קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון איסור זריעה האם זריעה אסורה רק באילנות מאכל או שמא האיסור חל גם על אילנות סרק? ייתכן ששאלה זו משקפת חקירה כללית במלאכות השמיטה - האם הן ממוקדות בקרקע לכשעצמה או ביחס המיוחד שבין האדם לבין הקרקע?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון איסורי דרבנן בשמיטה בניגוד למצוות אחרות בתורה, בנושא השמיטה ישנו הבדל משמעותי בין מלאכות הקרקע המוזכרות בתורה, לכל שאר המלאכות - רק המלאכות המוזכרות בתורה אסורות מדאורייתא ואילו שאר המלאכות אסורות מדרבנן. מהי הנפקא מינה בין איסור תורה ואיסור דרבנן במלאכות השמיטה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון איסורי השמיטה בפרשת בהר בשיעור זה נסקור בקצרה את דיני השמיטה המופיעים בפרשת בהר: איסורי הלאווין - זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. הדינים הנלמדים מהפסוק `והייתה שבת הארץ לכם לאכלה` - דיני קדושת שביעית, ומצוות ביעור פירות שביעית.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דין תוספת שביעית
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון דינים נוספים בשמיטה מעבר לפרשת בהר, מצאנו התייחסויות נוספות בתורה להלכות השמיטה: `והשביעית תשמטנה ונטשתה` - האם ישנו חיוב להפקיר את פירות השביעית. האם הפסוק `בחריש ובקציר תשבות` מלמד על איסור חרישה מן התורה בשביעית?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון האם זמירה אסורה מן התורה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זמירה מהי פעולת הזמירה אותה אסרה התורה? מהו הדמיון בין פעולה זו לבין נטיעה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זמירה בשאר אילנות האם זמירת אילנות אסורה מן התורה או שמא זמירה אסורה מדאורייתא רק בגפן?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זריעה בגרמא האם ניתן לזרוע בשמיטה על ידי גרמא? ייתכן ששאלה זו תלויה בשאלה יסודית בעניין מצוות שביתת הארץ - האם המצווה הינה על האדמה או שמא על האדם? שאלה זו משליכה גם ביחס לסוגיית עבודת הארץ על ידי גויים בשנת השמיטה.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זריעה במכונה האם עוברים על איסור זריעה בשמיטה כאשר הזריעה נעשית על ידי מכונה המונהגת על ידי בן אדם? מהן הסברות לומר שאיסור זריעה אינו שייך כאן, וכיצד מתקשר הדבר ליסודות איסורי השמיטה?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון זריעה ונטיעה האם נטיעה אסורה בשמיטה מן התורה או רק מדרבנן? מהי הגדרת נטיעה לעומת זריעה: בשיעור נראה גישות שונות בעניין זה - חלוקה בין זריעת ירק חד שנתי לעומת אילן רב שנתי, או חלוקה בין זריעה השייכת בגרעין לנטיעה השייכת בשתיל בעל שורשים. כיצד ניתן לטעון כי נטיעה מותרת בשמיטה מן התורה על אף שזמירה וודאי אסורה מדאורייתא?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון חרישה רבי עקיבא דורש כי הפסוק `ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות` בא לאסור חרישה בשמיטה ובתוספת שמיטה. כיצד ייתכן להבין שפסוק זה עוסק בדיני השמיטה ולא בדיני שבת בראשית?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון סיכום מצוות התורה בשמיטה ננסה לארגן את דיני התורה עליהם למדנו בפעמים הקודמות: איסורי הצמחת היבול, איסורי קטיפת היבול, הלכות הפירות עצמם - קדושת שביעית, והיחס לשדה. בנוסף, נעמוד על כך שאיסורי הקטיפה בוודאי אינם מוחלטים, שהרי התורה מעוניינת באכילתנו את פירות השביעית.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון עד מתי אפשר לשתול אילן סרק?
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פירות שמור ונעבד
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פירות שנעבדו
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון פסיקת הלכה באיסור חרישה האם אנו פוסקים להלכה כדעת רבי עקיבא, שחרישה אסורה מדאורייתא, או שמא איסור חרישה הינו רק מדרבנן? במשנת הרמב`ם ישנה סתירה מסוימת בעניין, והאחרונים חלקו בשאלה האם אכן הרמב`ם אסר חרישה מן התורה או מדברי חכמים.
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קדושת שביעית
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קדושת שביעית 2
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קטיפה בשינוי
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קצירה ובצירה
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קצירה ובצירה בשינוי
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, הפקר #3 קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #24, הפקר #3
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, הפקר למעשה קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #25, הפקר למעשה
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #26, האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #26, האם חייבים לבקש רשות לאכול משדה מופקר
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #27, פירות שמור ונעבד קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #27, פירות שמור ונעבד
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #28, פירות שנעבדו קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #28, פירות שנעבדו
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #29, דין תוספת שביעית קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #29, דין תוספת שביעית
שיעורי אודיו הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית

עמודים