמצעות שתי המידות ומצא חוסר התאמה, בעקבות כך טען שיש להכפיל את שיעורי הנפח שלנו. האם הלכה כמותו בעניין זה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הכפלת השיעורים - הלכה למעשה כפי שראינו, ר' חיים נאה הכריע כי להלכה אין צורך להכפיל את שיעורי הנפח שבידינו, ואילו החזון איש טען כי יש להכפיל את השיעורים, אולם רק לחומרא ולא ניתן להקל על פי השיעור הגדול באכילה ביום הכיפורים לחולה, לדוגמא. מהי דעת המשנ`ב במחלוקת זו? האם יש מקום לחלק בין דינים דאורייתא לדינים דרבנן בהקשר זה? מהם השיעורים המדויקים בסמ`ק לאור מחלוקת זו? האם חזר בו הנודע ביהודה מדעתו שיש להכפיל את השיעורים בערוב ימיו?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון הכרעת ההלכה בשיעור כזית דברי השו`ע אינם חד משמעיים באשר להכרעה במחלוקת הראשונים האם כזית הוא חצי ביצה או שליש ביצה. המשנ`ב מכריע להחמיר בדבר, להוציא במקרים של זקנים וחולים. מהו שיעור ביצה המדויק? הרמב`ם כותב בפירוש המשניות הגדרה מדויקת לשיעור ביצה, ור' חיים נאה מדד ומצא כי שיעור ביצה הוא 57.6 סמ`ק.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון כדי אכילת פרס להלכה נפסק כי על מנת לברך ברכה אחרונה יש צורך באכילת שיעור תוך כדי הזמן של 'כדי אכילת פרס'. מהו שיעור זמן זה? האם ישנו הבדל בין תינוקות ומבוגרים ביחס לשיעור זה, וכיצד הדבר משפיע על אכילת סעודה רגילה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון מדידת השיעורים הלכה למעשה האם אוורירים שבתוך המאכל מצטרפים לשיעור הנפח? כיצד יש לשער הלכה למעשה את נפחו של מאכל מסוים? האם יש לצרף מילוי לשיעור?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון צירוף מאכלים לברכת המזון כאשר אדם אוכל פחות מכזית פת, אולם הוא אוכל מאכלים אחרים ושובע מסעודתו, האם ניתן לחייבו בברכת המזון על סמך שביעה זו, או שמא אכילת כזית פת הינה תנאי הכרחי לברכת המזון? דיון זו הינו בעל השלכה משמעותית לסעודת שבת, בה נוצר מצב בו שבעים מן הסעודה על אף שרק טועמים מן החלה, האם מותר לנהוג כך, או שמא יש להקפיד על אכילת החלה בראשית הסעודה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון צירוף מאכלים שונים לשיעור מה דינו של אדם שאכל פחות מכזית ממאכל אחד, המחייב ברכה מסוימת, וכמו כן אכל פחות מכזית ממאכל אחר, המחייב ברכה אחרת? ההלכה העקרונית אומרת שיש לברך את הברכה הנמוכה יותר. בשיעור ננסה לבחון מקרים שונים, כמו דינו של אדם המסופק אם אכל כשיעור מאחד המאכלים, וכן האם אוכל ומשקה מצטרפים גם הם או לא.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון שיעור בנפח או במשקל מהו השיעור הנצרך על מנת לברך ברכה אחרונה - האם יש להחמיר בזה כשיעור חזון איש או שמא ניתן להסתפק בשיעורו של הגר`ח נאה? כיצד יש לשער - בנפח או במשקל? מן המקורות נראה שהשיעור המקורי הינו בנפח, אולם היו ששיערו במשקל בגלל קשיים טכניים, כיצד יש לנהוג בזה הלכה למעשה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון שיעורי ליל הסדר לאור העקרונות שראינו עד עתה, ננסה בשיעור זה לבאר את השיעורים הנצרכים למצוות האכילה בליל הסדר, החל מן הזית הראשון של אכילת מצה, כורך, ואפיקומן. נראה כי ישנו הבדל משמעותי בין הזיתים השונים, בשל העובדה שתוקף חיוב אכילתם אינו זהה.